ข้อมูลงานประชุมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปี พ.ศ.

Banner งานประชุม สถานะ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม เรื่อง การพัฒนาบริการเภสัชกรรมสำหรับการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Pharmacy Service Development for Medical Tourism)
7 ส.ค. 2567 - 9 ส.ค. 2567
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม เรื่อง การคิดเชิงระบบในการจัดการเภสัชกรรม (Systems Thinking in Pharmacy Management)
22 ก.ค. 2567 - 24 ก.ค. 2567
การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม เรื่อง ศิลปะการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง
3 ก.ค. 2567 - 5 ก.ค. 2567
การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม เรื่อง การจัดการทางการเงินสำหรับเภสัชกรในโรงพยาบาล (Financial management)
27 มิ.ย. 2567 - 28 มิ.ย. 2567
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม เรื่อง การจัดการห่วงโซ่อุปทานของเภสัชภัณฑ์ในโรงพยาบาล (Pharmaceutical Supply Chain Management in Hospital)
12 มิ.ย. 2567 - 14 มิ.ย. 2567
การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม เรื่อง การวิเคราะห์เข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จในการสื่อสารทางเภสัชกรรม (Personality Insights Analysis for Success in Pharmacy Communication)
5 มิ.ย. 2567 - 7 มิ.ย. 2567
การประชุมวิชาการ กิจกรรมที่ 9 เรื่อง Lean management with Value Stream Mapping (VSM) ภายใต้การอบรมระยะสั้น Short Course Training Program in Intrapreneurship for Pharmacist รุ่นที่ 3 (ประชุมแบบ Online)
3 พ.ค. 2567 - 3 พ.ค. 2567
การประชุมวิชาการ กิจกรรมที่ 8 เรื่อง Financial investment decision for profit program and economic evaluation for non-profit program ภายใต้การอบรมระยะสั้น Short Course Training Program in Intrapreneurship for Pharmacist รุ่นที่ 3 (ประชุมแบบ Online)
2 พ.ค. 2567 - 2 พ.ค. 2567
หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (การบริหารงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล) รุ่นที่ 6 (ประชุมแบบ Onsite และ Online)
1 พ.ค. 2567 - 31 ส.ค. 2567
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม เรื่อง การสื่อสารภาษาอังกฤษแบบมืออาชีพในงานบริการเภสัชกรรมยุคดิจิทัล (Professional English Communication in Digital Pharmacy Service)
24 เม.ย. 2567 - 26 เม.ย. 2567
การประชุมวิชาการ กิจกรรมที่ 7 เรื่อง Business Model Canvas (BMC) : concept, strategy, and BMC communicationภายใต้การอบรมระยะสั้น Short Course Training Program in Intrapreneurship for Pharmacist รุ่นที่ 3 (ประชุมแบบ Online)
19 เม.ย. 2567 - 19 เม.ย. 2567
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม เรื่อง การวิเคราะห์เข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับมาตรฐาน HA เพื่อพัฒนาบริการด้านเภสัชกรรมในยุคดิจิทัล (HA Insights Analysis for Developing Pharmacy Service in the Digital Era)
21 ก.พ. 2567 - 23 ก.พ. 2567
การประชุมวิชาการ กิจกรรมที่ 3 เรื่อง Creative Thinking: คิดได้ ทำได้ ไม่กลัว Pain point ภายใต้การอบรมระยะสั้น Short Course Training Program in Intrapreneurship for Pharmacist รุ่นที่ 3 (ประชุมแบบ Online)
2 ก.พ. 2567 - 2 ก.พ. 2567
การประชุมวิชาการ กิจกรรมที่ 2 เรื่อง Developing Pharmaceutical Services by Design Thinking, Service Innovation and Value Proposition Canvas ภายใต้การอบรมระยะสั้น Short Course Training Program in Intrapreneurship for Pharmacist รุ่นที่ 3 (ประชุมแบบ Online)
1 ก.พ. 2567 - 1 ก.พ. 2567
หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น ความเป็นผู้ประกอบการภายในหน่วยงานสำหรับเภสัชกร Short Course Training Program in Intrapreneurship for Pharmacist รุ่นที่ 3 (ปี 2567) (ประชุมแบบ Online)
31 ม.ค. 2567 - 21 มิ.ย. 2567
การประชุมวิชาการ กิจกรรมที่ 1 เรื่อง การสร้างพลังระดับบุคคลเพื่อเสริมการตัดสินใจด้วยตนเอง เน้นความสามารถของบุคคลในด้านบวก (Self-empowerment) ภายใต้การอบรมระยะสั้น Short Course Training Program in Intrapreneurship for Pharmacist รุ่นที่ 3 (ประชุมแบบ Online)
31 ม.ค. 2567 - 31 ม.ค. 2567
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก เรื่อง Advanced Pharmacotherapeutics II (ประชุมแบบ Onsite)
29 ม.ค. 2567 - 2 ก.พ. 2567
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง Cancer pharmacotherapy review (ประชุมแบบ Online)
27 ม.ค. 2567 - 18 ก.พ. 2567
โครงการประชุมวิชาการ “พัฒนาแหล่งฝึกเภสัชศาสตร์ภาคบังคับ และสาขาเฉพาะทางเภสัชกรรมคลินิก (Professional Practice Seminar 2567)” (ประชุมแบบ Onsite และ Online)
21 ธ.ค. 2566 - 22 ธ.ค. 2566
โครงการประชุมวิชาการเพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (CPE) “Current Knowledge in Pharmaceutical Sciences 2023”
1 ธ.ค. 2566 - 2 ธ.ค. 2566
การประชุมเชิงปฏิบัติการทางเภสัชกรรมคลินิก Advanced Pharmacotherapeutics-I (ประชุมแบบ Onsite)
27 พ.ย. 2566 - 1 ธ.ค. 2566

© Copy Right Information Support System Pharmaceutical Sciences KKU 2015 - 2024

สอบถามการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ benjach@kku.ac.th