ข้อมูลผู้เข้าร่วม งานประชุมวิชาการ โครงการประชุมวิชาการเพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ “Current Knowledge in Pharmaceutical Sciences 2021"

** หากท่านเข้าร่วมครบทุกกิจกรรมในงานประชุม จะได้รับ CCPE ประมาณ 10.00 หน่วย

ลำดับ

ชื่อสกุล

บุคลากร

สถานที่ทำงาน

สถานะการลงทะเบียน

1

ภญ.วรรธนา ราตรี

เภสัชกร

โรงพยาบาลสามชุก

สมบูรณ์

2

ภญ.ฟาติมา เตย็บอารี

เภสัชกร

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

สมบูรณ์

3

ภญ.ณัฏฐกาญจน์ ศรศุกลรัตน์

เภสัชกร

กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเลย

สมบูรณ์

4

ภญ.ธัญรัศม์ ทองล้น

เภสัชกร

โรงพยาบาลราชวิถี

สมบูรณ์

5

ภญ.วีรยา ถาอุปชิต

เภสัชกร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

สมบูรณ์

6

ภญ.อัจฉรียา อภัยสูงเนิน

เภสัชกร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

สมบูรณ์

7

ภก.วทัญญู เดชอุดม

เภสัชกร

โรงพยาบาลเวียงแก่น

สมบูรณ์

8

ภญ.สุชีรา วีระดนัยวงศ์

เภสัชกร

สำ​นักงา​นสาธารณสุข​จังหวัด​บุรีรัมย์​

สมบูรณ์

9

ภก.ศักดิ์ชัย ฟู่สกุล

เภสัชกร

โรงพยาบาลกลาง

สมบูรณ์

10

ภญ.วนิดา ประเสริฐ

อาจารย์

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ชลบุรี

สมบูรณ์

11

ภญ.ลักขณา เหมาะหมาย

เภสัชกร

โรงพยาบาลลำดวน

สมบูรณ์

12

ภญ.ปนัดดา ปัญญา

เภสัชกร

คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก​ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

