Associate Professor Dr.Chulaporn Limwattananon

รองศาสตราจารย์ ดร.จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์

สาขาวิชา: สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
คุณวุฒิ: ปริญญาเอก Ph.D.
สถานะ: พนักงานมหาวิทยาลัย
อีเมลล์: limw0002@kku.ac.th
h-index 8
Keyword

Pharmacoepidemiology, Cost Analysis, Drug therapy, Effectiveness, การใช้ยา, โรงพยาบาล

Specials

Pharmacoepidemiology
Cost-effectiveness analysis of drug therapy

0

ตีพิมพ์ระดับชาติ

0

ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

0

ประชุมวิชาการระดับชาติ

0

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

Search from

National Journal Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารระดับชาติ

No. Document title Author(s) Source title VOL NO. PAGE QUALITY MONTH YEAR Impact Factor
1 Quality of life and utilities of end stage renal disease patients undergoing dialysis Thananan Rattanachotphanit, Onanong Waleekhachonloet, Suratchada Chanasopon, Wanarat Ausornsagiam, Juntip Kanjanasilp, Amarit Suwattanasilp, Thanachai Panaput, Sirirat Anutrakulchai, Supon Limwattananon, Chulaporn Limwattananon วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 14 4 88-98 tci Oct - Dec 2561 0.255
2 Financial Burdens on Patients with End Stage Renal Disease Receiving Renal Replacement Therapy Onanong Waleekhachonloet, Thananan Rattanachotphanit, Suratchada Chanasopon, Wanarat Ausornsagiam, Juntip Kanjanasilp, Amarit Suwattanasilp, Thanachai Panaput, Sirirat Anutrakulchai, Supon Limwattananon, Chulaporn Limwattananon วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 14 4 79-87 tci Oct - Dec 2561 0.255
3 An Outcome on COPD Readmission in Secondary Care Hospitals Participating the Rational Drug Use Hospital Project Jatica Ratanadadas, Chulaporn Limwattananon, Nungruthai Sooksai วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 14 3 80-90 tci Jul - Sep 2561 0.255
4 Prescribing Pattern of Antifungal Agents for Superficial Fungal Infection at a District Hospital Anuwit Kongkookum, Thananan Rattanachotphanit, Chulaporn Limwattananon วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 13 4 39-49 tci Oct - Dec 2560 0.085
5 ปริมาณและมูลค่าการสั่งยาต้านแบคทีเรียแก่ผู้ป่วยนอกในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า นพคุณ ธรรมธัชอารี, อรอนงค์ วลีขจรเลิศ, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 11 4 471-480 tci Oct - Dec 2560 0.141
6 คนไทยใช้พลังงานในกิจกรรมทางกายและพฤติกรรมเนือยนิ่งเท่าไร: ข้อมูลจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558 ฐิติกร โตโพธิ์ไทย, นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์, ชมพูนุท โตโพธิ์ไทย, วิชชุกร สุริยะวงศ์ไพศาล, สุพล ลิมวัฒนานนท์, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, กัญจนา ติษยาธิคม, วลัยพร พัชรนฤมล, วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 11 3 327-344 tci Jul - Sep 2560 0.141
7 ผู้ป่วยด้วย NCD มีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพอยู่มากน้อยแค่ไหน: รายงานจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ.2558 อมรรัตน์ มานะวัฒนวงศ์, สุรศักดิ์ ไชยสงค์, สุพล ลิมวัฒนานนท์, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, กัญจนา ติษยาธิคม, วลัยพร พัชรนฤมล, วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 11 3 345-354 tci Jul - Sep 2560 0.141
8 การสร้างดัชนีความลาดเอียงของความไม่เสมอภาค (Slope Index of Inequalities) ในการใช้บริการรักษาพยาบาลภาครัฐของประชากรในพื้นที่เขตสุขภาพ สุพล ลิมวัฒนานนท์, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 11 2 427-434 tci Jul - Sep 2560 0.141
9 ความแตกต่างของพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชากรไทย: ลักษณะประชากร เศรษฐกิจและสังคมและสถานะสุขภาพส่งผลอย่างไร ชัชวาลย์ เผ่าเพ็ง, สุลัดดา พงษ์อุทธา, สุพล ลิมวัฒนานนท์, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, สุรศักดิ์ ไชยสงค์, กัญจนา ติษยาธิคม, วลัยพร พัชรนฤมล, วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 11 3 316-326 tci Jul - Sep 2560 0.141
10 การใช้บริการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในและความจำเป็นทางสุขภาพที่ไม่ได้รับการตอบสนองของประชากรเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558 จุฑาทิพ ทั่งทอง, อรอนงค์ วลีขจรเลิศ, สุรัชดา ชนโสภณ, คุณากร เอี้ยวสุวรรณ, สุพล ลิมวัฒนานนท์, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 11 3 378-390 tci Jul - Sep 2560 0.141
11 การใช้บริการรักษาพยาบาลของคนไทยที่ไม่มีหรือไม่ทราบสิทธิประกันสุขภาพ ประสิทธิ บุญเกิด, สุรัชดา ชนโสภณ, ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช, สุพล ลิมวัฒนานนท์, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 11 3 391-400 tci Jul - Sep 2560 0.141
12 สถานการณ์การเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลและการมีผู้ดูแลในขณะพักฟื้นของผู้สูงอายุในประเทศไทย คุณากร เอี้ยวสุวรรณ, ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช, กัญจนา ติษยาธิคม, วลัยพร พัชรนฤมล, สุพล ลิมวัฒนานนท์, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 11 2 248-256 tci Apr - Jun 2560 0.155
13 คนไทยมีกิจกรรมทางกายเพียงพอตามเกณฑ์หรือไม่: ข้อมูลจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558 นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์, ฐิติกร โตโพธิ์ไทย, ชมพูนุท โตโพธิ์ไทย, วิชชุกร สุริยะวงศ์ไพศาล, สุพล ลิมวัฒนานนท์, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, กัญจนา ติษยาธิคม, วลัยพร พัชรนฤมล, วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 11 2 205-220 tci Apr - Jun 2560 0.155
14 ลักษณะทางประชากรและสังคมของบุคคลที่เสี่ยงต่อวงจรอุบาทว์ โง่-จน-เจ็บ: ข้อค้นพบจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558 จิรพันธุ์ จรัสภัทรโรจน์, วลัยพร พัชรนฤมล, สุพล ลิมวัฒนานนท์, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร, จเด็จ ธรรมธัชอารี, กาญจนา ศิริโกมล วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 11 2 195-204 tci Apr - Jun 2560 0.155
15 การใช้บริการทันตกรรมของประชาชนไทย: ผลจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558 วริศา พานิชเกรียงไกร, อังคณา สมนัสทวีชัย, กัญจนา ติษยาธิคม, สุพล ลิมวัฒนานนท์, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 11 2 170-181 tci Apr - Jun 2560 0.155
16 การใช้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ในสถานพยาบาลประเภทต่างๆ ของประชากรไทย พ.ศ. 2558 ชาฮีดา วิริยาทร, เยาวลักษณ์ แหวนวงษ์, กัญจนา ติษยาธิคม, วลัยพร พัชรนฤมล, สุพล ลิมวัฒนานนท์, Chulaporn Limwattananon, วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 11 2 155-169 tci Apr - Jun 2560 0.155
17 การติดตามผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 5 ที่เลือกรับการรักษาแบบไม่ฟอกไต อำนวยพร แดงสีบัว, อัจฉราวรรณ โตภาคงาม, สัจจะ ตติยานุพันธ์วงศ์, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 9 2 181-192 na Apr - Jun 2558
18 Cost of illness for chronic obstructive pulmonary disease Watchareeporn Rodthong, Thananan Rattanachotpanit, Supon Limwattananon, Chulaporn Limwattananon, Sunee Lertsinudom, Watchara Boonsawat วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 11 Supplement 151-158 tci Mar 2558
19 Meta-analysis of smoking cessation medications on continuous abstinence rate at 1 year Worawan Minphimai, Onanong Waleekhachonloet, Supon Limwattananon, Chulaporn Limwattananon วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 11 Supplement 145-150 tci Mar 2558
20 Physicians'' attitude toward non-essential drug prescription criteria measure Cheardchai Soontornpas, Chulaporn Limwattananon, Somsak Tiamkao, Ratchadaporn Soontornpas วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 11 Supplement 108-111 tci Mar 2558
21 Pattern of Targeted Therapy Drugs and High Medical Expenditures Used in Cancer Samon A Anutchatchaval, Denpong Patanasethanont, Aumkhae Sookprasert, Chulaporn Limwattananon, Sumon Sakolchai วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 10 3 390-402 tci Sep - Dec 2557 0.159
22 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการระบุเหตุผลประกอบการสั่งใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ ณ โรงพยาบาลประจำจังหวัดแห่งหนึ่งในประเทศไทย Nattita Tharat, Chulaporn Limwattananon, Sumon Sakolchai, Onanong Waleekhachonloet, Cheardchai Soontornpas วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 8 3 221-229 tci Jul - Sep 2557
