ข้อมูลงานประชุมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Banner งานประชุม สถานะ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 29/2561 เรื่อง Powerful English: Skills for Success in Pharmacy Practice
18 ก.ค. 2561 - 20 ก.ค. 2561
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทางเภสัชกรรม ครั้งที่ 24/2561 เรื่อง การจัดการห่วงโซ่อุปทานของเภสัชภัณฑ์ในโรงพยาบาล
11 มิ.ย. 2561 - 14 มิ.ย. 2561
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 21/2561 เรื่อง “ศิลปะการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (The Art of Transformational Leadership)”
4 มิ.ย. 2561 - 8 มิ.ย. 2561
โครงการการให้บริการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการสู่ชุมชน เรื่อง ยาและสารพิษในชีวิตประจำวัน
30 พ.ค. 2561 - 1 มิ.ย. 2561
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 16/2561 เรื่อง Workshop: Enhancing English Communication Skills in Pharmacy Services
16 พ.ค. 2561 - 18 พ.ค. 2561
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมครั้งที่ 15/2561 เรื่อง “การวางแผนทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Human Resource Planning)”
3 พ.ค. 2561 - 4 พ.ค. 2561
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 13/2561 เรื่อง “หัวข้อปัจจุบันในการจัดการทางเภสัชกรรม” (Current Issues in Pharmacy Administration)
2 เม.ย. 2561 - 5 เม.ย. 2561
ประชุมวิชาการ Oncology Pharmacy Board Review ครั้งที่ 3 เรื่อง “Cancer Pharmacotherapy Refresh”
29 มี.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2561
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 11/2561 เรื่อง “การคิดเชิงระบบในการจัดการเภสัชกรรม (Systems Thinking in Pharmacy Management)”
26 มี.ค. 2561 - 28 มี.ค. 2561
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน The 10th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2018 (NEPhReC 2018)
17 มี.ค. 2561 - 18 มี.ค. 2561
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 5/2561 เรื่อง Advanced Pharmacotherapeutics-II "Essentials of Pharmacotherapy in Service Plan: Opportunities and Roles of Pharmacist"
29 ม.ค. 2561 - 2 ก.พ. 2561
โครงการประชุมวิชาการพัฒนาเภสัชศาสตร์ศึกษากับแหล่งฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
26 ม.ค. 2561 - 26 ม.ค. 2561
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 4/2561 เรื่อง Advanced Pharmacotherapeutics I "Essentials of Pharmacotherapy in Service Plan: Opportunities and Roles of Pharmacist"
15 ม.ค. 2561 - 19 ม.ค. 2561
โครงการจัดประชุมสภาเภสัชกรรมสัญจร ครั้งที่ 2 เรื่อง การประชุมคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม และจัดทำแผนยุทธศาสตร์สภาเภสัชกรรม พบปะเภสัชกร และการประชุมวิชาการ เรื่อง บทบาทวิชาชีพเภสัชกรรมกับการใช้ยาเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
15 ม.ค. 2561 - 15 ม.ค. 2561
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 3/2561 เรื่อง “สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาทางเภสัชกรรม”
7 ม.ค. 2561 - 22 เม.ย. 2561
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพและความเป็นผู้นำด้านการควบคุมยาสูบและความเป็นเลิศในวิชาชีพระดับพื้นที่ สำหรับเภสัชกรงานปฐมภูมิ เภสัชกรคลินิกโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังของโรงพยาบาล
25 ธ.ค. 2560 - 25 ธ.ค. 2560
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 37/2560 เรื่อง “พฤติกรรมสุขภาพและการสื่อสารกับผู้ป่วย” (Patient Behavior Communications)
16 พ.ย. 2560 - 17 พ.ย. 2560
โครงการประชุมวิชาการเพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ “ความรู้อันเป็นปัจจุบันทางเภสัชศาสตร์ Pharm KKU 2017”
11 พ.ย. 2560 - 12 พ.ย. 2560
ประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพเภสัชกรรมชุมชน ครั้งที่ 1 "โครงการบริการทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพเภสัชกร ในโครงการประชุมวิชาการ ครบรอบ 91 ปี เภสัชกรหญิง ดร.ประดับ คชรัตน์ “ผู้สูงอายุไทยกับการใช้ยา"
4 พ.ย. 2560 - 4 พ.ย. 2560
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 36/2560 เรื่อง “การจัดการทางการเงินสำหรับเภสัชกรโรงพยาบาล”
25 ส.ค. 2560 - 28 ส.ค. 2560
ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน Clinical Oncology Pharmacy Symposium (COPS) ครั้งที่ 10 เรื่อง “Cerebrating 10th year anniversary: Keep moving together”
24 ส.ค. 2560 - 25 ส.ค. 2560
โครงการประชุมวิชาการบูรณาการภูมิปัญญาด้านการเภสัชกรรมแผนไทย “การควบคุมคุณภาพสมุนไพร” เรื่อง เทคนิคทางจุลทรรศน์ในการตรวจชนิดเครื่องยาสมุนไพรในบัญชียาจากสมุนไพร และ สารบ่งชี้กับการควบคุมคุณภาพของเครื่องยาสมุนไพรในบัญชียาจากสมุนไพร
27 ก.ค. 2560 - 28 ก.ค. 2560
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 33/2560 เรื่อง Workshop: Practical English Communication in Pharmacy Service
17 ก.ค. 2560 - 21 ก.ค. 2560
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย เรื่อง การสังเคราะห์หลักฐานประเมินประสิทธิผลของยาด้วยการวิเคราะห์อภิมานแบบเครือข่าย (network meta-analysis, NMA) ครั้งที่ 2 “การทำงานวิจัยด้าน ‘การวิเคราะห์อภิมานแบบเครือข่าย (network meta-analysis, NMA)’ จนผลงานได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Lancet (Impact factor (2016): 44.002)”
25 มิ.ย. 2560 - 25 มิ.ย. 2560
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 31/2560 เรื่อง“ยกเครื่องการจัดการซัพพลายเชนด้านยาในโรงพยาบาล: เครื่องมือการจัดการเวชภัณฑ์คงคลัง”
20 มิ.ย. 2560 - 23 มิ.ย. 2560
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการให้บริการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการสู่ชุมชนเรื่องยาและสารพิษในชีวิตประจำวัน
29 พ.ค. 2560 - 30 พ.ค. 2560
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย เรื่อง การสังเคราะห์หลักฐานประเมินประสิทธิผลของยาด้วยการวิเคราะห์อภิมานแบบเครือข่าย (network meta-analysis, NMA) ครั้งที่ 1
26 พ.ค. 2560 - 28 พ.ค. 2560
WORKSHOP PROGRAMME The Challenge of Developing a New Generation of Patient Reported Outcomes (PROs)/Clinical Outcomes Assessment Measures (COAM) for Long-Term Conditions
22 พ.ค. 2560 - 23 พ.ค. 2560
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 24/2560 เรื่อง “การวิจัยแบบผสมผสานในทางเภสัชกรรมปฏิบัติ (Mixed Methods Research in Pharmacy Practice)
17 พ.ค. 2560 - 19 พ.ค. 2560
การประชุมวิชาการ Oncology Pharmacy Board Review ครั้งที่ 2 เรื่อง “Advancing in oncology pharmacy”
23 มี.ค. 2560 - 24 มี.ค. 2560
การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 19/2560 เรื่อง “การคิดเชิงระบบในการจัดการเภสัชกรรม (Systems Thinking in Pharmacy Management)”
22 มี.ค. 2560 - 24 มี.ค. 2560
การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 13/2560 เรื่อง “วิธีทางสถิติสำหรับการจัดการเภสัชกรรม”
15 ก.พ. 2560 - 7 เม.ย. 2560
การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 12/2560 เรื่อง “การประยุกต์เครื่องมือบริหารในงานเภสัชกรรม”
10 ก.พ. 2560 - 9 เม.ย. 2560
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop: Survival English Communication Skills for Health Professionals
1 ก.พ. 2560 - 3 ก.พ. 2560
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 9/2560 เรื่อง “สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาทางเภสัชกรรม”
14 ม.ค. 2560 - 8 เม.ย. 2560
การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร ครั้งที่ 8/2560 เรื่อง “การวิจัยเชิงคุณภาพกับการพัฒนางานเภสัชกรรม”
12 ม.ค. 2560 - 26 เม.ย. 2560
