Professor Dr.Supon Limwattananon

ศาสตราจารย์ ดร.สุพล ลิมวัฒนานนท์

สาขาวิชา: สาขาวิชาเภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร
คุณวุฒิ: ปริญญาเอก Ph.D.
สถานะ: พนักงานมหาวิทยาลัย
อีเมลล์: supon@kku.ac.th
h-index 18
Keyword

Health Economics, Econometic Modeling, ต้นทุน, การวิเคราะห์ต้นทุน, ธาลัสซีเมีย, การป้องกันโรค, การควบคุมโรค, ไขมันในเลือด, โคเลสเตอรอล, ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล, โรงพยาบาล, หลักประกันคุณภาพ

Specials

Health economics and econometric modeling

0

ตีพิมพ์ระดับชาติ

0

ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

0

ประชุมวิชาการระดับชาติ

0

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

Search from

National Journal Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารระดับชาติ

No. Document title Author(s) Source title VOL NO. PAGE QUALITY MONTH YEAR Impact Factor
1 Costs of Admission to Kumphawapi Hospital in Patients with Pneumonia Kitlada Kittayakhom, Thananan Rattanachotphanit, Supon Limwattananon Thai Journal of Pharmacy Practice 13 1 189-201 tci Jan - Mar 2021 0.186
2 Drug Use in Patients with Non-Communicable Chronic Diseases and Health Outcomes in Nonghan Hospital, Udonthani Somsin Saengsawang, Supon Limwattananon วารสารเภสัชกรรมไทย 12 2 548-559 tci Apr - Jun 2563 0.186
3 ต้นทุนการเข้านอนรักษาในโรงพยาบาลกุมภวาปีของผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ กิตลดา กิตยคม, ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช, สุพล ลิมวัฒนานนท์ วารสารเภสัชกรรมไทย 13 1 1-14 tci Jan - Mar 2564
4 Quality of life and utilities of end stage renal disease patients undergoing dialysis Thananan Rattanachotphanit, Onanong Waleekhachonloet, Suratchada Chanasopon, Wanarat Ausornsagiam, Juntip Kanjanasilp, Amarit Suwattanasilp, Thanachai Panaput, Sirirat Anutrakulchai, Supon Limwattananon, Chulaporn Limwattananon วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 14 4 88-98 tci Oct - Dec 2561 0.255
5 Financial Burdens on Patients with End Stage Renal Disease Receiving Renal Replacement Therapy Onanong Waleekhachonloet, Thananan Rattanachotphanit, Suratchada Chanasopon, Wanarat Ausornsagiam, Juntip Kanjanasilp, Amarit Suwattanasilp, Thanachai Panaput, Sirirat Anutrakulchai, Supon Limwattananon, Chulaporn Limwattananon วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 14 4 79-87 tci Oct - Dec 2561 0.255
6 การเฝ้าระวังการบริโภคยาต้านจุลชีพของประเทศไทย: รากฐานเพื่อการควบคุมเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร, สุพล ลิมวัฒนานนท์, นุศราพร เกษสมบูรณ์ วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 11 4 593-607 tci Oct - Dec 2560
7 Local level responses to budget allocations under the Thai Universal Health Care Coverage policy Weerasak Putthasri, Siriwan Pitayarangsarit, Supon Limwattananon, Sripen Tantivess, Roongthong Kharamanond, Viroj Tangcharoensathien วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา 9 1 39-54 Jan - Apr 2554
8 คนไทยใช้พลังงานในกิจกรรมทางกายและพฤติกรรมเนือยนิ่งเท่าไร: ข้อมูลจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558 ฐิติกร โตโพธิ์ไทย, นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์, ชมพูนุท โตโพธิ์ไทย, วิชชุกร สุริยะวงศ์ไพศาล, สุพล ลิมวัฒนานนท์, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, กัญจนา ติษยาธิคม, วลัยพร พัชรนฤมล, วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 11 3 327-344 tci Jul - Sep 2560 0.141
9 ผู้ป่วยด้วย NCD มีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพอยู่มากน้อยแค่ไหน: รายงานจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ.2558 อมรรัตน์ มานะวัฒนวงศ์, สุรศักดิ์ ไชยสงค์, สุพล ลิมวัฒนานนท์, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, กัญจนา ติษยาธิคม, วลัยพร พัชรนฤมล, วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 11 3 345-354 tci Jul - Sep 2560 0.141