23 มาตรการส่งเสริมและกำกับการใช้ยาสมเหตุผลในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการของโรงพยาบาล 34 แห่ง สำหรับยา 9 กลุ่มที่มีค่าใช้จ่ายสูง Measures for promoting rational use of high cost drugs in hospitals under Civil Servant Medical Benefit Scheme ภาสกร สวนเรือง, อัจฉราวรรณ โตภาคงาม, สุมนต์ สกลไชย, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล, สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 7 2 223-234 tci Apr - Jun 2556
24 มาตรการส่งเสริมการใช้่ยาอย่างสมเหตุผลในโรงพยาบาลภาครัฐ: การทบทวนและวิเคราะห์กลไกเชิงนโยบายระดับชาติ จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, อัจฉราวรรณ โตภาคงาม, พิมประภา กิจวิธี, เชิดชัย สุนทรภาส, พรพิศ ศิลขวุธท์, สุพล ลิมวัฒนานนท์, หนึ่งฤทัย สุกใส, อรอนงค์ วลีขจรเลิศ, ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช, ธนกร ชัยจิต, สมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 7 1 1-12 tci Jan - Mar 2556 0.218
25 ความรู้เกี่ยวกับนโยบายสนับสนุนระบบบริการสุขภาพโรคเรื้อรังและการมีส่วนร่วมที่หน่วยบริการปฐมภูมิของเภสัชกรโรงพยาบาล Knowledge on Policy Supporting Health Services for Chronic Disease and Hospital Pharmacist Participation at Primary Care Unit อรอนงค์ วลีขจรเลิศ, หนึ่งฤทัย สุกใส, ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 6 4 446-454 tci Oct - Dec 2555 0.218
26 คุณภาพการสั่งใช้ยาผู้ป่วยนอก: ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล ๑๘ แฟ้มมาตรฐานของโรงพยาบาล Quality of Out-Patient Prescribing: An Analysis of 18 Standard File Datasets of Hospitals อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา, ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช, อรอนงค์ วลีขจรเลิศ, พิมประภา กิจวิธี, รัชตะ อุลมาน, วราภรณ์ สายสุนันทรารมย์, สมชาย สุริยะไกร, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 6 2 167-175 tci Apr - Jun 2555
27 การควบคุมราคายา: บทเรียนจากอดีต ข้อค้นพบปัจจุบัน และข้อเสนอสำหรับอนาคต Drug price control: Lessons from the past, present findings and recommendations for the future สุพล ลิมวัฒนานนท์, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, อรอนงค์ วลีขจรเลิศ, ภูษิต ประคองสาย, วีระศักดิ์ พุทธาศรี, วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 6 2 136-143 tci Apr - Jun 2555
28 การทบทวนระบบควบคุมราคายาในประเทศไทย A review of drug pricing control system in Thailand อรอนงค์ วลีขจรเลิศ, ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช, พรพิศ ศิลขวุธท์, ธนภร ชัยจิต, ขวัญสุดา ชาติโสม, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 6 2 156-166 tci Apr - Jun 2555
29 ค่าใช้จ่ายด้านยาและผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์ของการใช้บริการร้านยาโดยครัวเรือนยากจน Drug expenditures and economic impacts of community pharmacy visits by poor households ปริญา ถมอุดทา, อรอนงค์ วลีขจรเลิศ, สุมนต์ สกลไชย, สุพล ลิมวัฒนานนท์, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 8 1 15-26 tci Jan - Apr 2555 0.056
30 การใช้ยาและผลลัพธ์ของการรักษาผู้ป่วยอาการโรคหลอดเลือดหัวใจเฉียบพลันในโรงพยาบาลทุติยภูมิ Drug Treatments and Outcomes of Acute Coronary Syndrome Patients in Care Hospital พิสชา เกษมทรัพย์, สุรัชดา กองศรี, อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน Isan Journal of Pharmaceutical Sciences, IJPS 7 2 26-35 tci May - Aug 2554 0.056
31 ค่าใช้จ่ายที่พยากรณ์จากการใช้ยาราคาแพงของสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ : เปรียบเทียบกับหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า Forecasted expenditure due to the use of expensive drugs in Civil Servant Medical Benefit Scheme: a comparison with Universal Health Coverage Scheme สุพล ลิมวัฒนานนท์, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา, พรพิศ ศิลขวุธท์, วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 5 2 170-180 tci Apr - Jun 2554
32 ศักยภาพการประหยัดค่าใช้จ่ายจากการกำหนดอัตราเบิกจ่ายค่ายาผู้ป่วยนอกสำหรับสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการปี 2553 Potential saving from setting reimbursable rates of outpatient drugs for Civil Servant Medical Benefit Scheme in 2010 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, นพคุณ ธรรมธัชอารี, ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช, พรพิศ ศิลขวุธท์, สุพล ลิมวัฒนานนท์, สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 5 2 160-169 tci Apr - Jun 2554
33 ค่าใช้จ่ายของสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการกับการใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ Expenditure of Civil Servant Medical Benefit Scheme and the use of non-essential medicines จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, นพคุณ ธรรมธัชอารี, อรอนงค์ วลีขจรเลิศ, พัชนี ธรรมวันนา, สุพล ลิมวัฒนานนท์, สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 5 2 149-159 tci Apr - Jun 2554
34 เภสัชจลนศาสตร์และชีวสมมูลของยาฉีดชื่อสามัญเซโฟเปอราโซน/ซัลแบคแทมในอาสาสมัครคนไทยสุขภาพดี (Pharmacokinetic and bioequivalence of cefoperazone/sulbactam injection in healthy Thai volunteers) เชิดชัย สุนทรภาส, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, บังอร ศรีพานิชกุลชัย, ธานี เทศศิริ, ภิรุญ มุตสิกพันธ์ วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน Isan Journal of Pharmaceutical Sciences, IJPS 7 1 18-27 tci Jan - Apr 2554 0.056
35 การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบของประโยชน์ทางคลินิกของการแพทย์ผสมผสานและการแพทย์ทางเลือก ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช, บัณฑิต อุดมโภชน์, ปริญญา มิตะรางกูร, กิติยาวดี ดุกพรหม, สุมนต์ สกลไชย, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน Isan Journal of Pharmaceutical Sciences, IJPS 6 2 30-43 tci Jul 2553 0.064
36 การพัฒนาฐานข้อมูลคุณภาพชีวิตและผลของการรักษาต่อคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งเต้านม Development of Quality of Life Database and Effect of Treatment on Quality of Life of Breast Cancer Patients นุจรี ประทีปะวณิช จอห์นส, ธิติ วีระปรียากูร, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา, จีริสุดา คำสีเขียว วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 20 2 124-133 na May - Aug 2553
37 การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบของประโยชน์ทางคลินิกของการแพทย์ผสมผสานและการแพทย์ทางเลือก ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช, บัณฑิต อุดมโภชน์, ปริญญา มิตะรางกูร, กิติยาวดี ดุกพรหม, สุมนต์ สกลไชย, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน Isan Journal of Pharmaceutical Sciences, IJPS 6 2 30-43 tci May - Aug 2553 0.064
38 การวัดคุณภาพชีวิติผู้ป่วยรักษาทดแทนไตด้วย 9-Thai (Measuring Quality-of Life in Renal Eeplacement Therapy Patients Using 9-Thai อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา, ดรุณี จันทร์เลิศฤทธิ์, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, ทวี ศิริวงศ์, ชลธิป พงศ์สกุล วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 28 1 64-72 tci Jan - Mar 2553 0.468
39 การสำรวจการปฏิบัติงานและปริมาณงานบริการเภสัชกรรมในโรงพยาบาลชุมชน Monottoring of Practice and Volume of Pharmacy Services in District Hospital ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช, สุพล ลิมวัฒนานนท์, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ วารสารเภสัชกรรมสมาคมโรงพยาบาล 18 3 265-277 na Feb 2552 0
40 ตัวชี้วัดคุณภาพการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน และการนำไปใช้ในโรงพยาบาลชุมชน Quality Indicators for Diabetes Care in Practice Guidelines and Applying in the District Hospital Utoomporn Parinyasakulwong, Thananan Rattanachotphanit, Onanong Waleekhachonloet, Chulaporn Limwattananon*, Sumon Sakolchai, Denpong Patanasethanont วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน Isan Journal of Pharmaceutical Sciences, IJPS 5 2 149-159 tci May - Aug 2552 0.024
41 ผลการให้ความรู้และคำแนะนำการใช้ยาพ่นในผู้ป่วยโรคหืดต่อคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพEffects of Asthma Education About Inhaler on Health Related Quality of Life ปรียานุช ศิริมัย, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, วัชรา บุญสวัสดิ์ วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Thai Journal of Hospital Pharmacy 3 17 231-243 na Sep 2550 0
