ลงชื่อเข้าใช้งาน การจองห้องประชุม


ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 3099/2561

เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้อาคาร สถานที่และโสตทัศนูปกรณ์ คณะเภสัชศาสตร์

ดูรายละเอียด

เงื่อนไขการจ้องห้อง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  • ผู้มีสิทธิ์ใช้ห้องต้องเป็นบุคลากร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ใช้เพื่อการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ห้องประชุมควรใช้สำหรับการประชุม ยกเว้นมีความจำเป็นให้แจ้งความต้องการเป็นครั้งๆ ทั้งนี้ต้องยอมรับสภาพของการเป็นห้องประชุม ซึ่งอาจจะไม่เหมาะสมในการใช้เป็นห้องเรียน
  • ให้ขอใช้ห้องก่อนวันใช้งานจริงอย่างน้อย 2 วันทำการ เพื่อความพร้อมในการจัดเตรียมห้อง
  • การใช้ห้องนอกเวลาราชการและกิจกรรมของนักศึกษา สามารถจองผ่านระบบออนไลน์ได้แต่ต้องทำหนังสือขอใช้ตามแบบฟอร์ม
  • การจองใช้ห้อง สามารถจองภายในภาคการศึกษานั้นๆ (ไม่สามรถจองข้ามภาคการศึกษาได้)

คู่มือการใช้งาน