10 การสร้างดัชนีความลาดเอียงของความไม่เสมอภาค (Slope Index of Inequalities) ในการใช้บริการรักษาพยาบาลภาครัฐของประชากรในพื้นที่เขตสุขภาพ สุพล ลิมวัฒนานนท์, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 11 2 427-434 tci Jul - Sep 2560 0.141
11 การดูแลรักษาพยาบาลตนเองของประชาชนไทยโดยการซื้อยาจากร้านขายยาแผนปัจจุบัน รังสรรค์ ศรีภิรมย์, ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช, ภานุมาศ ภูมาศ, สุมนต์ สกลไชย, กรแก้ว จันทภาษา, สุพล ลิมวัฒนานนท์, กัญจนา ติษยาธิคม, วลัยพร พัชรนฤมล, วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 11 2 369-377 tci Jul - Sep 2560 0.141
12 ความแตกต่างของพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชากรไทย: ลักษณะประชากร เศรษฐกิจและสังคมและสถานะสุขภาพส่งผลอย่างไร ชัชวาลย์ เผ่าเพ็ง, สุลัดดา พงษ์อุทธา, สุพล ลิมวัฒนานนท์, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, สุรศักดิ์ ไชยสงค์, กัญจนา ติษยาธิคม, วลัยพร พัชรนฤมล, วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 11 3 316-326 tci Jul - Sep 2560 0.141
13 การใช้บริการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในและความจำเป็นทางสุขภาพที่ไม่ได้รับการตอบสนองของประชากรเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558 จุฑาทิพ ทั่งทอง, อรอนงค์ วลีขจรเลิศ, สุรัชดา ชนโสภณ, คุณากร เอี้ยวสุวรรณ, สุพล ลิมวัฒนานนท์, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 11 3 378-390 tci Jul - Sep 2560 0.141
14 การใช้บริการรักษาพยาบาลของคนไทยที่ไม่มีหรือไม่ทราบสิทธิประกันสุขภาพ ประสิทธิ บุญเกิด, สุรัชดา ชนโสภณ, ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช, สุพล ลิมวัฒนานนท์, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 11 3 391-400 tci Jul - Sep 2560 0.141
15 สถานการณ์การเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลและการมีผู้ดูแลในขณะพักฟื้นของผู้สูงอายุในประเทศไทย คุณากร เอี้ยวสุวรรณ, ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช, กัญจนา ติษยาธิคม, วลัยพร พัชรนฤมล, สุพล ลิมวัฒนานนท์, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 11 2 248-256 tci Apr - Jun 2560 0.155
16 คนไทยมีกิจกรรมทางกายเพียงพอตามเกณฑ์หรือไม่: ข้อมูลจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558 นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์, ฐิติกร โตโพธิ์ไทย, ชมพูนุท โตโพธิ์ไทย, วิชชุกร สุริยะวงศ์ไพศาล, สุพล ลิมวัฒนานนท์, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, กัญจนา ติษยาธิคม, วลัยพร พัชรนฤมล, วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 11 2 205-220 tci Apr - Jun 2560 0.155
17 ลักษณะทางประชากรและสังคมของบุคคลที่เสี่ยงต่อวงจรอุบาทว์ โง่-จน-เจ็บ: ข้อค้นพบจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558 จิรพันธุ์ จรัสภัทรโรจน์, วลัยพร พัชรนฤมล, สุพล ลิมวัฒนานนท์, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร, จเด็จ ธรรมธัชอารี, กาญจนา ศิริโกมล วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 11 2 195-204 tci Apr - Jun 2560 0.155
18 การใช้บริการทันตกรรมของประชาชนไทย: ผลจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558 วริศา พานิชเกรียงไกร, อังคณา สมนัสทวีชัย, กัญจนา ติษยาธิคม, สุพล ลิมวัฒนานนท์, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 11 2 170-181 tci Apr - Jun 2560 0.155
19 การใช้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ในสถานพยาบาลประเภทต่างๆ ของประชากรไทย พ.ศ. 2558 ชาฮีดา วิริยาทร, เยาวลักษณ์ แหวนวงษ์, กัญจนา ติษยาธิคม, วลัยพร พัชรนฤมล, สุพล ลิมวัฒนานนท์, Chulaporn Limwattananon, วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 11 2 155-169 tci Apr - Jun 2560 0.155
20 ประสิทธิผลของโปรแกรมวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีแบบเร่งรัดเปรียบเทียบกับการให้วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีแบบปกติในบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลก่อนเริ่มปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนแพทย์แห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อัญญาณี สิมะรักษ์อำไพ, พิศาล ไม้เรียง, สุพล ลิมวัฒนานนท์, สุภาพร เลิศร่วมพัฒนา, เนสินี ไชยเอีย ศรีนครินทร์เวชสาร 31 3 247-256 tci May - Jun 2559
