ข้อมูลงานประชุมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Banner งานประชุม วันที่จัด สถานะ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 37/2560 เรื่อง “พฤติกรรมสุขภาพและการสื่อสารกับผู้ป่วย” (Patient Behavior Communications)

16 พ.ย. 2560 - 17 พ.ย. 2560

โครงการประชุมวิชาการเพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ “ความรู้อันเป็นปัจจุบันทางเภสัชศาสตร์ Pharm KKU 2017”

11 พ.ย. 2560 - 12 พ.ย. 2560

ประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพเภสัชกรรมชุมชน ครั้งที่ 1 "โครงการบริการทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพเภสัชกร ในโครงการประชุมวิชาการ ครบรอบ 91 ปี เภสัชกรหญิง ดร.ประดับ คชรัตน์ “ผู้สูงอายุไทยกับการใช้ยา"

4 พ.ย. 2560 - 4 พ.ย. 2560

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 36/2560 เรื่อง “การจัดการทางการเงินสำหรับเภสัชกรโรงพยาบาล”

25 ส.ค. 2560 - 28 ส.ค. 2560

ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน Clinical Oncology Pharmacy Symposium (COPS) ครั้งที่ 10 เรื่อง “Cerebrating 10th year anniversary: Keep moving together”

24 ส.ค. 2560 - 25 ส.ค. 2560

โครงการประชุมวิชาการบูรณาการภูมิปัญญาด้านการเภสัชกรรมแผนไทย “การควบคุมคุณภาพสมุนไพร” เรื่อง เทคนิคทางจุลทรรศน์ในการตรวจชนิดเครื่องยาสมุนไพรในบัญชียาจากสมุนไพร และ สารบ่งชี้กับการควบคุมคุณภาพของเครื่องยาสมุนไพรในบัญชียาจากสมุนไพร

27 ก.ค. 2560 - 28 ก.ค. 2560

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 33/2560 เรื่อง Workshop: Practical English Communication in Pharmacy Service

17 ก.ค. 2560 - 21 ก.ค. 2560

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย เรื่อง การสังเคราะห์หลักฐานประเมินประสิทธิผลของยาด้วยการวิเคราะห์อภิมานแบบเครือข่าย (network meta-analysis, NMA) ครั้งที่ 2 “การทำงานวิจัยด้าน ‘การวิเคราะห์อภิมานแบบเครือข่าย (network meta-analysis, NMA)’ จนผลงานได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Lancet (Impact factor (2016): 44.002)”

25 มิ.ย. 2560 - 25 มิ.ย. 2560

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 31/2560 เรื่อง“ยกเครื่องการจัดการซัพพลายเชนด้านยาในโรงพยาบาล: เครื่องมือการจัดการเวชภัณฑ์คงคลัง”

20 มิ.ย. 2560 - 23 มิ.ย. 2560

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการให้บริการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการสู่ชุมชนเรื่องยาและสารพิษในชีวิตประจำวัน

29 พ.ค. 2560 - 30 พ.ค. 2560

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย เรื่อง การสังเคราะห์หลักฐานประเมินประสิทธิผลของยาด้วยการวิเคราะห์อภิมานแบบเครือข่าย (network meta-analysis, NMA) ครั้งที่ 1

26 พ.ค. 2560 - 28 พ.ค. 2560

WORKSHOP PROGRAMME The Challenge of Developing a New Generation of Patient Reported Outcomes (PROs)/Clinical Outcomes Assessment Measures (COAM) for Long-Term Conditions

22 พ.ค. 2560 - 23 พ.ค. 2560

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 24/2560 เรื่อง “การวิจัยแบบผสมผสานในทางเภสัชกรรมปฏิบัติ (Mixed Methods Research in Pharmacy Practice)

17 พ.ค. 2560 - 19 พ.ค. 2560

การประชุมวิชาการ Oncology Pharmacy Board Review ครั้งที่ 2 เรื่อง “Advancing in oncology pharmacy”

23 มี.ค. 2560 - 24 มี.ค. 2560

การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 19/2560 เรื่อง “การคิดเชิงระบบในการจัดการเภสัชกรรม (Systems Thinking in Pharmacy Management)”

22 มี.ค. 2560 - 24 มี.ค. 2560

การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 13/2560 เรื่อง “วิธีทางสถิติสำหรับการจัดการเภสัชกรรม”

15 ก.พ. 2560 - 7 เม.ย. 2560

การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 12/2560 เรื่อง “การประยุกต์เครื่องมือบริหารในงานเภสัชกรรม”

