ข้อมูลผู้เข้าร่วม งานประชุมวิชาการ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม เรื่อง การประยุกต์ใช้ Business Model Canvas (BMC) สำหรับพัฒนาการปฎิบัติงานด้านเภสัชกรรม (Application of Business Model Canvas (BMC) in Pharmacy Practice)

** หากท่านเข้าร่วมครบทุกกิจกรรมในงานประชุม จะได้รับ CCPE ประมาณ 12.00 หน่วย

ลำดับ

ชื่อสกุล

บุคลากร

สถานที่ทำงาน

สถานะการลงทะเบียน

1

ดร.ณัฐพศุตม์ ภัทธิราสินสิริ ภัทธิราสินสิริ

เภสัชกร

ฟาร์มาเน็กซ์

สมบูรณ์

2

ภญ.สุภาดา ฟองอาภา

เภสัชกร

กฟผ. แม่เมาะ ลำปาง

สมบูรณ์

3

ภญ.จุฑาทิพย์ บุญอะรัญ

เภสัชกร

รพ.เกษตรวิสัย

สมบูรณ์

4

ภญ.วัชรานันท์ เกษโข

เภสัชกร

โรงพยาบาลโพนทราย

สมบูรณ์

5

ภก.พิษณุ แสงรัตน์

เภสัชกร

รพ. เชียงรายประชานุเคราะห์

สมบูรณ์

6

ภญ.สมบูรณ์ หนูธรรมพะเนา

เภสัชกร

โรงพยาบาลปทุมรัตต์

สมบูรณ์

7

ภญ.รวิวรรณ ฉลาดล้ำ

เภสัชกร

รพ.ศรีสะเกษ

สมบูรณ์

8

ภก.ชัชวาลย์ ทองเกลี้ยง

เภสัชกร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

สมบูรณ์

9

ภญ.กัญญาพร งามจิตต์

เภสัชกร

โรงพยาบาลกันทรลักษ์

สมบูรณ์

10

ภก.ศตวรรษ กุลวรหทัย

เภสัชกร

โรงพยาบาลราชวิถี

สมบูรณ์

11

ภญ.อุมัยซง มูดอ

เภสัชกร

ร้านยา

สมบูรณ์

12

ภญ.กันตินันท์ อินทร์คง

เภสัชกร

คลินศูนย์แพทย์พัฒนา

สมบูรณ์

13

ภญ.ปริญา ถมอุดทา

เภสัชกร

รพ.มหาสารคาม

สมบูรณ์

14

ภก.กิตติพงษ์ ไชยหงษา

เภสัชกร

รพ.มหาราชนครราชสีมา

สมบูรณ์

15

ภญ.เพ็ญประภา เพ็งสมบัติ

เภสัชกร

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี

สมบูรณ์

16

ภญ.คุณิตา จันทร์ถง

เภสัชกร

รพ.มหาราชนครราชสีมา

สมบูรณ์

17

ภญ.ศุภธิดา วิสุทพิพัฒน์สกุล

เภสัชกร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราขสีมา

สมบูรณ์

18

ภญ.ดิรดา เทพเสนา

เภสัชกร

โรงพยาบาลบางละมุง

สมบูรณ์

19

ภญ.พชรอร วรรณภีระ

เภสัชกร

โรงพยาบาลบางละมุง

สมบูรณ์

20

ภญ.พรพรรณ พิพัฒน์พงศานนท์

เภสัชกร

โรงพยาบาลลำดวน

สมบูรณ์

21

ภญ.สุภาภรณ์ ศรลัมพ์

เภสัชกร

โรงพยาบาลพล

สมบูรณ์

22

ภญ.เกศแก้ว บุญแสง

เภสัชกร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

สมบูรณ์

23

ภญ.อัญชลี ชามทอง

เภสัชกร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

สมบูรณ์

24

ภญ.ศศิธร กลับประสิทธิ์

เภสัชกร

รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร

สมบูรณ์

25

ภญ.จารวีกร เสริมรัมย์

เภสัชกร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ

สมบูรณ์

26

ภญ.ฉัตรวิภา มาศศรี

เภสัชกร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ

สมบูรณ์

27

ภก.พฒนพงศ์ ทรัพย์พิริยะอานันต์

เภสัชกร

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

สมบูรณ์

28

ภก.กรชนก ศรีสมบัติ

เภสัชกร

กองแพทย์ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร

สมบูรณ์

29

ภญ.พจนาลัย อนุสรณ์พาณิชกุล

เภสัชกร

เรือนเภสัชกร

สมบูรณ์

30

นางจีรยา ธูปมงคล

เภสัชกร

สปสช.เขต2พิษณุโลก

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

31

ภญ.สุภาวดี ธรรมโกศล

(มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

นักศึกษา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

32

ภก.ปิยพัทธ์ โอวาท

เภสัชกร

ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

33

ภญ.กณิษฐา จรรยาภิสัณห์

เภสัชกร

โรงพยาบาลสุโขทัย

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

34

นางสาวผุสสดี สร้อยทรัพย์

เภสัชกร

รพ.สามโก้

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

35

ภก.พิษณุวัติ อยู่ใจเย้น

เภสัชกร

โรงพยาบาลบรรพตพิสัย

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

36

ภญ.ธมลวรรณ โพธาราม

เภสัชกร

โรงพยาบาลพิมาย

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

37

ภก.ผาสุก ตีรชาติ

เภสัชกร

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

38

ภญ.ณัฐชนาพร พิมพ์ผกา

(มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

นักศึกษา

รพ.ขอนแก่น

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

39

ภญ.กรรณิกา พงศ์ทรางกูร

เภสัชกร

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

40

ภญ.วรัญญา จวนสาง

(มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

นักศึกษา

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

© Copy Right Information Support System Pharmaceutical Sciences KKU 2015

คำแนะนำการใช้งาน

เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ internet explorer เวอร์ชั่น 9 เป็นต้นไป, Mozilla Firefox เวอร์ชั่น 32 เป็นต้นไป, Google Chrome เวอร์ชั่น 37 เป็นต้นไป

สอบถามการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ psconference@kku.ac.th