สมบูรณ์

13

รศ.ดร.ทิพาพร กาญจนราช

อาจารย์

คณะเภสัชศาสตร์

สมบูรณ์

14

ภก.รัฐภูมิ ปทุมราษฎร์

เภสัชกร

โรงพยาบาลสระใคร

สมบูรณ์

15

ภญ.ศศิพิมพ์ ศรไพบูลย์

เภสัชกร

509/414

สมบูรณ์

16

ภก.สุรเชษฐ์ มีสิทธิ์

เภสัชกร

โรงพยาบาลกันทรลักษ์

สมบูรณ์

17

ภญ.อุมัยซง มูดอ

เภสัชกร

ร้านยา

สมบูรณ์

18

ภญ.ณิชาพร แก้วนพจิตร

เภสัชกร

ร้านยาชัยวัฒน์คลังยา

สมบูรณ์

19

ภญ.สุมนทชาติ โพธิ์ธา

เภสัชกร

โรงพยาบาลวารินชำราบ

สมบูรณ์

20

ภญ.จุทาพัชญ์ แซ่จึง

เภสัชกร

โรงพยาบาลกันทรลักษ์

สมบูรณ์

21

ภก.วิชัย ชานนท์

เภสัชกร

โรงพยาบาลขอนแก่น

สมบูรณ์

22

อ.เพ็ญพิชชา สมตน

อาจารย์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สมบูรณ์

23

ภญ.วรรณา ฉายแก้วมณี

เภสัชกร

โรงพยาบาลมหาสารคาม

สมบูรณ์

24

ภญ.ปวีณา ธรเสนา

เภสัชกร

Astrazeneca Thailand

สมบูรณ์

25

ภญ.ปิติสุดา อุ่นศิลป์

เภสัชกร

บ้านยามิตรภาพ

สมบูรณ์

26

ภญ.มีนา บุญพรหมมา

เภสัชกร

โรงพยาบาลขอนแก่น

สมบูรณ์

27

ภญ.จีรยา ธูปมงคล

เภสัชกร

สปสช.เขต2 พิษณุโลก

สมบูรณ์

28

ภญ.พิริยา ติยาภักดิ์

เภสัชกร

โรงพยาบาลมหาสารคาม

สมบูรณ์

29

ภญ.สุภวรรณ นุ่นจันทร์

เภสัชกร

สสจ.นราธิวาส

สมบูรณ์

30

ภญ.อัจฉราวดี วีระกุล

เภสัชกร

โรงพยาบาลดอนพุด

สมบูรณ์

31

นายสุรสิทธิ์ พงษ์สุพรรณ

เภสัชกร

Abbott

สมบูรณ์

32

ภก.ปฏิภาณ เบญจมาศ

เภสัชกร

ศาลาโอสถ สาขาเขาชะเมา

สมบูรณ์

33

ภญ.มุกดา ทัฬหกิจ

เภสัชกร

รพ.ภูมิพลอดุลยเดช

สมบูรณ์

34

ภญ.กชญดา โกศลสิทธิ์

เภสัชกร

รพ.โชคชัย

สมบูรณ์

35

ภญ.พรพิมล นาสุริวงค์

เภสัชกร

รพ มหาสารคาม

สมบูรณ์

36

ภญ.พักตร์ชนก กุลมา

เภสัชกร

ร้านยาฟาสซิโน

สมบูรณ์

37

ภญ.วาสนา เทียนจารุวัฒนา

เภสัชกร

รพ.สรรพสิทธิประสงค์

สมบูรณ์

38

นางขนิษฐา ศักดิ์ศิรินุกูล

เภสัชกร

ล้านยา

สมบูรณ์

39

ภก.ธีระพงษ์ อาญาเมือง

เภสัชกร

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี

สมบูรณ์

40

ภญ.กณิษฐา จรรยาภิสัณห์

เภสัชกร

โรงพยาบาลสุโขทัย

สมบูรณ์

41

ผศ.ดร.รักษวร ใจสะอาด

อาจารย์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สมบูรณ์

42

ภญ.หทัยชนก ธานีกุล

เภสัชกร

โรงพยาบาลอุดรธานี

สมบูรณ์

43

ภก.ชวนากร ชื่นเมือง

เภสัชกร

โรงพยาบาลชัยภูมิ

สมบูรณ์

44

ภก.สุภนัย ประเสริฐสุข

เภสัชกร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู

สมบูรณ์

45

ภญ.ณฐพร สารโกศล

เภสัชกร

แผนกเภสัชกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

สมบูรณ์

46

ภก.สุโรจน์ แพงมา

เภสัชกร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

สมบูรณ์

47

ภก.ธราพงษ์ ศรีสงคราม

อาจารย์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สมบูรณ์

48

ผศ.ดร.เด่นพงศ์ พัฒนเศรษฐานนท์

อาจารย์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สมบูรณ์

49

ภก.จิรายุ เผือกพันธ์

เภสัชกร

โรงพยาบาลศรีนครินทร์

สมบูรณ์

50

อ.ภัทรา อัศวธนบดี

อาจารย์

คณะเภสัชศาสตร์ มมส

สมบูรณ์

51

ภญ.ศิริน เพ็ญภินันท์

เภสัชกร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สมบูรณ์

52

ผศ.ดร.สุธาร จันทะวงศ์

อาจารย์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สมบูรณ์

53

นางสาวน้ำเพชร พลเยี่ยม

เภสัชกร

โรงพยาบาลแปลงยาว

สมบูรณ์

54

ภญ.จุฑามาส วัฒนาโภคสิน

เภสัชกร

โรงพยาบาลมัญจาคีรี

สมบูรณ์

55

ภญ.กัชภา รัตนพงศ์ธระ

เภสัชกร

โรงพยาบาลบางบ่อ

สมบูรณ์

56

ภญ.นัชชา พลหมอ

เภสัชกร

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน

สมบูรณ์

57

ภก.สุพจน์ จิรวิภาพันธ์ุ

เภสัชกร

โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

สมบูรณ์

58

ภญ.ปองขวัญ กุกุทพันธ์

เภสัชกร

โรงพยาบาลสงขลา

สมบูรณ์

59

รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส

อาจารย์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สมบูรณ์

60

ภญ.พวงเพชร พันธ์สวัสดิ์

เภสัชกร

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

สมบูรณ์

61

ภญ.ชัญญรัชต์ นกศักดา

เภสัชกร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

สมบูรณ์

62

ภก.อุกฤษฏ์ กุลชาติไชย

เภสัชกร

ร้านยา 24

สมบูรณ์

63

ผศ.ดร.ปราโมทย์ มหคุณากร

อาจารย์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สมบูรณ์

64

ภญ.ธัญนันท์ เดชานุภาพฤทธา

เภสัชกร

โรงพยาบาลสกลนคร

สมบูรณ์

65

ภญ.กิตตินภา สุภาวงศ์

เภสัชกร

โรงพยาบาลจอมทอง

สมบูรณ์

66

ภก.วุฒิไกร หมายดี

เภสัชกร

รพจ.เลย

สมบูรณ์

67

ภญ.ศศิธร เอื้ออนันต์

เภสัชกร

สสจ.ขอนแก่น

สมบูรณ์

68

ภญ.อังศุรัตต์ ยิ้มละมัย

เภสัชกร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

สมบูรณ์

69

ภญ.ฤทัยกาญจน์ หาญนอก

เภสัชกร

รพศ ขอนแก่น

สมบูรณ์

70

ภญ.จิดาภา เอื้อตระการวิวัฒน์

เภสัชกร

โรงพยาบาลคลองหาด

สมบูรณ์

71

ภก.อนันต์ บุญเนียม

เภสัชกร

โรงพยาบาลบางระกำ

สมบูรณ์

72

ภก.คทา คงสรรค์เสถียร

เภสัชกร

โรงพยาบาลโพนทราย

สมบูรณ์

73

ภก.ฉัตรรพี ล้อวัฒนไพศาล

เภสัชกร

โรงพยาบาลแวงน้อย

สมบูรณ์

74

ภญ.ปรมาพร ปกรณ์กิจอาภา

เภสัชกร

โรงพยาบาลไชยปราการ

สมบูรณ์

75

ภญ.จารุวรรณ ใจใหญ่

เภสัชกร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

76

ภญ.นันทิชา นามแสง

เภสัชกร

รพ.สระบุรี

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

77

ภก.ธนภูมิ หมวกสกุล

เภสัชกร

ร้านยา

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

78

ภญ.รุ่งรวี เอี่ยมนาคะ

เภสัชกร

โรงพยาบาลสระบุรี

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

79

ภญ.อิสรีย์ พละสินธุ์เดชา

เภสัชกร

สำนักงานสาธารณสุข​จังหวัด​ขอนแก่น​

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

80

ภก.ภูธิป ศร่างเศร้า

เภสัชกร

สสจ.พัทลุง

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

81

ภญ.พนาวัลย์ ญาณกิตติ์กูร

เภสัชกร

โรงพยาบาลบ้านฝาง

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

82

ดร.สุมิตรา (ประวิทย์) อ่อนพรรณา

เภสัชกร

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

83

ภญ.สุพิชยา ชัยพรมมา

เภสัชกร

รพ.แวงน้อย

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

© Copy Right Information Support System Pharmaceutical Sciences KKU 2015 - 2023

สอบถามการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ taecch@kku.ac.th