10 ก.พ. 2560 - 9 เม.ย. 2560

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop: Survival English Communication Skills for Health Professionals

1 ก.พ. 2560 - 3 ก.พ. 2560

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 9/2560 เรื่อง “สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาทางเภสัชกรรม”

14 ม.ค. 2560 - 8 เม.ย. 2560

การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร ครั้งที่ 8/2560 เรื่อง “การวิจัยเชิงคุณภาพกับการพัฒนางานเภสัชกรรม”

12 ม.ค. 2560 - 26 เม.ย. 2560

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 7/2560 เรื่อง Advanced Pharmacotherapeutics II

9 ม.ค. 2560 - 13 ม.ค. 2560

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Workshop: Powerful English Presentation at Academic Conferences (รับจำนวนจำกัด 30 คน)

21 ธ.ค. 2559 - 23 ธ.ค. 2559

การประชุมวิชาการศูนย์ประสานงานเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุน คณะเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศคภท.) ประจำปี 2559

7 ธ.ค. 2559 - 9 ธ.ค. 2559

การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 1/2560 เรื่อง Advanced Pharmacotherapeutics I (ค่าลงทะเบียน 5,500 บาท ถึงวันที่ 4 พ.ย. 2559)

14 พ.ย. 2559 - 18 พ.ย. 2559

ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน Clinical Oncology Pharmacy Symposium (COPS) ครั้งที่ 9 (กำหนดการส่งบทคัดย่อ: โปรดดำเนินการ ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2559)

18 ส.ค. 2559 - 19 ส.ค. 2559

โครงการประชุมวิชาการเพื่อการพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรมโรงพยาบาล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

5 ส.ค. 2559 - 6 ส.ค. 2559

การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การควบคุมคุณภาพและการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของพืชสมุนไพร

1 ส.ค. 2559 - 2 ส.ค. 2559

การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 21/2559 เรื่อง“การวิจัยแบบผสมผสานในทางเภสัชกรรมปฏิบัติ (Mixed Methods Research in Pharmacy Practice)

25 ก.ค. 2559 - 27 ก.ค. 2559

โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง กฎหมายอาหารและการขึ้นทะเบียนอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย

15 ก.ค. 2559 - 15 ก.ค. 2559

การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 19/2559 เรื่อง “Excellence in English Communication: A Primer for Pharmacists”

11 ก.ค. 2559 - 15 ก.ค. 2559

การประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพเภสัชกรชุมชน

3 ก.ค. 2559 - 24 ก.ค. 2559

การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมครั้งที่ 15/2559 เรื่อง “ยกเครื่องการจัดการซัพพลายเชนด้านยาในโรงพยาบาล: เครื่องมือการจัดการเวชภัณฑ์คงคลัง”

21 มิ.ย. 2559 - 24 มิ.ย. 2559

การประชุมเชิงปฏิบัติการการให้บริการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการสู่ชุมชนเรื่องยา และสารพิษในชีวิตประจำวัน ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

30 พ.ค. 2559 - 31 พ.ค. 2559

การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 10/2559 เรื่อง “การคิดเชิงระบบในการจัดการเภสัชกรรม (Systems Thinking in Pharmacy Management)”

31 มี.ค. 2559 - 1 เม.ย. 2559

ประชุมวิชาการ Oncology Pharmacy Board Review เรื่อง “Advancing in oncology pharmacy”

25 มี.ค. 2559 - 27 มี.ค. 2559

การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 7/2559 เรื่อง ความรู้จำเป็นสำหรับการคัดเลือกยาด้านคุณภาพ (Essential Tools for Selecting Quality Drug Products) ตอนที่ 1: การใช้ Certification of Drug Analysis (COAs)

29 ก.พ. 2559 - 2 มี.ค. 2559

การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 5/2559 Advanced Pharmacotherapeutics II

11 ม.ค. 2559 - 15 ม.ค. 2559

การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 2/2559

23 พ.ย. 2558 - 27 พ.ย. 2558

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม

29 ต.ค. 2558 - 30 ต.ค. 2558

© Copy Right Information Support System Pharmaceutical Sciences KKU 2015

คำแนะนำการใช้งาน

เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ internet explorer เวอร์ชั่น 9 เป็นต้นไป, Mozilla Firefox เวอร์ชั่น 32 เป็นต้นไป, Google Chrome เวอร์ชั่น 37 เป็นต้นไป

สอบถามการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ taecch@kku.ac.th