ข้อมูลงานประชุมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปี พ.ศ.

Banner งานประชุม สถานะ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 27/2563 เรื่อง “ศิลปะการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (The Art of Transformational Leadership)”
8 มิ.ย. 2563 - 12 มิ.ย. 2563
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 22/2563 เรื่อง Advanced Pharmacotherapeutics II
18 พ.ค. 2563 - 22 พ.ค. 2563
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 18/2563 เรื่อง “หัวข้อปัจจุบันในการจัดการทางเภสัชกรรม” (Current Issues in Pharmacy Administration)
27 เม.ย. 2563 - 1 พ.ค. 2563
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 15/2563 เรื่อง “การคิดเชิงระบบในการจัดการเภสัชกรรม (Systems Thinking in Pharmacy Management)”
23 มี.ค. 2563 - 25 มี.ค. 2563
โครงการฝึกอบรมระยะสั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (การบริหารงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล) รุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ 2563
22 มี.ค. 2563 - 17 ก.ค. 2563
โครงการพัฒนาแหล่งฝึกปฏิบัติงานด้านบริบาลเภสัชกรรมในโรงพยาบาล (Professional Practice Seminar 2563)
5 มี.ค. 2563 - 6 มี.ค. 2563
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพของเภสัชกรด้านบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็งแบบต่อเนื่องตามโครงการฟื้นฟูสมรรถนะผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นและบุคลากร เพื่อสนับสนุน National Service Plan Policy หัอข้อ “Professional Practice Seminar Series” Theme “Best Practice in Oncology Pharmacy”
20 ก.พ. 2563 - 21 ก.พ. 2563
โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ The 1st symposium on Integration of Pharmaceutical knowledge
30 ม.ค. 2563 - 30 ม.ค. 2563
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก เรื่อง Advanced Pharmacotherapeutics I “Update in Pharmacotherapy for Pharmacist 2020”
13 ม.ค. 2563 - 17 ม.ค. 2563
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทางเภสัชกรรม เรื่อง การจัดการห่วงโซ่อุปทานของเภสัชภัณฑ์ในโรงพยาบาล
14 ธ.ค. 2562 - 22 ธ.ค. 2562
การประชุมวิชาการเพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ “Current Knowledge 2019”
9 พ.ย. 2562 - 10 พ.ย. 2562
โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน “เภสัชกรรม ในอนาคต”
31 ต.ค. 2562 - 1 พ.ย. 2562

© Copy Right Information Support System Pharmaceutical Sciences KKU 2015

คำแนะนำการใช้งาน

เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ internet explorer เวอร์ชั่น 9 เป็นต้นไป, Mozilla Firefox เวอร์ชั่น 32 เป็นต้นไป, Google Chrome เวอร์ชั่น 37 เป็นต้นไป

สอบถามการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ psconference@kku.ac.th