42 ประสิทธิผลทางคลินิกของเจลไพลที่ทำจากน้ำมันไพลปริมาณ 1% ในการรักษาสิวชนิดเล็กน้อยถึงปานกลาง Clinical Efficacy of Plai Gel Containing 1% Plai Oil in the Treatment of Mild to Moderate Acne Vulgaris จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช, อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา, อรอนงค์ วลีขจรเลิศ, รัตนศิริ จิวานนท์, เจริญ ชุณหกาญจน์, บังอร ศรีพานิชกุลชัย, สุมนต์ สกลไชย วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน Isan Journal of Pharmaceutical Sciences, IJPS 4 2 121-133 tci Dec 2551 0.063
43 การทบทวนการใช้ยารักษาโรคกระดูกพรุน กลุ่ม Bisphosphonate และ Raloxifene ณ คลินิกวัยทอง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 6 Drug Use Review of Bisphosphonates and Raloxifene for Osteoporosis Treatment at the Postmenopausal Clinic, Health Promoting Hospital, Regional Health Promotion Center ประชิต กังสวร, อรอนงค์ วลีขจรเลิศ, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, สุมนต์ สกลไชย วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน Isan Journal of Pharmaceutical Sciences, IJPS 4 2 46-56 tci Dec 2551 0.063
44 การประเมินทางเศรษฐศาสตร์ในโครงการบริหารจัดการโรค : กรณีศึกษาการผ่าตัดหัวใจชนิดเปิด Economic Evaluation of Disease Management Program : A Case Study of Open Heart Surgery Pataranuch Rujirawat, Thananan Rattanachotphanit, Thitima Samkaew, Areewan Cheawchanwattana, Nutjaree Pratheepawanit Johns, Chulaporn Limwattananon, Sumon Sakolchai วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน Isan Journal of Pharmaceutical Sciences, IJPS 4 1 62-76 tci Jan - Jun 2551 0.063
45 Situation Analysis of Cervical Cancer Screening by Visual Inspection with Acetic Acid in Roi Et Province Patchariya Thonhongsa, Supon Limwattananon, Chulaporn Limwattananon วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน Isan Journal of Pharmaceutical Sciences, IJPS 3 2 92-103 tci Dec 2550 0.063
46 การวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผลของยา dexamethasone ในการรักษาหลอดลมฝอยอักเสบเฉียบพลันในผู้ป่วยเด็กอายุน้อยกว่า 2 ปี = Cost effectiveness analysis of dexamethasone for acute bronchiolitis in children under two years of age. จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, จามรี ธีรตกุลพิศาล, สมรัก ธีรตกุลพิศาล, สุรีพร ตนุภัทรชัย วารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 38 2 181-202 na Jul - Dec 2549 0.04
47 การวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผลของการดูแลผู้ป่วยเบสหวานชนิดที่ 2 แบบการบริหารจัดการโรคในบริบทโรงพยาบาลชุมชน โดย CORE Diabetes Model (Cost-Effectiveness Analysis of Type 2 Diabetes Disease Management in District Hospital Context : An Analysis Using CORE Diabetes Model ภัทรนุช รุจิรวรรธน์, ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์*, ศุภชัย จิรคุปต์, ณธร , ชัยญาคุณาพฤกษ์, Stephane Roze, Willium Valentine, Andrew Palmer, สุมนต์ สกลไชย Isan Journal of Pharmceutical Sciences 3 1 na Jan - Jun 2550
48 Statin Utilization and Its Cost Effectiveness in Patient with Typ 2 Diabetes Piyawan Leelerkiat, Thananan Rattanchotphanit, Pataranuch Rujirawat, Chulaporn Limwattananon, Sumon Sakolchai Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 2 2 26-43 na Jul 2549
49 รายงานสภานะสุขภาพคนไทย : การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ.2546 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร, อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, จิตปราณี วงศวิท, จีราวรรณ บุญเพิ่ม, สงวน ลือเกียรติบัณฑิต Journal of Health Science 15 4 1-13 na Jul - Oct 2549 0
50 ผลลัพธ์ของการบริบาลทางเภสัชกรรมในการดูแลผู้ป่วยเบสหวาน Outcomes of Pharmaceutical Care on the Management of Diabetic Patients K Sirichaivatchakul, Nutjaree Pratheepawanit Johns, Chulaporn Limwattananon, U Sap Thai Journal of Hospital Pharmacy 13 2 106-114 na May - Aug 2546 -
51 ค่าใช้จ่ายและการใช้ยาของผู้ป่วยที่รับการรักษาจากโรงพยาบาล : ผลกระทบของนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า Cost and Utilization of Drugs Prescribed for Hospital-Visited Patients : Impacts of Universal Health Care Coverage Policy สุพล ลิมวัฒนานนท์, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 0 0 1-139 na Apr 2547
52 การวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผลของยา Amikacin แบบให้วันละครั้งเปรียบเทียบกับการแบ่งให้วันละ 2 ครั้ง ในการรักษา febrile neutropenian ในผู้ป่วยเด้กที่ได้รับยาเคมีบำบัด จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, ภพ โกศลารักษ์, สุอร ชัยนันท์สิตย์, พนิดา ธนาวิรัตนานิจ, จามรี ธีรกุลพิศาล วารสารสำนักงาคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 38 1 na Jan - Jun 2549 -
53 การไม่ได้รับยาของผู้ป่วยที่รับการรักษาจากโรงพยาบาล Unmet Need for Drug Therapy in Hospital-Visited Patients จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, สุพล ลิมวัฒนานนท์, ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2545 0 1-151 na Jan 2545 -
54 ผลลัพธ์ของการรักษาเสริมด้วยยาเคมีบำบัดในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะต้น นุจรี ประทีปะวณิช จอห์นส, ธิติ วีระปรียากูร, อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนานนท์, สุภัสร์ สุบงกช, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 16 1 46-54 na Jan - Apr 2549 0
55 การส่งเสริมการแทนยาฉีดด้วยยากินสำหรับผู้ป่วยที่นอนพักรักษาในโรงพยาบาล รุ่งทิวา หมื่นปา, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, สุพล ลิมวัฒนานนท์, พรรณพิศ สุวรรณกูล, วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร Journal of Health Science 15 1 80 na Jan - Feb 2549 0
56 การวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผลของยา Celecoxib ต่อการป้องกันอาการไม่พึงประสงค์ต่อระบบทางเดินอาหารของผู้ป่วยโรคข้ออักเสบ Cost-Efectiveness Analysis of Celecoxib on an Avoidance of Gastrointestinal Adverse Events in Patients with Osteoarthritis Supon Limwattananoon, Chulaporn Limwattananon, Pathomthat Srisuk, Sumon Sakolchai Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 1 2 15-29 na Jul - Dec 2548 -
57 Issues for the considersation of a report on meta-analysis สุพล ลิมวัฒนานนท์, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ ไทยเภสัชสาร 25 3-4 91-98 na Jan 2544
58 พรมแดนแห่งความรู้ : หนึ่งทศวรรษของการประเมินการใช้ยาในโรงพยาบาล รุ่งทิวา หมื่นปา, ชุติมา อรรคลีพันธุ์, บัญญัติ สิทธิธัญกิจ, อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, สุพล ลิมวัฒนานนท์, วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร วิชาการสาธารณสุข 13 2 277-290 na Jan 2547
59 ทบทวนรายงานการศึกษา PPA ที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ สุพล ลิมวัฒนานนท์, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ เภสัชกรรมคลินิก 9 1-2 49-56 na Jan 2544
60 ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อวิเคราะห์การใช้ยาของโรงพยาบาล: เครื่องมือประเมินนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า. สุพล ลิมวัฒนานนท์, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย วิชาการสาธารณสุข 2546 12 169-184 na Jan 2546
61 แนวโน้มการใช้ยาตามนโยบายบัญชียาหลักแห่งชาติของโรงพยาบาลในปัจจุบัน วรนัดดา ศรีสุพรรณ, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, สุพล ลิมวัฒนานนท์, ไพทิพย์ เหลืองเรืองรอง, วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร วิชาการสาธารณสุข 13 1 37-45 na Jan 2547
62 กิจกรรมและผลกระทบของงานเภสัชกรรมคลินิกในสหรัฐอเมริกา จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา, นุจรี ประทีปะวณิช, สุพล ลิมวัฒนานนท์ เภสัชกรรมคลินิก; 8: 63-72. 0 0 na Jan 2543
63 ภาระงานกับเวลาที่ใช้สำหรับงานบริการจ่ายยาผู้ป่วยในแบบยูนิตโด๊ส ในโรงพยาบาลขอนแก่น จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา, สมมารถ วานิชสัมพันธ์, นิ่มนวล มัยคุณอุปถัมภ์ เภสัชกรรมคลินิก 8 0 39-53 na Jan 2543
64 ระบบการติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ชุติมา อรรคลีพันธุ์, วนิดา แก้วผนึกรังษี, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ วิชาการสาธารณสุข 13 2 350-361 na Jan 2547
65 การวิเคราะห์ต้นทุนอรรถประโยชน์ของการฟอกเลือดกับการล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่องในผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้ายในประเทศไทย อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, ทวี ศิริวงศ์, สุพล ลิมวัฒนานนท์, วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร, ชลธิป พงศ์สกุล สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย 9 2 158-169 na Jan 2546
66 ผลของการบริบาลเภสัชกรรมต่อการประหยัดค่าใช้จ่ายในแผนกผู้ป่วยหนักศัลยกรรม อรอนงค์ วลีขจรเลิศ, ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, สุพล ลิมวัฒนานนท์ วิจัยมข 3 1 103-108 na Jan 2546

