Assistant Professor Dr.Wannee Chaichalermpong

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์

สาขาวิชา: สาขาวิชาเภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร
คุณวุฒิ: ปริญญาเอก Ph.D.
สถานะ: พนักงานมหาวิทยาลัย
อีเมลล์: wancha2@kku.ac.th
h-index N/A
Keyword

การบริหารงานบุคคล, เภสัชกรรมชุมชน

Specials

Human Resource Management
Human Resource Development
Pharmacy Education

0

ตีพิมพ์ระดับชาติ

0

ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

0

ประชุมวิชาการระดับชาติ

0

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

Search from

National Journal Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารระดับชาติ

No. Document title Author(s) Source title VOL NO. PAGE QUALITY MONTH YEAR Impact Factor
1 ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดในการทำงาน ความพึงพอใจในการทำงาน และ ความพึงพอใจในชีวิตของเภสัชกรโรงพยาบาล สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Relationships between Job Stress, Job Satisfaction and Life Satisfaction of Hospital Pharmacists under the Office of Public Health Permanent Secretary in the Northeast Region of Thailand จุฑามาส บุญกว้าง, วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์ วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 10 2 186-197 tci May - Aug 2557 0.159
2 ความพึงพอใจของบุคลากรในมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อข้อมูลยาที่ได้รับจากร้านยา Satisfaction of Khon Kaen University Personnels toward Drug Information Received from Pharmacies ฐานิษ โฉลกพันธ์รัตน์, วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์ วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 10 2 173-185 tci May - Aug 2557 0.159
3 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้ากลุ่มงานและหัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมโรงพยาบาล สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข Transformational Leadership of Heads of Pharmacy Department of Hospitals under the Office of the Permanent Secretary, Ministry of Public Health วชิรา สุเมธิวิทย์, วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์, กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 7 3 61-72 tci Dec 2554 0.056
4 สมรรถนะที่จำเป็นของผู้บริโภคต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร นพวรรณ ขำโอด, วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์, เยาวลักษณ์ อ่ำรำไพ ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ (Thai Pharmaceutical and Health Science Journal) 5 3 236-245 tci Jul 2553
5 ความพึงพอใจในการทำงานและความผูกพันต่อองค์กรกับความตั้งใจที่จะออกจากงานของเภสัชกรไทย วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์ วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 2 1 22-31 tci Jan - Mar 2551 0
6 Characteristics of the patients who received medical free of charge in Khon Kaen Pattapong Kessomboon, Supreda Adulayanon, Nusaraporn Kessomboon, Piyachat Pacharanuchat, Porntip Kumpor, Kornkaew Chantapasa, Wannee Chaichalermpong Srinagarind Med J. 17 suppl 247 na Jan 2544

International Journal Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ

No. Document title Author(s) Source title QUARTILE H-INDEX Citation (Scopus) VOL NO. PAGE QUALITY MONTH YEAR Impact Factor