21 Cost of illness for chronic obstructive pulmonary disease Watchareeporn Rodthong, Thananan Rattanachotpanit, Supon Limwattananon, Chulaporn Limwattananon, Sunee Lertsinudom, Watchara Boonsawat วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 11 Supplement 151-158 tci Mar 2558
22 Meta-analysis of smoking cessation medications on continuous abstinence rate at 1 year Worawan Minphimai, Onanong Waleekhachonloet, Supon Limwattananon, Chulaporn Limwattananon วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 11 Supplement 145-150 tci Mar 2558
23 Health Insurance for People with Citizenship Problems and Inpatient Service:a Case Study of Ranong Province (ระบบประกันสุขภาพผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิกับการใช้บริการผู้ป่วยใน : กรณีศึกษาจังหวัดระนอง) Rapeepong Suphanchaimat, Thunthita Wisaijohn, Kanang Kantamaturapoj, Parinda Saneerattanaprayul, Vijj Kasemsup, Weerasak Putthasri, Supon Limwattananon JOURNAL OF HEALTH SCIENCE 23 3 524-538 tci May - Jun 2557
24 สุขภาพดีไม่ต้องจ่ายแพง: ปัจจัยสู่ความสำเร็จจากเก้าประเทศตัวอย่าง วริศา พานิชเกรียงไกร, ดวงตา อ่อนสุวรรณ, สุวัฒน์ กิตติดิลกกุล, วลัยพร พัชรนฤมล, สุพล ลิมวัฒนานนท์, วราภรณ์ ปวงกันทา, กุมารี พัชนี, วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร วารสารวิชาการสาธารณสุข 22 2 513-525 tci May - Jun 2556
25 มาตรการส่งเสริมการใช้่ยาอย่างสมเหตุผลในโรงพยาบาลภาครัฐ: การทบทวนและวิเคราะห์กลไกเชิงนโยบายระดับชาติ จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, อัจฉราวรรณ โตภาคงาม, พิมประภา กิจวิธี, เชิดชัย สุนทรภาส, พรพิศ ศิลขวุธท์, สุพล ลิมวัฒนานนท์, หนึ่งฤทัย สุกใส, อรอนงค์ วลีขจรเลิศ, ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช, ธนกร ชัยจิต, สมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 7 1 1-12 tci Jan - Mar 2556 0.218
26 ผลกระทบด้านสุขภาพและเศรษฐศาสตร์จากการติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในประเทศไทย : การศึกษาเบื้องต้น ภาณุมาศ ภูมาศ, ดวงรัตน์ โพธะ, วิษณุ ธรรมลิขิตกุล, อาทร ริ้วไพบูลย์, ภูษิต ประคองสาย, สุพล ลิมวัฒนานนท์ วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 6 3 352-360 tci Jul - Sep 2555
27 การควบคุมราคายา: บทเรียนจากอดีต ข้อค้นพบปัจจุบัน และข้อเสนอสำหรับอนาคต Drug price control: Lessons from the past, present findings and recommendations for the future สุพล ลิมวัฒนานนท์, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, อรอนงค์ วลีขจรเลิศ, ภูษิต ประคองสาย, วีระศักดิ์ พุทธาศรี, วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 6 2 136-143 tci Apr - Jun 2555
28 ค่าใช้จ่ายด้านยาและผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์ของการใช้บริการร้านยาโดยครัวเรือนยากจน Drug expenditures and economic impacts of community pharmacy visits by poor households ปริญา ถมอุดทา, อรอนงค์ วลีขจรเลิศ, สุมนต์ สกลไชย, สุพล ลิมวัฒนานนท์, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 8 1 15-26 tci Jan - Apr 2555 0.056
29 ค่าใช้จ่ายที่พยากรณ์จากการใช้ยาราคาแพงของสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ : เปรียบเทียบกับหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า Forecasted expenditure due to the use of expensive drugs in Civil Servant Medical Benefit Scheme: a comparison with Universal Health Coverage Scheme สุพล ลิมวัฒนานนท์, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา, พรพิศ ศิลขวุธท์, วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 5 2 170-180 tci Apr - Jun 2554
30 ศักยภาพการประหยัดค่าใช้จ่ายจากการกำหนดอัตราเบิกจ่ายค่ายาผู้ป่วยนอกสำหรับสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการปี 2553 Potential saving from setting reimbursable rates of outpatient drugs for Civil Servant Medical Benefit Scheme in 2010 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, นพคุณ ธรรมธัชอารี, ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช, พรพิศ ศิลขวุธท์, สุพล ลิมวัฒนานนท์, สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 5 2 160-169 tci Apr - Jun 2554