International Journal Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ

No. Document title Author(s) Source title QUARTILE H-INDEX Citation (Scopus) VOL NO. PAGE QUALITY MONTH YEAR Impact Factor
1 Self-administration of medications for chronic diseases and drug-related hospital admissions in elderly patients at a Thai hospital
Jatica Ratanadadas, Thananan Rattanachotphanit, Chulaporn Limwattananon International Journal of Clinical Pharmacy Q1
43 4 864-871 isi,scopus Aug 2021 2.054
2 Effects of a national policy advocating rational drug use on decreases in outpatient antibiotic prescribing rates in Thailand
Onanong Waleekhachonloet, Thananan Rattanachotphanit, Chulaporn Limwattananon, Noppakun Thammatacharee, Supon Limwattananon Pharmacy Practice Q1
19 1 2201 scopus Jan - Mar 2021 1.490
3 Effects of restrictive reimbursement on the prescription of and expenditure on non-essential lipid-lowering drugs
(DOCUMENT IN SCOPUS)
Chulaporn Limwattananon, Cheardchai Soontornpas, Onanong Waleekhachonloet, Thananan Rattanachotphanit, Noppakun Thammatacharee Research in Social and Administrative Pharmacy Q1 1
Citation Details
16 12 1664-1669 isi,scopus Dec 2020 2.719
4 CKDNET, a quality improvement project for prevention and reduction of chronic kidney disease in the Northeast Thailand
Ubon Chaon, Kanok Wongtrangan, Bandit Thinkhamrop, Sajja Tatiyanupanwong, Chulaporn Limwattananon, Cholatip Pongskul, Thanachai Panaput, Chalongchai Chalongchai, Worachart Lert-itthiporn, Amod Sharma, Sirirat Anutrakulchai BMC Public Health Q1
2020 8 1-11 Aug 2020 2.05
5 CKDNET: a program for fighting with chronic kidney disease in the Northeast Thailand
Ubon Cha'on, Cholatip Pongskul, Bandit Thinkhamrop, Chulaporn Limwattananon, Amod , Sirirat Anutrakulchai, Sirirat Anutrakulchai FASEB JOURNAL Q1
34 - isi Apr 2020 5.595
6 Access to reperfusion therapy and mortality outcomes in patients with ST-segment elevation myocardial infarction under universal health coverage in Thailand
(DOCUMENT IN SCOPUS)
Chulaporn Limwattananon, Jiraphan Jaratpatthararoj, Jutatip Thungthong, Phumtham Limwattananon, Amnat Kitkhuandee BMC CARDIOVASCULAR DISORDERS Q2 2
Citation Details
20 1 1-10 isi,scopus Mar 2020 1.950
7 Cognitive impairment, quality of life and healthcare utilization in patients with chronic kidney disease stages 3 to 5
(DOCUMENT IN SCOPUS)
Onnita Thancharoen, Onanong Waleekhachonloet, Chulaporn Limwattananon, Sirirat Anutrakulchai Nephrology Q4 9
Citation Details
25 Article in press doi: 10.1111/nep.13705 scopus Mar 2020 0.769
8 Therapeutic concentration achievement and allograft survival comparing usage of conventional tacrolimus doses and CYP3A5 genotype-guided doses in renal transplantation patients
(DOCUMENT IN SCOPUS)
Sirirat Anutrakulchai, Cholatip Pongskul, Kittrawee Kritmetapak, Chulaporn Limwattananon, Suda Vannaprasaht British Journal of Clinical Pharmacology Q1 16
Citation Details
85 9 1964-1973 isi,scopus Sep 2019 3.867
9 Coprescription of QT interval-prolonging antipsychotics with potentially interacting medications in Thailand
(DOCUMENT IN SCOPUS)
Onanong Waleekhachonloet, Chulaporn Limwattananon, Thananan Rattanachotphanit Therapeutic Advances in Drug Safety Q1 1
Citation Details
10 6 1-16 isi,scopus Jun 2019 1.13
10 Ginkgo biloba Extract (EGb761), Cholinesterase Inhibitors, and Memantine for the Treatment of Mild-to-Moderate Alzheimers Disease: A Network Meta-Analysis
(DOCUMENT IN SCOPUS)
Onnita Thancharoen, Chulaporn Limwattananon, Onanong Waleekhachonloet, Thananan Rattanachotphanit, Phumtham Limwattananon, Panita Limpawattana Drugs and Aging Q2 33
Citation Details
36 5 435-452 scopus May 2019 2.381
11 Budget impact analysis of the new reimbursement policy for day surgery in Thailand.
(DOCUMENT IN SCOPUS)
Rapeepong Suphanchaimat, Jutatip Thungthong, Kriddhiya Sriprasert, Kanjana Tisayaticom, Chulaporn Limwattananon, Supon Limwattananon Risk Management and Healthcare Policy Q2 2
Citation Details
12 2019 41-55 isi,scopus Mar 2019 2.429
12 Effect of CYP3A5 genotype on hospitalization cost for kidney transplantation
(DOCUMENT IN SCOPUS)
Suda Vannaprasaht, Chulaporn Limwattananon, Sirirat Anutrakulchai, Chitranon Chan-on INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL PHARMACY Q1 6
Citation Details
2019 41 88-95 isi,scopus Feb 2019 1.117
13 Cost-Effectiveness Analysis of Direct-Acting Oral Anticoagulants for Stroke Prevention in Thai Patients with Non-Valvular Atrial Fibrillation and a High Risk of Bleeding
(DOCUMENT IN SCOPUS)
Thananan Rattanachotphanit, Chulaporn Limwattananon, Onanong Waleekhachonloet, Phumtham Limwattananon, Kittisak Sawanyawisuth PHARMACOECONOMICS Q4 13
Citation Details
37 2 279-289 isi,scopus Feb 2019 4.011
14 Access to and price trends of antidiabetic, antihypertensive, and antilipidemic drugs in outpatient settings of the Universal Coverage Scheme in Thailand.
(DOCUMENT IN SCOPUS)
Chulaporn Limwattananon, Onanong Waleekhachonloet PLoS ONE Q1 6
Citation Details
14 2 1-14 isi,scopus Feb 2019 2.766
15 Trends and variations in outpatient coprescribing of simvastatin or atorvastatin with potentially interacting drugs in Thailand
Thananan Rattanachotphanit, Chulaporn Limwattananon, Onanong Waleekhachonloet Therapeutic Advances in Drug Safety
10 2019 1-13 isi,scopus Jan 2019 1.49
16 Cost-effectiveness analysis of policy options on first-line treatments for advanced, non-small cell lung cancer in Thailand
(DOCUMENT IN SCOPUS)
Chulaporn Limwattananon, Supon Limwattananon, Onanong Waleekhachonloet, Thananan Rattanachotphanit Lung Cancer Q1 6
Citation Details
120 6 91-97 isi,scopus Jun 2018 4.294
17 Association Between a Centrally Reimbursed Fee Schedule Policy and Access to Cataract Surgery in the Universal Coverage Scheme in Thailand
Chulaporn Limwattananon, Supon Limwattananon, Jutatip Tungthong, Kanjana Sirikomon JAMA Ophthalmology Q1
2018 4 1-7 isi,scopus Apr 2018 5.625