National Proceeding Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ

No. Document title Author(s) Date Source title Location/Town Country
1 การจัดซื้อยาร่วมระดับเขต: กรณีศึกษาเขตบริการสุขภาพแห่งหนึ่ง Nattawadee Tarasena, Wannee Chaichalermpong 15 มี.ค. 2562 - 15 มี.ค. 2562 การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 20 (The 20th National Graduate Research Conference) อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่น และ ประเทศไทย
2 The review articles about the investigation of medication problem in community:The important concepts and application Sirinapa Phonyiam, Wannee Chaichalermpong, Supawadee Plengchai 11 มี.ค. 2560 - 12 มี.ค. 2560 The 9th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2017 Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University
Ubon Ratchathani, Thailand
3 The Results of Hospital Accreditation (HA) on Human Resource Management and Hospital Staffs: The case study of a community hospital in Nakhon Ratchasima Province Ratiyakorn Rathayasuk, Wannee Chaichalermpong 30 มิ.ย. 2559 - 1 ก.ค. 2559 39th National Graduate Research Conference Assumption University of Thailand
Bangkok, Thailand
4 Key Performance Indicators for Chief of Pharmacy Department in District Hospital in Khon Kaen Province Wiparut Leechaikitjaroen, Wannee Chaichalermpong 30 มิ.ย. 2559 - 1 ก.ค. 2559 39th National Graduate Research Conference Assumption University of Thailand
Bangkok, Thailand
5 Quality Conciousness of Hospital Pharmacists Wipaporn Utama, Wannee Chaichalermpong 30 มิ.ย. 2559 - 1 ก.ค. 2559 39th National Graduate Research Conference Assumption University of Thailand
Bangkok, Thailand
6 ลักษณะการทำงานของผู้แทนยาที่เป็นเภสัชกร และ ผู้แทนยาที่ไม่ใช่เภสัชกร Working Style of Pharmacist and Non-pharmacist Medical Representatives อรรณพ สุนทรนนท์, วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์ 16 ก.พ. 2556 - 17 ก.พ. 2556 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 The 5th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2013 Pharmacy Profession Moving Forward to ASEAN Harmonization วิชาชีพเภสัชกรรม : ก้าวสู่อาเซียนบรรสาน ห้องประชุม Auditorium AR201 ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาสารคาม
7 การวิเคราะห์เนื้อหาของข้อมูลผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในนิตยสารสำหรับผู้หญิงในประเทศไทย:กรณีศึกษานิตยสาร CLEO, ELLE และ Cosmopolitan (เล่มเล็ก) Content Analysis of Dietary Supplement Information Found in Woman Magazine in Thailand: Case Study of Cleo, Elle and Cosmopolitan (Pocket Size) ปภัสสร ดรพันเมือง, วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์ 16 ก.พ. 2556 - 17 ก.พ. 2556 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 The 5th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2013 Pharmacy Profession Moving Forward to ASEAN Harmonization วิชาชีพเภสัชกรรม : ก้าวสู่อาเซียนบรรสาน ห้องประชุม Auditorium AR201 ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาสารคาม
8 กิจกรรมส่งเสริมการตลาดที่ผู้แทนยามีต่อแพทย์ประจำบ้านในโรงเรียนแพทย์แ่งหนึ่ง Medical Representatives Promotional Activities to the Resident Doctors in a Medical College ศิริพร วาดเขียน, นิดา โลหะเวช, สุภาวินี จาบทะเล, วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์, ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ 11 ก.พ. 2555 - 12 ก.พ. 2555 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ The 4th Annual Northeast Phaacy Research Conference of 2012 Pharmacy Profession in Harmony ห้องประชุมเวชวิชชาคาร 1-2 ชั้น 4 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์
ขอนแก่น
9 การพัฒนาสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออก วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์ 11 ก.พ. 2548 - 11 ก.พ. 2548 การประชุมวิชาการประจำปีเทคโดนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องประชุมมงกุฎเพชร โรงแรมโฆษะ
ขอนแก่น

