ข้อมูลผู้เข้าร่วม งานประชุมวิชาการ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม เรื่อง “การคิดเชิงระบบในการจัดการเภสัชกรรม (Systems Thinking in Pharmacy Management)”

** หากท่านเข้าร่วมครบทุกกิจกรรมในงานประชุม จะได้รับ CCPE ประมาณ 17.50 หน่วย

ลำดับ

ชื่อสกุล

บุคลากร

สถานที่ทำงาน

สถานะการลงทะเบียน

1

นางจีรยา ธูปมงคล

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

สปสช.เขต2พิษณุโลก

สมบูรณ์

2

นางสายฝน สิทธิวิจารณ์กิจ

เภสัชกร

โรงพยาบาลตากสิน

สมบูรณ์

3

นางสาววาณี มหาไตรภพ

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลตากสิน

สมบูรณ์

4

ภญ.นนทรี ภิรมย์เจียว

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลทับสะแก

สมบูรณ์

5

ภญ.ธันย์ชนก ไทยชนะ

หลักสูตรที่ 2

บุคลากรทั่วไป

ห้องจ่ายยาเบอร์30 รพ.มหาราชนครเชียงใหม่

สมบูรณ์

6

ภญ.ฉัตราภรณ์ อักษรวนิช

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

สมบูรณ์

7

ภญ.สายฝน จันทโสภีพันธ์

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลลำปาง

สมบูรณ์

8

ภก.สิริวัฒน์ สุวัฒนปรีดา

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

9

นางสาวพัชริดา อัครกนกสิน

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

รพ.ราชวิถี

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

10

ภญ.กรรณิการ์ ตรีพาสัย

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลราชวิถี

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

11

ภก.กฤษฎา ล้ำเลิศสมบัติ

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลราชวิถี

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

12

ภก.สุทธิพงษ์ เดชก้อง

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลราชวิถี

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

13

ภญ.ชิดชนนี โกศลพัฒนดุรงค์

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลราชวิถี

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

14

ภญ.ฤทัยทิพย์ พรกระแส

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

รพ.แกลง

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

15

ภญ.กตัญชลี รัตนเรืองวิโรจน์

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

รพ.แกลง (ฝ่ายเภสัชกรรรม)

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

16

ภก.มงคล กันตพานิชการ

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลหนองฮี

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

17

ภญ.ธีรดา อินทรสุข

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

18

ภก.อะลาวีย์ หมาดทิ้ง

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลเเม่ลาน

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

19

ภญ.มัสรีน่า นารีเปน

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลเลิดสิน

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

20

ภญ.วิภาณี อุไรสกุล

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาล รามาธิบดี

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

21

ภญ.วราพร แม่นวิวัฒนกุล

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

รพ.มหาสารคาม

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

22

ภญ.กฤติมา โภชนสมบูรณ์

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลวชิรพยาบาล

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

23

ภญ.บุษกร มโนทรัพย์ศักดิ์

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

วชริพยาบาล

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

24

ภญ.กิติยา ไกยะฝ่าย

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

รพ.ศรีสงคราม

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

25

ภญ.เพ็ญลักษณ์ แก้วทอง

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลอานันทมหิดล

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

26

นางสาวสุชาดา กิตติปัญญาวรคุณ

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลแม่สาย

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

27

ภญ.สุพรรษา ใหม่เอี่ยม

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

28

ภก.ศุภชัย เอี่ยมลิขิตเกื้อกูล

หลักสูตรที่ 1

เภสัชกร

โรงพยาบาลโชคชัย

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

29

นางสาวกุศลิน การะหงษ์

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

รพ.อมก๋อย

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

30

ภญ.จุฑารัตน์ เริ่มสุข

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลรามาธิบดี

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

31

ภญ.ทิพวัลย์ โคดม

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลป่าติ้ว

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

32

ภญ.จุฑารัตน์ สิทธิแต้สกุล

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลสตึก

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

33

ภก.สุวิทชาติ สิทธิแต้สกุล

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

รพ.รัตนบุรี

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

34

ภญ.เพชรรัตน์ กรอนันต์สิริ

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

35

ภก.กิตติพัทธ์ เทวาภวัต

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลเลิดสิน

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

36

ภญ.รัชญา ฤๅชัยตระกูล

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลแม่ระมาด

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

37

ภญ.พัตรสุนันท์ ชวิศเจริญวงศ์

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

รพ ศิริราช

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

38

ภญ.วาสนา ศรีรุ่ง

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

รพ.ชะอวด

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

39

ภญ.กานต์รวี กลิ่นนิล

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลสมุทรสาคร

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

40

ภญ.นันทนา ธรรมาภรณ์พัฒนา

หลักสูตรที่ 2

เภสัชกร

โรงพยาบาลสมุทรสาคร

ยังไม่ได้ชำระเงิน

[ Upload หลักฐานโอนเงิน ]

© Copy Right Information Support System Pharmaceutical Sciences KKU 2015

คำแนะนำการใช้งาน

เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ internet explorer เวอร์ชั่น 9 เป็นต้นไป, Mozilla Firefox เวอร์ชั่น 32 เป็นต้นไป, Google Chrome เวอร์ชั่น 37 เป็นต้นไป

สอบถามการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ psconference@kku.ac.th