18 EQ-5D-based utilities and healthcare utilization in Thai adults with chronic epilepsy
(DOCUMENT IN SCOPUS)
Panumart Phumart, Chulaporn Limwattananon, Pimprapa Kitwitee, Kanjana Unnwongse, Somsak Tiamkao Epilepsy & Behavior 6
Citation Details
2018 83 140-146 isi,scopus Apr 2018 2.631
19 Rational drug use and outcomes of respiratory diseases in the district hospitals under the Universal Coverage Scheme, Thailand
Jutatip Thungthong, Jatica Rattanadadas, Cheardchai Soontornpas, Thananan Ratanachopanich, On-anong Waleekhachonloet, Chulaporn Limwattananon, Supon Limwattananon, Noppakun Thammatacharee, Kanjana Sirikomol, Jiraphan Jaratpatthararoj, Ninutcha Paengsai, Amornrat Ngowabunpat, Kunakorn Aewsuwan, Wanna Eiadprapan, Pongphan Ratchakom BMC PUBLIC HEALTH Q1
897 Supplement 6 24 isi,scopus Nov 2017
20 Cost-Utility of Video-Electroencephalography Monitoring Followed by Surgery in Adults with Drug-Resistant Focal Epilepsy in Thailand
Pimprapa Kitwitee, Kanjana Unnwongse, Teeradej Srikijvilaikul, Tinonkorn Yadee, Chulaporn Limwattananon World Neurosurgery Q3
98 2 750-760 isi,scopus Feb 2017
21 Metformin for the treatment of gestational diabetes: An updated meta-analysis
P Kitwitee, Supon Limwattananon, Chulaporn Limwattananon, O Waleekachonlert, T Ratanachotpanich, M Phimphilai, TV Nguyen, Chatlert Pongchaiyakul Diabetes Research and Clinical Practice Q1
109 3 521-532 isi,scopus Sep 2015
22 Constructing a State-Transition Model for an Economic Evaluation of Cancer Treatments
Chulaporn Limwattananon, Supon Limwattananon Journal of the Medical Association of Thailand Q4
97 Suppl 5 S108 isi,scopus May 2014
23 Health Insurance System and Healthcare Provision: Nationwide Hospital Admission Data 2010
Sirirat Reungjui, Siriluck Anunnatsiri, Chulaporn Limwattananon, Yupa Thavornpitak, Piyalak Pukdeesamai, Pisaln Mairiang Journal of the Medical Association of Thailand Q4
95 7 240 isi,scopus Jul 2012
24 Consumption and Expenditures for Underage and Adult Excessive Drinkings in Thailand
Surasak Chaiyasong, Chulaporn Limwattananon, Supon Limwattananon, Viroj Thangcharoensathien The J. of Korean Alcohol Science
12 2 163-170 scopus Dec 2011
25 Atypical bacterial pathogen infection in children with acute bronchiolitis in northeast Thailand.
Chamsai Pientong, Tipaya Ekalaksananan, Jamaree Teeratakulpisarn, S Tanuwattanachai, B Kongyingyoes, Chulaporn Limwattananon J Microbiol Immunol Infect.
44 2 95-100 Apr 2011 2.973
26 Impacts of excise tax raise on legal and illegal alcohol comsumption: a Thai experience.
S Chaiyasong, Supon Limwattananon, Chulaporn Limwattananon, T Thammarangsri, V Tangcharoensatien Drugs Education Prevention and Policy
2010 1 1-10 Jan 2010 0.935
27 Assessing the efficiency of hospital pharmacy services in Thai public district hospitals
T Rattanachotphanit, Chulaporn Limwattananon, Supon Limwattananon, Jeffrey Roy Johns, JC Schommer, LM Brown Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health Q4
39 4 753-765 isi Jul 2008 0.100
28 Group behavior therapy versus individual behavior therapy for healthy dieting and weight control management in overweight and obese women living in rural community
On-anong Waleekhachonloet, Chulaporn Limwattananon, Supon Limwattananon, Cynthia R Gross Obesity Research and Clinical Practice
1 4 223-232 scopus Dec 2007
29 How should we study responses to treatment in children with bronchiolitis? - Reply
Jamaree Teeratakulpisarn, Chulaporn Limwattananon PEDIATRIC PULMONOLOGY Q1
42 10 986 scopus Oct 2007 1.965
30 Human metapneumovirus and respiratory syncytial virus detection in young children with acute bronchiolitis
Jamaree Teeratakulpisarn, Tipaya Ekalaksananan, Charnsai Pientong, Chulaporn Limwattananon ASIAN PACIFIC JOURNAL OF ALLERGY AND IMMUNOLOGY Q3
25 2-3 139-145 scopus Jun - Sep 2007 0.455
31 Efficacy of dexamethasone injection for acute bronchiolitis in hospitalized children: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial
Jamaree Teeratakulpisarn, Chulaporn Limwattananon, Sureeporn Tanupattarachai, Supon Limwattananon, Somrak Teeratakulpisarn, Pope Kosalaraksa, PEDIATRIC PULMONOLOGY Q1
42 5 433-439 scopus May 2007
32 Survival and Technical Failure in a Large Cohort of Thai CAPD Patients
C Pongskul, D Sirivongs, T Keobounma, D Chanlertrith, P Promajuk, Chulaporn Limwattananon Journal of The Medical Association of Thailand Q4
89 2 98-105 scopus Sep 2006 0.075
33 The validity of A new practical quality of life measure in patients on renal replacement therapy.
Areewan Cheawchanwattana, Chulaporn Limwattananon, C Gross, Supon Limwattananon, V Tangcharoensathien, Chonlatip Pongskul, Thavee Sirivongs J Med Assoc Thai.
89 Suppl 2 S207-17 scopus Aug 2006 0.075
34 Pain and quality of life of cancer patients: A multi-center study in Thailand
S Thienthong, Nutjaree Pratheepawanit Johns, Chulaporn Limwattananon, S Maoleekoonpairoj, P Lertsanguansinchai, L Chanvej Journal of the Medical Association of Thailand
89 8 1120-1126 scopus Jul 2006
35 Cost-Effectiveness Analysis of Sequential Paclitaxel Adjuvant Chemotherapy for Patients with Node Positive Primary Breast Cancer
Chulaporn Limwattananon, Supon Limwattananon, S Maoleekulpairoj, N Soparatanapaisal Journal of The Medical Association of Thailand Q4
89 5 690-698 scopus May 2006 0.075
36 Effect of changes in diagnosis and management of active infective endocarditis on the clinical outcome at Srinagarind Hospital
O Pachirat, S Kiatchoosakun, P Chetchotisakd, C Tantisirin, Supon Limwattananon, Chulaporn Limwattananon Journal of the Medical Association of Thailand Q4
88 4 498-504 scopus Apr 2005 -
37 Impact of transplantation on quality of life in patients with diabetes and renal dysfunction
CR Gross, Chulaporn Limwattananon, B Mathees Transplantation 2000
37 0 1736-1747 scopus Jan 2000
38 Quality of life after pancreas transplantation : a review
CR Gross, Chulaporn Limwattananon, B Mathees Clin Transplantation 1998
12 0 351-361 scopus Jan 1998

