Assistant Professor Dr.Viboon Wattananamkul

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ วัฒนนามกุล

สาขาวิชา: สาขาวิชาเภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร
คุณวุฒิ: ปริญญาเอก Ph.D.
สถานะ: พนักงานมหาวิทยาลัย
อีเมลล์: viboon@kku.ac.th
h-index N/A
Keyword

Specials

0

ตีพิมพ์ระดับชาติ

0

ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

0

ประชุมวิชาการระดับชาติ

0

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

Search from

National Journal Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารระดับชาติ

No. Document title Author(s) Source title VOL NO. PAGE QUALITY MONTH YEAR Impact Factor
1 Self-administration of Medications Received from the Hospital among Diabetic Patients: A Case Study of One Sub-district in Namphong District, Khon Kaen Aree Pimdee, Viboon Wattananamkul Thai Journal of Pharmacy Practice 13 1 88-111 tci Jan - Mar 2021 0.186
2 Situations of implementation of pharmaceutical cost containment policies in Phimai hospital, Nakhon Ratchasima province Juraiwan Lekkanok, Viboon Wattananamkul วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 16 4 24-39 tci Oct - Dec 2020 0.098
3 The Study of Hawking Health Products: A Case Study at The King Cobra Village in Khon Kaen Province Suchada Vattisu, Viboon Wattananamkul วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 15 2 63-72 Apr - Jun 2561 0.255
4 วิถีชีวิตของคนไร้บ้านในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น คณิน เชื้อดวงผุย, อนุวัฒน์ พลทิพย์, วิบูลย์ วัฒนนามกุล, สุภนัย ประเสริฐสุข Veridian E-Journal, Silpakorn University 11 2 1341-1362 tci May - Aug 2561 0.400
5 ปัจจัยที่ทำให้กลายเป็นคนไร้บ้าน: กรณีศึกษาคนไร้บ้านในเขตเทศบาลนครขอนแก่น วิบูลย์ วัฒนนามกุล วารสารปาริชาต 32 1 1-10 tci Feb - Jun 2562 0.208
6 คุณค่าของเภสัชกร: โดยใช้กระบวนการสุนทรียสาธก The Value of Pharmacists: Appreciative Inquiry Approach จำปี วงศ์นาค, วิบูลย์ วัฒนนามกุล วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 9 1 15-31 tci Jan - Apr 2556 0.088
7 การศึกษาพฤติกรรมการใช้ เครื่องสำอางอันตราย ของวัยรุ่นหญิง จังหวัดอุบลราชนี (A Study of Harmful Cosmetics Usage Behavior Among Female Teenagers in Ubon Ratchathani Province) รุ่งนภา กงวงษ์, วิบูลย์ วัฒนนามกุล วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน Isan Journal of Pharmaceutical Sciences, IJPS 7 1 76-87 tci Jan - Apr 2554 0.056
8 การใช้ยาในมิติทางสังคมวัฒนธรรมของชุมชนเขตเมือง (Drug Use in Social and Cultural Dimension of Urban Community) สุภนัย ประเสริฐสุข, วิบูลย์ วัฒนนามกุล วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน Isan Journal of Pharmaceutical Sciences, IJPS 7 1 52-61 tci Jan - Apr 2554 0.056

International Journal Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ

No. Document title Author(s) Source title QUARTILE H-INDEX Citation (Scopus) VOL NO. PAGE QUALITY MONTH YEAR Impact Factor
1 Unregistered health products in Namphong District, Thailand
Nongnut Uabundit, Viboon Wattananamkul RESEARCH IN SOCIAL & ADMINISTRATIVE PHARMACY
10 5 E59 isi,scopus Sep - Oct 2014

