ข้อมูลงานประชุมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปี พ.ศ.

Banner งานประชุม สถานะ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 15/2563 เรื่อง “การคิดเชิงระบบในการจัดการเภสัชกรรม (Systems Thinking in Pharmacy Management)”
23 มี.ค. 2563 - 25 มี.ค. 2563
โครงการฝึกอบรมระยะสั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (การบริหารงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล) รุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ 2563
22 มี.ค. 2563 - 17 ก.ค. 2563
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก เรื่อง Advanced Pharmacotherapeutics I “Update in Pharmacotherapy for Pharmacist 2020”
13 ม.ค. 2563 - 17 ม.ค. 2563
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทางเภสัชกรรม เรื่อง การจัดการห่วงโซ่อุปทานของเภสัชภัณฑ์ในโรงพยาบาล
14 ธ.ค. 2562 - 22 ธ.ค. 2562
การประชุมวิชาการเพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ “Current Knowledge 2019”
9 พ.ย. 2562 - 10 พ.ย. 2562
โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน “เภสัชกรรม ในอนาคต”
31 ต.ค. 2562 - 1 พ.ย. 2562

© Copy Right Information Support System Pharmaceutical Sciences KKU 2015

คำแนะนำการใช้งาน

เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ internet explorer เวอร์ชั่น 9 เป็นต้นไป, Mozilla Firefox เวอร์ชั่น 32 เป็นต้นไป, Google Chrome เวอร์ชั่น 37 เป็นต้นไป

สอบถามการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ psconference@kku.ac.th