National Proceeding Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ

No. Document title Author(s) Date Source title Location/Town Country
1 Efficacy and safety of direct oral anticoagulants therapy in patients with atrial fibrillation in East Asians: A network meta-analysis Surachai Sittibodin, Thanyaporn Kuagoolsirirot, Phacharaphan Teenasuan, Phumtham Limwattananon, Oranong Waleekajonlerd, Chulaporn Limwattananon 15 ก.พ. 2563 - 16 ก.พ. 2563 The 12th Annual Conference of Northeastern Pharmacy Research 2020: Transformation of Pharmacy Profession in The Digital Era ห้องประชุมอาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
2 Comparison of whole brain radiotherapy alone, stereotactic radiosurgery alone, and their combination for treatment of brain metastases: Network meta-analysis Thanyaporn Kuagoolsirirot, Surachai Sittibodin, Phacharaphan Teenasuan, Prapatpong Wongkanta, Phumtham Limwattananon, Chulaporn Limwattananon 15 ก.พ. 2563 - 16 ก.พ. 2563 The 12th Annual Conference of Northeastern Pharmacy Research 2020:Transformation of Pharmacy Profession in The Digital Era ห้องประชุมอาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
3 Systematic review and meta-analysis of home telecare on health utilization and mortality in patients with moderate chronic obstructive pulmonary disease Russakhon Tanpaisal, Natchaya Sutamas, Nattavut Chuket, Onanong Waleekhachonloet, Thananan Rattanachotpanit, Chulaporn Limwattananon, Supon Limwattananon 16 มี.ค. 2562 - 17 มี.ค. 2562 The 11th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2019 Future Pharmacy Profession: Challenges and Initiatives Mahasarakham University
Mahasarakham, Thailand
4 Direct Medical Costs of Patient with Chronic Obstructive Pulmonary Disease at General Hospital Somsri Keatsuda, Sopapan Temprom, Thananan Rattanachotphanit, Onanong Waleekhachonloet, Piyakarn Jantarat, Suratchada Chanasophon, Panumart Phumart, Chulaporn Limwattananon 17 มี.ค. 2561 - 18 มี.ค. 2561 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560 The 10th Annual Northeast Pharmacy Research Conference2018 การวิจัยและพัฒนาสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน Research and Development towards Wealth, Security and Sustainability ห้องประชุมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ขอนแก่น ประเทศไทย
5 Direct healthcare cost of patients with chronic kidney disease stages 3 to 5 Natchanaporn Pimpaka, Hathaipat Wansuk, Chanitnun Sutthi, Wanatpreeya Sutthi, Thananan Rattanachotphanit, Onanong Waleekhachonloet, Suratchada Chanasophon, Ornita Thancharoen, Wanarat Anusornsagiam, Juntip Kanjanasilp, Amarit Suwattanasilp, Thanachai Panaput, Sirirat Anutrakulchai, Chulaporn Limwattananon 17 มี.ค. 2561 - 18 มี.ค. 2561 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560 The 10th Annual Northeast Pharmacy Research Conference2018 การวิจัยและพัฒนาสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน Research and Development towards Wealth, Security and Sustainability ห้องประชุมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ขอนแก่น ประเทศไทย
6 Effectiveness of Home Healthcare Interventions in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease Nattavut Chuket, Vipavee Watayajinda, Wipasanee Sawatthanaporn, Onnita Thancharoen, Chulaporn Limwattananon, Supon Limwattananon, Onanong Waleekhachonloet, Thananan Rattanachotpanit 17 มี.ค. 2561 - 18 มี.ค. 2561 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560 The 10th Annual Northeast Pharmacy Research Conference2018 การวิจัยและพัฒนาสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน Research and Development towards Wealth, Security and Sustainability ห้องประชุมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ขอนแก่น ประเทศไทย
7 Comparative Efficacy of LAMA'LABA Fixed-dose Combinations for Treating Chronic Obstructive Pulmonary Disease: A Network Meta-analysis Tanyaporn Benjaphonkul, Khanit Pisawong, Rattiya Saengsuwan, Onnita Thancharoen, Chulaporn Limwattananon, Supon Limwattananon, Thananan Rattanachotpanit, Onanong Waleekhachonloet 17 มี.ค. 2561 - 18 มี.ค. 2561 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560 The 10th Annual Northeast Pharmacy Research Confee of 2018 การวิจัยและพัฒนาสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน Research and Development towards Wealth, Security and Sustainability ห้องประชุมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ขอนแก่น ประเทศไทย
8 A Review of Cost Effectiveness Analysis for Health Technology Assessment in Thailand Chatchanok Suviriyapaisal, Thitiruk Luangviriyasiri, Panumart Phumart, Thananan Rattanachotphanit, Onanong Waleekhachonloet, Chulaporn Limwattananon 17 มี.ค. 2561 - 18 มี.ค. 2561 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560 The 10th Annual Northeast Pharmacy Research Confee of 2018 การวิจัยและพัฒนาสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน Research and Development towards Wealth, Security and Sustainability ห้องประชุมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ขอนแก่น ประเทศไทย
9 Implementation of Internal Audit System on Non-Essential Drug Prescribing at Srinagarind Hospital Cheardchai Soontornpas, Chulaporn Limwattananon, Somsak Tiamkao, Ratchadaporn Soontornpas 6 ต.ค. 2557 - 7 ต.ค. 2557 การประชุมวิชาการประจำปี 2557 ครั้งที่ 30 ก้าวสู่ปีที่ 43 แห่งการอุทิศเพื่อสังคม (Moving to the 43 rd year of de dic a tionto society) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่น
10 การประเมินอรรถประโยชน์ของผู้ป่วยมะเร็งต่อมนํ้าเหลืองชนิด ู B-cell non-Hodgkinslymphoma Assessment of Utility of Patients with B-cell Non-Hodgkins Lymphoma ศิริอร โมทนะเทศ, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, กาญจนา จันทร์สูง 22 ก.พ. 2556 - 22 ก.พ. 2556 การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 14 วิทยาลัยการปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่น
11 การใช้ยาต้นแบบในยาที่มีผู้จําหน่ายหลายรายในโรงพยาบาลภาครัฐ ู Use of Branded Originators among Multi-source Drugs in Public Hospitals ขวัญสุดา ชาติโสม, สุพล ลิมวัฒนานนท์, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, อรอนงค์ วลีขจรเลิศ, ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 22 ก.พ. 2556 - 22 ก.พ. 2556 การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 14 วิทยาลัยการปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่น
12 ความผันแปรระหว่างโรงพยาบาลของราคาเบิกจ่ายยาในบัญชียาหลกแห ั ่งชาติที่มีราคากลาง Hospital Variation in Reimbursed Prices of Drugs in National Lists of Essential Medicines with Medium Prices กนกวรรณ กำำำลังพัฒนา, สุพล ลิมวัฒนานนท์, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 22 ก.พ. 2556 - 22 ก.พ. 2556 การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 14 วิทยาลัยการปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่น
13 Assessment of drug cost containment measures in tertiary care hospitals Supaporn Noimay, Onanong Waleekhachonloet, Chulaporn Limwattananon, Supon limwattananon 12 ก.พ. 2553 - 12 ก.พ. 2553 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่น
14 Assessment of drug cost containment measures in tertiary care hospitals Supaporn Noimay, Onanong Waleekhachonloet, Chulaporn Limwattananon, Supon Limwattananon 12 ก.พ. 2553 - 12 ก.พ. 2553 การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 11 อาคารเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่น
15 ตัวชี้วัดคุณภาพการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและการนำไปใช้ในโรงพยาบาลชุมชน Quality indicators for diabetes care in practice guidelines and applying in the district hospital อุทุมพร ปริญญาสกุลวงศ์, ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช, อรอนงค์ วลีขจรเลิศ, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์*, สุมนต์ สกลไชย 9 ก.พ. 2552 - 10 ก.พ. 2552 ประชุมวิชาการ The First Annual Northeast Pharmacy Research Conference 2009 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่น

