ข้อมูลงานประชุมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปี พ.ศ.

Banner งานประชุม สถานะ
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 28 เรื่อง A3 Thinking: Bring it to life of Intrapreneur Pharmacist
28 เม.ย. 2566 - 28 เม.ย. 2566
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 27 เรื่อง Lean management with Value Stream Mapping (VSM)
27 เม.ย. 2566 - 27 เม.ย. 2566
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 24 เรื่อง Financial investment decision for-profit and non-profit program
5 เม.ย. 2566 - 5 เม.ย. 2566
โครงการพัฒนาศักยภาพของเภสัชกรผู้ผ่านการฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (การบริหารงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล) รุ่นที่ 1-4
31 มี.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2566
โครงการฝึกอบรมระยะสั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (การบริหารงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล) รุ่นที่ 5 ปีงบประมาณ 2566
29 มี.ค. 2566 - 1 ส.ค. 2566
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 22 เรื่อง Intrapreneurship from inside out: A Leader's Mindset and DISC communication
23 มี.ค. 2566 - 24 มี.ค. 2566
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 17 เรื่อง Creative Thinking: คิดได้ ทำได้ ไม่กลัว Pain point
3 มี.ค. 2566 - 3 มี.ค. 2566
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 16 เรื่อง Developing Pharmaceutical Services by Design Thinking and Service Innovation
2 มี.ค. 2566 - 2 มี.ค. 2566
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม เรื่อง การวิเคราะห์เข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับลูกค้าเพื่อพัฒนาบริการด้านเภสัชกรรมในยุคดิจิทัล (Customer Insight Analysis for Developing Pharmacy Service in the Digital Era)
15 ก.พ. 2566 - 17 ก.พ. 2566
การประชุมวิชาการ (ครั้งที่ 12) เรื่อง Business Model Canvas (BMC): concept and strategy
2 ก.พ. 2566 - 12 พ.ค. 2566
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 13 เรื่อง การคิดเชิงระบบ: สร้างพลังจากความสัมพันธ์ในระบบ และ การคิดเชิงวิจารณญาณ: รู้เท่า รู้ทัน ลดความเสี่ยงในการตัดสินใจ (Systems Thinking and Critical Thinking: foundation concept of Intrapreneurship for Pharmacist)
2 ก.พ. 2566 - 3 ก.พ. 2566
หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น ความเป็นผู้ประกอบการภายในหน่วยงานสำหรับเภสัชกร Short Course Training Program in Intrapreneurship for Pharmacist รุ่นที่ 2 (ปี 2566)
1 ก.พ. 2566 - 23 มิ.ย. 2566
การประชุมวิชาการ (ครั้งที่ 11) เรื่อง การพัฒนาตนเองเพื่อการเติบโตอย่างสวยงาม (Self-empowerment and growth mindset)
1 ก.พ. 2566 - 1 ก.พ. 2566
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก เรื่อง Advanced Pharmacotherapeutics
16 ม.ค. 2566 - 20 ม.ค. 2566
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมบุคลิกภาพและการสื่อสารสู่ความสำเร็จในงานเภสัชกรรม (Personality and Communication for Success in Pharmacy Practice)
7 ธ.ค. 2565 - 9 ธ.ค. 2565
การประชุมวิชาการ “พัฒนาแหล่งฝึกเภสัชศาสตร์ภาคบังคับ และสาขาเฉพาะทางเภสัชกรรมคลินิก" Professional Practice Seminar 2566
26 พ.ย. 2565 - 27 พ.ย. 2565

© Copy Right Information Support System Pharmaceutical Sciences KKU 2015 - 2023

สอบถามการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ taecch@kku.ac.th