ข้อมูลผู้เข้าร่วม งานประชุมวิชาการ หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น ความเป็นผู้ประกอบการภายในหน่วยงานสำหรับเภสัชกร (Short Course Training Program in Intrapreneurship for Pharmacist) รุ่นที่ 1

** หากท่านเข้าร่วมครบทุกกิจกรรมในงานประชุม จะได้รับ CCPE ประมาณ 66.00 หน่วย

ลำดับ

ชื่อสกุล

บุคลากร

สถานที่ทำงาน

สถานะการลงทะเบียน

1

ภญ.จุฑาทิพย์ บุญอะรัญ

หลักสูตร Full

เภสัชกร

รพ.เกษตรวิสัย

สมบูรณ์

2

ภญ.วัชรานันท์ เกษโข

หลักสูตร Full

เภสัชกร

โรงพยาบาลโพนทราย

สมบูรณ์

3

ภก.พิษณุ แสงรัตน์

หลักสูตร Full

เภสัชกร

รพ. เชียงรายประชานุเคราะห์

สมบูรณ์

4

ภญ.สมบูรณ์ หนูธรรมพะเนา

หลักสูตร Full

เภสัชกร

โรงพยาบาลปทุมรัตต์

สมบูรณ์

5

ภญ.รวิวรรณ ฉลาดล้ำ

หลักสูตร Full

เภสัชกร

รพ.ศรีสะเกษ

สมบูรณ์

6

ภก.ชัชวาลย์ ทองเกลี้ยง

หลักสูตร Full

เภสัชกร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

สมบูรณ์

7

ภญ.ดิรดา เทพเสนา

หลักสูตร Full

เภสัชกร

โรงพยาบาลบางละมุง

สมบูรณ์

8

ภญ.พชรอร วรรณภีระ

หลักสูตร Full

เภสัชกร

โรงพยาบาลบางละมุง

สมบูรณ์

9

ภญ.สุภาภรณ์ ศรลัมพ์

หลักสูตร Full

เภสัชกร

โรงพยาบาลพล

สมบูรณ์

10

ภญ.เกศแก้ว บุญแสง

หลักสูตร Full

เภสัชกร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

สมบูรณ์

11

ภญ.อัญชลี ชามทอง

หลักสูตร Full

เภสัชกร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

สมบูรณ์

12

ภก.กรชนก ศรีสมบัติ

หลักสูตร Full

เภสัชกร

กองแพทย์ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร

สมบูรณ์

13

ภญ.พจนาลัย อนุสรณ์พาณิชกุล

หลักสูตร Full

เภสัชกร

เรือนเภสัชกร

สมบูรณ์

14

ภญ.ปริญา ถมอุดทา

หลักสูตรที่ 6

เภสัชกร

รพ.มหาสารคาม

สมบูรณ์

15

ภก.ปิยพัทธ์ โอวาท

หลักสูตร Full

เภสัชกร

ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

16

ภญ.กณิษฐา จรรยาภิสัณห์

หลักสูตร Full

เภสัชกร

โรงพยาบาลสุโขทัย

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

17

นางสาวผุสสดี สร้อยทรัพย์

หลักสูตร Full

เภสัชกร

รพ.สามโก้

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

© Copy Right Information Support System Pharmaceutical Sciences KKU 2015 - 2023

สอบถามการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ taecch@kku.ac.th