International Proceeding Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

No. Document title Author(s) Date Source title Location/Town Country
1 Physicians attitude toward non-essential drug prescription criteria measure: a case study from Chaiyapum Hospital, Thailand Nattita Tharat, Chulaporn Limwattananon, Cheardchai Soontornpas 23 Jun 2015 - 26 Jun 2015 15th Asian Conference on Clinical Pharmacy (ACCP)Advancing Clinical Pharmacy Practice & Education toward Patient-Centered Care Ambassador Bangkok and Convention Center, Bangkok, Thailand
Bangkok, Thailand
2 Development of Indicators for Antibiotic Stewardship in Hospital Settings in Thailand Supitcha Ardpaksa, Praewrung Kangthong, Nuttapong Jindaborisud, Panudet Ruangsawat, Nopparat Ninkamnird, On-anong Waleekhachonloet, Chulaporn Limwattananon 23 Jun 2015 - 26 Jun 2015 15th Asian Conference on Clinical Pharmacy (ACCP) Advancing Clinical Pharmacy Practice & Education toward Patient-Centered Care Ambassador Bangkok and Convention Center, Bangkok, Thailand
Bangkok, Thailand
3 Meta-analysis of Tyrosine Kinase Inhibitors as the First-Line Treatment of Advanced Stage, Non-Small Cell Lung Cancer Hongkamon Sawangsiriwan, Siwaporn Kirdpon, Supon Limwattananon, Chulaporn Limwattananon 23 Jun 2015 - 26 Jun 2015 15th Asian Conference on Clinical Pharmacy (ACCP) Advancing Clinical Pharmacy Practice & Education toward Patient-Centered Care Ambassador Bangkok and Convention Center, Bangkok, Thailand
Bangkok, Thailand
4 Presentation: Acquisition price of Medicines for government hospitals in Thailand Kwansuda Chatsom, Supon Limwattananon, On-anong Waleekhachonloet, Thanaporn Chaijit, Chulaporn Limwattananon 31 Oct 2012 - 3 Nov 2012 Second Global Symposium on Health Systems Research The Beijing International Convention Center and Beijing Continental Grand Hotel
China
5 Drug use evaluation of parenteral Imipenem/Cilastatin, Meropenem,Cefoperazone/Sulbactam, Piperacillin/Tazobactam and Levofloxacin for in-patients at Nongkhai hospital Supattra Kaengklang, Denpong Patanasethanont, Chulaporn Limwattananon, Cherdchai Soontornpas, Sumon Sakolchai 14 Dec 2011 - 16 Dec 2011 The 7th Indochina Conference on Pharmaceutical Sciences. Advancing Pharmacy for ASEAN community Arnoma Hotel
Bangkok, Thailand
6 Quality indicators for diabetes care in practice guidelines and applying in the district hospital Utoomporn Parinyasakulwong, Thananan Rattanachotphanit, Onanong Waleekhachonloet, Chulaporn Limwattananon, Sumon Sakolchai, Denpong Patanasethanont 26 Sep 2009 - 28 Sep 2009 The 9th Asian Conference on Clinical Pharmacy, 2009 Seoul
Seoul, Korea
7 A prospective study of weigh change and healthy dieting behavior in overweight and obses women in rural community Natenapa Hansantia, Onanong Waleekhachonloet, Chulaporn Limwattananon 2 Nov 2007 - 6 Nov 2007 The Fifth Indochina Conference on Pharmaceutical Sciences (Pharma Indochina V) Pharmacy For Sustainable Development Siam City Hotel
Bangkok, Thailand
8 Survey of pharmacists activited and attitudes on salety monitoring programme SMP for new drugs Narumol Jarensiripornkul, Onanong Waleekhachonloet, Chulaporn Limwattananon 2 Nov 2007 - 6 Nov 2007 The Fifth Indochina Conference on Pharmaceutical Sciences (Pharma Indochina V) Pharmacy For Sustainable Development Siam City Hotel
Bangkok, Thailand
9 Quality of life of patients receiving open ha\eart surgery Thitima Samkaew, Areewan Cheawchanwattana, Cheardchai Soonthornpas, Nutjaree Pratheepawabit Johns, Chulaporn Limwattananon 2 Nov 2007 - 6 Nov 2007 The Fifth Indochina Conference on Pharmaceutical Sciences (Pharma Indochina V) Pharmacy For Sustainable Development Siam City Hotel
Bangkok, Thailand
10 Outcomes of a prop\spective surveillance and a local consensun-based guideline to promote the intravenous-oral conversion of antibiotics Roungtiva Muenpa, Onanong Waleekhachonloet, Chulaporn Limwattananon, Jeffery Roy Johns, Supon Limwattananon, Jon Schommer, Lawrence Brown 2 Nov 2007 - 6 Nov 2007 The Fifth Indochina Conference on Pharmaceutical Sciences (Pharma Indochina V) Pharmacy For Sustainable Development Siam City Hotel
Bangkok, Thailand
11 Consumption and expenditures for underage and adult excessive drinking in Thailand Surasak Chaiyasong, Areewan Cheawchanwattana, Chulaporn Limwattananon, Supon Limwattanaon, Viroj Thangchareonsathien 2 Nov 2007 - 6 Nov 2007 The Fifth Indochina Conference on Pharmaceutical Sciences (Pharma Indochina V) Pharmacy For Sustainable Development Siam City Hotel
Bangkok, Thailand
12 Implementing participatory intervention on diabetes screening in Thai rural communities Benjaporn Silaruks, Areewan Cheawchanwattana, Chulaporn Limwattananon, Supon Limwattanaon 2 Nov 2007 - 6 Nov 2007 The Fifth Indochina Conference on Pharmaceutical Sciences (Pharma Indochina V) Pharmacy For Sustainable Development Siam City Hotel
Bangkok, Thailand
13 Early assessment of quality of life after an open heart surgery Thitima Samkaew, Nutjaree Pratheepawanit, Chulaporn Limwattananon, Cheardchai Soontornpas, et al 18 Nov 2006 - 21 Nov 2006 The 21st Congress of Federation of Asian Pharmaceutical Association Pacifico Yokohama
Yokohama, Japan
14 Febrile neutropenia in patient with acute leukemia Woranot Martwanna, Ganjana Chansung, Chulaporn Limwattananon, Cheardchai Soontornpas, Tanin Intragumtornchai 18 Nov 2006 - 21 Nov 2006 The 21st Congress of Federation of Asian Pharmaceutical Association Pacifico Yokohama
Yokohama
15 A comprehensive compilation of systematic reviews of therapeutic values of herbal medicines CHULAPORN LIMWATTANANON, ONANONG WALEEKHACHONLOET, WORANOT MASWANNA 13 Nov 2006 - 19 Nov 2006 The 1st Sino-Thai Conference on Traditional Medicine and Natural Health Products
Nanning, Guangxi, P.R. CHINA