31 ค่าใช้จ่ายของสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการกับการใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ Expenditure of Civil Servant Medical Benefit Scheme and the use of non-essential medicines จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, นพคุณ ธรรมธัชอารี, อรอนงค์ วลีขจรเลิศ, พัชนี ธรรมวันนา, สุพล ลิมวัฒนานนท์, สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 5 2 149-159 tci Apr - Jun 2554
32 การลดความยากจนจากรายจ่ายด้านสุขภาพ: ผลลัพธ์ของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในประเทศไทย Reducing Impoverishment Caused by Costly Health-care Payments: Outcome of Universal Health Care Cov-erage in Thailand สุพล ลิมวัฒนานนท์, วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร, ภูษิต ประคองสาย วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 5 1 25-31 tci Jan - Mar 2554 0.237
33 ผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อครัวเรือนจากความเจ็บป่วยที่ได้รับการส่งต่อจากโรงพยาบาลอาจสามารถไปโรงพยาบาลร้อยเอ็ดEconomic Consequences on Households of Illnesses Requiring Hospital Referrals: Evidence from Atsamat Hospital to Roi Et Hospital พัชรียา สุวรรณศรี, สุพล ลิมวัฒนานนท์, อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน Isan Journal of Pharmaceutical Sciences, IJPS 6 2 52-66 tci Jul 2553 0.064
34 การดำเนินโรค ผลผลลัพธ์ของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในโรงพยาบาลชุมชน Progression and Outcomes of Chornic Kindney Dissease Patients in District Hospital Pongpitak Mikkata, Denpong Patanasethanont, Supon Limwattananon วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน Isan Journal of Pharmaceutical Sciences, IJPS 5 3 202-210 tci Dec 2552 0.024
35 การสำรวจการปฏิบัติงานและปริมาณงานบริการเภสัชกรรมในโรงพยาบาลชุมชน Monottoring of Practice and Volume of Pharmacy Services in District Hospital ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช, สุพล ลิมวัฒนานนท์, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ วารสารเภสัชกรรมสมาคมโรงพยาบาล 18 3 265-277 na Feb 2552 0
36 การใช้ exploratory และ confirmatory factor analysis ในการประเมินความตรงตามโครงสร้างของแบบวัด SF-36 ฉบับภาษาไทย ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง The Application of Exploratory and Confirmatory Factor Analysis for Assessing the Construct Validity of SF-36 Thai version in Chronic Renal Disease Patients Areewan Cheawchanwattana, Ornanong Waleekhajornlert, Supon Limwattananon วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน Isan Journal of Pharmaceutical Sciences, IJPS 4 1 106-117 tci Jan - Jun 2551 0.063
37 Situation Analysis of Cervical Cancer Screening by Visual Inspection with Acetic Acid in Roi Et Province Patchariya Thonhongsa, Supon Limwattananon, Chulaporn Limwattananon วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน Isan Journal of Pharmaceutical Sciences, IJPS 3 2 92-103 tci Dec 2550 0.063
38 ความถูกต้องของการค้นหาคนจนด้วยข้อมูลลักษณะครัวเรือน สุพล ลิมวัฒนานนท์, ศูภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย, สุกัญญา คงสวัสดิ์ Journal of Health Science 14 2 275-286 na Mar - Apr 2548 -
39 ค่าใช้จ่ายและการใช้ยาของผู้ป่วยที่รับการรักษาจากโรงพยาบาล : ผลกระทบของนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า Cost and Utilization of Drugs Prescribed for Hospital-Visited Patients : Impacts of Universal Health Care Coverage Policy สุพล ลิมวัฒนานนท์, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 0 0 1-139 na Apr 2547
40 การไม่ได้รับยาของผู้ป่วยที่รับการรักษาจากโรงพยาบาล Unmet Need for Drug Therapy in Hospital-Visited Patients จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, สุพล ลิมวัฒนานนท์, ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2545 0 1-151 na Jan 2545 -