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 7/2560 เรื่อง Advanced Pharmacotherapeutics II
9 ม.ค. 2560 - 13 ม.ค. 2560
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Workshop: Powerful English Presentation at Academic Conferences (รับจำนวนจำกัด 30 คน)
21 ธ.ค. 2559 - 23 ธ.ค. 2559
การประชุมวิชาการศูนย์ประสานงานเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุน คณะเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศคภท.) ประจำปี 2559
7 ธ.ค. 2559 - 9 ธ.ค. 2559
การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 1/2560 เรื่อง Advanced Pharmacotherapeutics I (ค่าลงทะเบียน 5,500 บาท ถึงวันที่ 4 พ.ย. 2559)
14 พ.ย. 2559 - 18 พ.ย. 2559
ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน Clinical Oncology Pharmacy Symposium (COPS) ครั้งที่ 9 (กำหนดการส่งบทคัดย่อ: โปรดดำเนินการ ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2559)
18 ส.ค. 2559 - 19 ส.ค. 2559
โครงการประชุมวิชาการเพื่อการพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรมโรงพยาบาล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5 ส.ค. 2559 - 6 ส.ค. 2559
การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การควบคุมคุณภาพและการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของพืชสมุนไพร
1 ส.ค. 2559 - 2 ส.ค. 2559
การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 21/2559 เรื่อง“การวิจัยแบบผสมผสานในทางเภสัชกรรมปฏิบัติ (Mixed Methods Research in Pharmacy Practice)
25 ก.ค. 2559 - 27 ก.ค. 2559
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง กฎหมายอาหารและการขึ้นทะเบียนอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย
15 ก.ค. 2559 - 15 ก.ค. 2559
การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 19/2559 เรื่อง “Excellence in English Communication: A Primer for Pharmacists”
11 ก.ค. 2559 - 15 ก.ค. 2559
การประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพเภสัชกรชุมชน
3 ก.ค. 2559 - 24 ก.ค. 2559
การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมครั้งที่ 15/2559 เรื่อง “ยกเครื่องการจัดการซัพพลายเชนด้านยาในโรงพยาบาล: เครื่องมือการจัดการเวชภัณฑ์คงคลัง”
21 มิ.ย. 2559 - 24 มิ.ย. 2559
การประชุมเชิงปฏิบัติการการให้บริการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการสู่ชุมชนเรื่องยา และสารพิษในชีวิตประจำวัน ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
30 พ.ค. 2559 - 31 พ.ค. 2559
การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 10/2559 เรื่อง “การคิดเชิงระบบในการจัดการเภสัชกรรม (Systems Thinking in Pharmacy Management)”
31 มี.ค. 2559 - 1 เม.ย. 2559
ประชุมวิชาการ Oncology Pharmacy Board Review เรื่อง “Advancing in oncology pharmacy”
25 มี.ค. 2559 - 27 มี.ค. 2559
การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 7/2559 เรื่อง ความรู้จำเป็นสำหรับการคัดเลือกยาด้านคุณภาพ (Essential Tools for Selecting Quality Drug Products) ตอนที่ 1: การใช้ Certification of Drug Analysis (COAs)
29 ก.พ. 2559 - 2 มี.ค. 2559
การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 5/2559 Advanced Pharmacotherapeutics II
11 ม.ค. 2559 - 15 ม.ค. 2559
การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 2/2559
23 พ.ย. 2558 - 27 พ.ย. 2558
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม
29 ต.ค. 2558 - 30 ต.ค. 2558

© Copy Right Information Support System Pharmaceutical Sciences KKU 2015

คำแนะนำการใช้งาน

เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ internet explorer เวอร์ชั่น 9 เป็นต้นไป, Mozilla Firefox เวอร์ชั่น 32 เป็นต้นไป, Google Chrome เวอร์ชั่น 37 เป็นต้นไป

สอบถามการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ taecch@kku.ac.th