Research Project โครงการวิจัย

No. ชื่อโครงการ ผู้ร่วมโครงการ ระยะเวลา ปีงบประมาณ ทุนภายใน/ภายนอก แหล่งทุน
1 การวิเคราะห์สถานการณ์การให้บริการผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน เขต กรุงเทพมหานคร จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, สุพล ลิมวัฒนานนท์ 2015-05-01 - 2016-05-31 [396 วัน]
2558 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.)
2 ปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, สุพล ลิมวัฒนานนท์ 2015-05-01 - 2016-05-31 [396 วัน]
2558 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย
3 ปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, สุพล ลิมวัฒนานนท์ 2015-05-01 - 2016-05-31 [396 วัน]
2558 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย
4 การประเมินภาระงบประมาณในการเพิ่มชุดสิทธิประโยชน์การผ่าตัดด้วยกล้องสำหรับผู้ป่วยที่ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, สุพล ลิมวัฒนานนท์ 2013-06-01 - 2014-04-30 [333 วัน]
2556 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) แลสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP)
5 การประเมินความคุ้มค่าผลกระทบด้านภาระงบประมาณ และความเป็นไปได้ในการตรวจประเมิน เพื่อการผ่าตัดโรคลมชักด้วย Video-EEG monitoring จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, สุพล ลิมวัฒนานนท์ 2013-06-01 - 2014-04-30 [333 วัน]
2556 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) แลสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP)
6 การพัฒนาระบบการติดตามราคายาระดับประเทศ สุพล ลิมวัฒนานนท์, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 2013-04-01 - 2014-03-31 [364 วัน]
2556 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP)
7 การบริหารจัดการระดับประเทศเพื่อเพิ่มการเข้าถึงยาของกองทุนประกันสุขภาพ สุพล ลิมวัฒนานนท์, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 2013-04-01 - 2014-03-31 [364 วัน]
2556 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP)
8 การเข้าถึงยาบัญชี ง. ในบัญชียาหลักแห่งชาติ จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, สุพล ลิมวัฒนานนท์ 2013-04-01 - 2014-03-31 [364 วัน]
2556 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP)
9 การประเมินผลโครงการวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2553-2555 สุพล ลิมวัฒนานนท์, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 2013-04-01 - 2013-12-31 [274 วัน]
2556 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) แลสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP)
10 สถานการณ์การสั่งใช้ยาในระบบสวัสดิการข้าราชการ ปี พ.ศ.2555-2556 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, สุพล ลิมวัฒนานนท์ 2012-03-01 - 2013-02-28 [364 วัน]
2555 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.)
11 ผลการจัดบริหารโรคหลอดเลือดสมองของ สปสช. ลดความแตกต่างของบริการและผลลัพธ์การรักษาระหว่าง 3 ระบบประกันสุขภาพหรือไม่ จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, สุพล ลิมวัฒนานนท์ 2012-03-01 - 2013-02-28 [364 วัน]
2555 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.)
12 Cost effectiveness analysis of erlotinib and gegitinib in NSCLC จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, สุพล ลิมวัฒนานนท์ 2011-10-01 - 2012-09-30 [365 วัน]
2555 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) และ โครงการประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ (HITAP)
13 Social cost of alcohol consumption in Thailand จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, สุพล ลิมวัฒนานนท์ 2011-10-01 - 2012-09-30 [365 วัน]
2555 ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
14 รูปแบบ กลไก หรือวิธีการในการจัดการให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, เชิดชัย สุนทรภาส, อัจฉราวรรณ โตภาคงาม 2011-10-01 - 2012-09-30 [365 วัน]
2555 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP)
15 Cost effectiveness analysis of rituximab in lymphoma จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, สุพล ลิมวัฒนานนท์ 2011-10-01 - 2012-09-30 [365 วัน]
2555 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) และ โครงการประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ (HITAP)
16 แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายราคายาของไทย จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, สุพล ลิมวัฒนานนท์, นุศราพร เกษสมบูรณ์, อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา, สมชาย สุริยไกร 2010-09-01 - 2011-11-30 [455 วัน]
2553 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
17 การประเมินผลรูปแบบการจ่ายเงินเพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข กรณีศึกษา: งบตามเกณฑ์ศักยภาพบริการ งบบริการควบคุมป้องกันและรักษาโรคเรื้อรังและงบพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, อัจฉราวรรณ โตภาคงาม, ทิพาพร กาญจนราช, รักษวร ใจสะอาด, อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 2010-08-01 - 2011-07-31 [364 วัน]
2553 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.)
18 การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ สำหรับยารักษา รพิพรรณ สมัยพัฒนา, สรารัตน์ เพ็ชรรุ่ง, น้ำทิพย์ ยางนอก, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 2010-06-01 - 2011-03-31 [303 วัน]
2553 คณะเภสัชศาสตร์
19 Post hoc analysis of Thai Nurse Cohart study นัยชน พูลภักดี, บดินทร์ วงศ์วิเศษ, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 2010-06-01 - 2011-03-31 [303 วัน]
2553 คณะเภสัชศาสตร์
20 การศึกษาต้นทุนบริการของโรงเรียนแพทยื จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 2010-03-01 - 2010-08-31 [183 วัน]
2553 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
21 การศึกษาต้นทุนบริการของโรงเรียนแพทย์ จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, อารีวรรณ เชียวชาญวัฒนา 2010-03-01 - 2010-08-31 [183 วัน]
2553 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
22 แผนงานพัฒนามาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านยาและพัฒนารูปแบบการจ่ายค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้ป่วยนอกระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลรายการ จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 2010-02-01 - 2011-01-31 [364 วัน]
2553 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.)
23 การวิเคราะห์และพยากรณ์ค่าใช้จ่ายด้านยาแก่ผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ประกันสุขภาพถ้วนหน้าและกองทุนประกันสังคม จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 2009-05-01 - 2009-08-31 [122 วัน]
2552 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
24 การวัดน้ำหนักอรรถประโยชน์ของคุณภาพชีวิตในรูปแบบต่างๆ ของโครงการพัฒนาการดำเนินการจัดทำเครื่องชี้วัดภาระดรคและปัจจัยเสี่ยงของประเทศไทย จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 2007-06-01 - 2008-03-31 [304 วัน]
2550 กระทรวงสาธารณสุข
25 กระประเมินคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ นุจรี ประทีปะวณิช จอห์นส, สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ, จุลรัตน์ คนศิลป์, เจฟฟรีย์ รอย จอห์นส, เอื้อมแข สุขประเสริฐ, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, สุพัตรา ปรศุพัฒนา 2007-02-01 - 2008-01-31 [364 วัน]
2550 คณะแพทยศาสตร์
26 การประเมินผลกระทบของการรักษาต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม และระบบฐานข้อมูลคุณภาพชีวิตในจังหวัดขอนแก่น นุจรี ประทีปะวณิช จอห์นส, ธิติ วีระปรียากูร, ดำเนิน วชิโรดม, วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์, สุรพล เวียงนนท์, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 2006-10-01 - 2007-09-30 [364 วัน]
2550 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
27 การประเมินคุณภาพชีวิต และจัดทำระบบฐานข้อมูลคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ในจังหวัดขอนแก่น นุจรี ประทีปะวณิช จอห์นส, ธิติ วีระปรียากูร, ดำเนิน วชิโรดม, วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์, สุรพล เวียงนนท์, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 2005-10-01 - 2006-09-30 [364 วัน]
2549 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
28 การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ฐานข้อมูลยาอิเล็กทรอนิกส์ของโรงพยาบาลในการประเมินความสัมพันธ์ของโรคมะเร็งในลำไส้ใหญ่ในกลุ่มผู้ป่วยที่ใช้ยาต้านอักเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์ และยาต้านอักเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์ ชนิด Specific Cyclooxyaenase-2(COX-2) inhibitors สุภัสร์ สุบงกช, นุจรี ประทีปะวณิช, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, สุรพล ลิมวัฒนานนท์ 2004-10-01 - 2005-09-30 [364 วัน]
2548 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
29 ต้นทุน-ประสิทธิผลในการป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมียด้วยมาตรการวิธีการตรวจคัดกรองก่อนการสมรสและการตรวจคัดกรองหญิงมีครรภ์เมื่อไปฝากครรภ์ สุพล ลิมวัฒนานนท์, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, อรุณี เจตศรีสุภาพ 2004-10-01 - 2005-09-30 [364 วัน]
2548 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
30 ประสิทธิผล-ต้นทุนของมาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมีย สุพล ลิมวัฒนานนท์, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, อรุณี เจตศรีสุภาพ 2003-10-01 - 2004-09-30 [365 วัน]
2547 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
31 ระบาดวิทยา รูปแบบการรักษา และผลของการรักษาในผู้ป่วยมะเร็งระยะต้น นุจรี ประทีปะวณิช จอห์นส, ธิติ วีระปรียากูร, หนึ่งฤทัย สุกใส, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 2002-06-01 - 2003-06-30 [394 วัน]
2545 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
30.3757

© Copy Right Information Support System Pharmaceutical Sciences KKU 2015

คำแนะนำการใช้งาน

เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ internet explorer เวอร์ชั่น 9 เป็นต้นไป, Mozilla Firefox เวอร์ชั่น 32 เป็นต้นไป, Google Chrome เวอร์ชั่น 37 เป็นต้นไป

สอบถามการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ taecch@kku.ac.th