National Proceeding Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ

No. Document title Author(s) Date Source title Location/Town Country
1 The Behavior of Using and Not Using Emergency Contraceptive Pills for Unintended Adolescent Pregnancy Jeerawan Wetcharaporn, Viboon Wattananamkul 30 มิ.ย. 2559 - 1 ก.ค. 2559 39th National Graduate Research Conference Assumption University of Thailand
Bangkok, Thailand
2 Quality of Life of Patients Infected with HIV/AIDS in Antiretroviral Clinic Thawatburi Hospital, Thawatburi District, Roi Et Mongkol Kuntapanichkarn, Viboon Wattananamkul 30 มิ.ย. 2559 - 1 ก.ค. 2559 39th National Graduate Research Conference Assumption University of Thailand
Bangkok, Thailand
3 Efficiency Improvement of Pharmaceutical Warehouse by Class Based Storage Method in Chiang Kham Hospital Sunya Kumboonruang, Viboon Wattananamkul 30 มิ.ย. 2559 - 1 ก.ค. 2559 39th National Graduate Research Conference Assumption University of Thailand
Bangkok, Thailand
4 Evaluation of product consumer protection in Tambol Health Promotion hospital, Roi Et Province มานิตย์ ทวีหันต์, ชาญชัย จารุภาชน์, วิบูลย์ วัฒนนามกุล 8 ก.ย. 2555 - 9 ก.ย. 2555 การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2555 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ไทย
5 โครงการสำรวจการเรียนการสอนวิชาการตลาดของคณะเภสัชศาสตร์ในประเทศไทย อุษณีย์ ศุภวัชโรบล, สุรชัย อนันต์ศิริวัฒนา, วิบูลย์ วัฒนนามกุล* 9 ก.พ. 2552 - 10 ก.พ. 2552 ประชุมวิชาการ The First Annual Northeast Pharmacy Research Conference 2009 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่น

International Proceeding Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

No. Document title Author(s) Date Source title Location/Town Country
1 Technique of Working among the Marginal People: A Lesson from Working with Homeless People in Khon Kaen Municipality Kanin Chueduangpuy, Viboon Wattananamkul 2 Nov 2017 - 3 Nov 2017 The 13th International Conference on Humanities and Social Sciences Faculty of Humanities and Social Sciences, Khon Kaen University (KKU), Thailand
Khon Kaen, Thailand
2 Implementation of Policy on Healthcare System Development for Prisoners in Khon Kaen Prison Ninlawadee Promphakping, Pornpen Somaboot, Pattaraporn Weeranakin, Woranuch Juntaboon, Patchanee Muangsri, Viboon Wattananamkul 2 Nov 2017 - 3 Nov 2017 The 13th International Conference on Humanities and Social Sciences Faculty of Humanities and Social Sciences, Khon Kaen University (KKU), Thailand
Khon Kaen, Thailand

Research Project โครงการวิจัย

No. ชื่อโครงการ ผู้ร่วมโครงการ ระยะเวลา ปีงบประมาณ ทุนภายใน/ภายนอก แหล่งทุน
1 โครงการรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอเชิงนโยบายการบริการสุขภาพที่เหมาะสม สำหรับคนไร้บ้าน ปี พ.ศ.2561 วิบูลย์ วัฒนนามกุล 2018-05-22 - 2018-07-31 [70 วัน]
2561 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 7 ขอนแก่น
2 การใช้ยาด้วยตัวเอง/วิจัยเชิงคุณภาพ กรกนก จันฤาไชย, นัดดา รัตนาภรณ์, วิบูลย์ วัฒนนามกุล 2010-06-01 - 2011-03-31 [303 วัน]
2553 คณะเภสัชศาสตร์
2.7223

© Copy Right Information Support System Pharmaceutical Sciences KKU 2015

คำแนะนำการใช้งาน

เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ internet explorer เวอร์ชั่น 9 เป็นต้นไป, Mozilla Firefox เวอร์ชั่น 32 เป็นต้นไป, Google Chrome เวอร์ชั่น 37 เป็นต้นไป

สอบถามการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ taecch@kku.ac.th