International Proceeding Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

No. Document title Author(s) Date Source title Location/Town Country
1 System Development to Prevent Repeated Drug Allergy in Roi Et Province by Linking Drug Allergy Data Through the HOSxP System Patsaree Sriudorn, Wannee Chaichalermpong 10 Mar 2017 - 10 Mar 2017 The National and International Graduate Research Conference 2017 Pote Sarasin Building, Khon Kaen University
Khon Kaen, Thailand
2 Confirmatory Factor Analysis of Professionalism of Hospital Pharmacists Wannee Chaichalermpong, S Siriwatjanaporn 13 Sep 2012 - 16 Sep 2012 24th FAPA CONGRESS 2012 Culture & Medicine with sub-theme of Bringing Traditional Medicine of Modern Life Bali Nusa Dua Convention Hall
Indonesia
3 HAPPINESS OF HOSPITAL PHARMACISTS UNDER THE OFFICE OF THE PERMANENT SECRETARY MINISTRY OF PUBLIC HEALTH, THAILAND Phattharit Tiloklurs, Wannee Chaichalermpong 13 Sep 2012 - 16 Sep 2012 24th FAPA CONGRESS 2012 Culture & Medicine with sub-theme of Bringing Traditional Medicine of Modern Life Bali Nusa Dua Convention Hall
Indonesia
4 DEVELOPMENT OF STANDARD PHARMACY CLERKSHIP PROGRAM ON PHARMACEUTICAL MARKETING FOR THAI PHARMACY STUDENTS Wannee Chaichalermpong, Wiwat Thavornwattanayong, Benjaporn Kingroungpet, Jintana Napaporn, Dujrudee Chinwong, Kusawadee Maluangnon, Korn Sornlertlumvanich, Sarun Gorsanan, Penkarn Kanjanarat 5 Nov 2010 - 8 Nov 2010 2010 FAPA Congress in Taipei, Taiwan "The 23rd Federation of Asian Pharmaceutical Association Congress" Pharmacy & Society Taipei International Convention Center (TICC), Taiwan
Taipei, Taiwan
5 NATIONAL SURVEY OF THAI PHARMACISTS ATTITUDE AND PERCEPTION ON THE LEGISLATION TO CHANGE ALL PHARMACY CURRICULUM TO BE THE 6‐YEAR PHARM D BY 2014. Wongwiwat Tassaneeyakul, Wannee Chaichalermpong, Kannikar Chatsantiprapa, Watcharee Khunkitti, Aromdee Chantana, Somchai Suriyakrai, Supachai Tiyaworanan, Jinda Wangboonskul 5 Nov 2010 - 8 Nov 2010 2010 FAPA Congress in Taipei, Taiwan "The 23rd Federation of Asian Pharmaceutical Association Congress" Pharmacy & Society Taipei International Convention Center (TICC)
Taipei, Taiwan
6 ASSESSMENT OF MORAL REASONING REGARDING PHARMACEUTICAL MARKETING OF THAI PHARMACY STUDENTS: PRE‐TEST AND POST‐TEST UPON ENGAGING PHARMACEUTICAL MARKETING CLERKSHIP Dujrudee Chinwong, Jintana Napaporn, Benjaporn Kingroungpet, Kusawadee Maluangnon, Wiwat Thavornwattanayong, Sarun Gorsanan, Korn Sornlertlumvanich, Penkarn Kanjanarat, Wannee Chaichalermpong 5 Nov 2010 - 8 Nov 2010 2010 FAPA Congress in Taipei, Taiwan "The 23rd Federation of Asian Pharmaceutical Association Congress" Pharmacy & Society Taipei International Convention Center (TICC)
Taipei, Taiwan
7 SITUATION ANALYSIS OF PHARMACEUTICAL MARKETING CLERKSHIP FOR THAI PHARMACY STUDENTS Kusawadee Maluangnon, Benjaporn Kingroungpet, Dujrudee Chinwong, Wiwat havornwattanayong, Jintana Napaporn, Sarun Gorsanan, Penkarn Kanjanarat, Korn Sornlertlumvanich, Wannee Chaichalermpong 5 Nov 2010 - 8 Nov 2010 2010 FAPA Congress in Taipei, Taiwan "The 23rd Federation of Asian Pharmaceutical Association Congress" Pharmacy & Society Taipei International Convention Center (TICC)
Taipei, Taiwan
8 Consumer Behaviors towards Krachai-dam Products : A Pilot Study Nusaraporn Kessomboon, Wannee Chaichalermpong, Kornkaew Chantapasa, Rasaworn Arsanam, Paiboon Daosodsai 29 Oct 2008 - 31 Oct 2008 ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 3rd Sino-Thai Conference on Traditional Medicine and Natural Products Guangxi Traditional Chinese Medical (TCM) University
Nanning,ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน
9 The factor analysis of job satisfaction among Thai pharmacists Wannee Chaichalermpong, Nusaraporn Kessomboon 2 Nov 2007 - 6 Nov 2007 The Fifth Indochina Conference on Pharmaceutical Sciences (Pharma Indochina V) Pharmacy For Sustainable Development Siam City Hotel
Bangkok, Thailand
10 Consumer demand for herbal health products in dementia, Thailand Nusaraporn Kessomboon, Bungorn Sripanidkulchai, Wannee Chaichalermpong 2 Dec 2007 - 6 Dec 2007 The 2nd Sino-Thai international Conference on Traditional Medicine and Natural Products Kosa Hotel
Khon Kaen

Research Project โครงการวิจัย

No. ชื่อโครงการ ผู้ร่วมโครงการ ระยะเวลา ปีงบประมาณ ทุนภายใน/ภายนอก แหล่งทุน
1 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้ากลุ่มงานและหัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมโรงพยาบาล สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วชิรา สุเมธิวิทย์, วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์ 2010-05-01 - 2010-10-31 [183 วัน]
2553 คณะเภสัชศาสตร์
2 โครงการพัฒนามาตรฐานการฝึกปฏิบัติวิชาชีพเภสัชกรรมการตลาดที่ส่งเสริมจริยธรรมวิชาชีพ วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์ 2009-05-01 - 2010-02-28 [303 วัน]
2552 สำนักงานแผนงานสร้างกลไกเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา
3 กลุ่มวิจัยการตลาดด้านสุขภาพ มณีรัตน์ เลย์ตัน, ทวีศักดิ์ สีทองสุรภณา, เพ็ญศรี เจริญวานิช, ณัฐสมล ธนกูลรังสฤษดิ์, วัชรี คุณกิตติ, วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์, รักษวร ใจสะอาด 2008-07-01 - 2009-05-31 [334 วัน]
2551 คณะเภสัชศาสตร์
4 รูปแบบในการพัฒนาผู้นำด้านวิชาชีพเภสัชกรรม วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์ 2008-05-01 - 2010-05-31 [760 วัน]
2551 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
5 ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์กรและความพึงพอใจในการทำงานในเภสัชกรไทย วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์ 2006-07-01 - 2006-12-31 [183 วัน]
2549 สำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
2.4834

© Copy Right Information Support System Pharmaceutical Sciences KKU 2015

คำแนะนำการใช้งาน

เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ internet explorer เวอร์ชั่น 9 เป็นต้นไป, Mozilla Firefox เวอร์ชั่น 32 เป็นต้นไป, Google Chrome เวอร์ชั่น 37 เป็นต้นไป

สอบถามการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ taecch@kku.ac.th