41 การส่งเสริมการแทนยาฉีดด้วยยากินสำหรับผู้ป่วยที่นอนพักรักษาในโรงพยาบาล รุ่งทิวา หมื่นปา, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, สุพล ลิมวัฒนานนท์, พรรณพิศ สุวรรณกูล, วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร Journal of Health Science 15 1 80 na Jan - Feb 2549 0
42 การวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผลของยาพ่นเเตยรอยด์สำหรับโรคหืดที่มีอาการน้อยและปานกลางในบริบทของระบบสุขภาพไทย Cost-Effectiveness Analysis of Inhaled Corticosteroids for Mild and Moderate Asthma in Thai Health Care Context Chulaporn Limwattananoon, Duanfkamon Saklertsakoon, Panumas Pumas, Supon Limwattananon Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 1 2 30-43 na Jul - Dec 2548 -
43 Issues for the considersation of a report on meta-analysis สุพล ลิมวัฒนานนท์, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ ไทยเภสัชสาร 25 3-4 91-98 na Jan 2544
44 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ -ใครได้ ใครเสีย: กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น สุพล ลิมวัฒนานนท์, ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฎ์, วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร อุบัติเหตุ 20 3 209-235 na Jan 2544
45 พรมแดนแห่งความรู้ : หนึ่งทศวรรษของการประเมินการใช้ยาในโรงพยาบาล รุ่งทิวา หมื่นปา, ชุติมา อรรคลีพันธุ์, บัญญัติ สิทธิธัญกิจ, อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, สุพล ลิมวัฒนานนท์, วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร วิชาการสาธารณสุข 13 2 277-290 na Jan 2547
46 ทบทวนรายงานการศึกษา PPA ที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ สุพล ลิมวัฒนานนท์, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ เภสัชกรรมคลินิก 9 1-2 49-56 na Jan 2544
47 ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อวิเคราะห์การใช้ยาของโรงพยาบาล: เครื่องมือประเมินนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า. สุพล ลิมวัฒนานนท์, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย วิชาการสาธารณสุข 2546 12 169-184 na Jan 2546
48 แนวโน้มการใช้ยาตามนโยบายบัญชียาหลักแห่งชาติของโรงพยาบาลในปัจจุบัน วรนัดดา ศรีสุพรรณ, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, สุพล ลิมวัฒนานนท์, ไพทิพย์ เหลืองเรืองรอง, วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร วิชาการสาธารณสุข 13 1 37-45 na Jan 2547
49 ระบบประกันสุขภาพชนิดใหม่: การประกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร สุพล ลิมวัฒนานนท์ ใน จเด็จ ธรรมธัชอารี (บรรณาธิการ) ระบบประกันสุขภาพในประเทศไทย. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข นนทบุรี 0 0 133-149 na Jan 2544
50 กิจกรรมและผลกระทบของงานเภสัชกรรมคลินิกในสหรัฐอเมริกา จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา, นุจรี ประทีปะวณิช, สุพล ลิมวัฒนานนท์ เภสัชกรรมคลินิก; 8: 63-72. 0 0 na Jan 2543
51 การวิเคราะห์ต้นทุนอรรถประโยชน์ของการฟอกเลือดกับการล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่องในผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้ายในประเทศไทย อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, ทวี ศิริวงศ์, สุพล ลิมวัฒนานนท์, วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร, ชลธิป พงศ์สกุล สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย 9 2 158-169 na Jan 2546
52 ผลของการบริบาลเภสัชกรรมต่อการประหยัดค่าใช้จ่ายในแผนกผู้ป่วยหนักศัลยกรรม อรอนงค์ วลีขจรเลิศ, ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, สุพล ลิมวัฒนานนท์ วิจัยมข 3 1 103-108 na Jan 2546

International Journal Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ

No. Document title Author(s) Source title QUARTILE H-INDEX Citation (Scopus) VOL NO. PAGE QUALITY MONTH YEAR Impact Factor
1 Cost-effectiveness analysis of endovascular coiling and neurosurgical clipping for aneurysmal subarachnoid hemorrhage in Thailand
Pichayen Duangthongphon, Amnat Kitkhuandee, Waranon Munkong, Phumtham Limwattananon, Onanong Waleekhachonloet, Thananan Rattanachotphanit, Supon Limwattananon Journal of NeuroInterventional Surgery Q1
13 11 1-7 Nov 2021 4.460
2 Effects of a national policy advocating rational drug use on decreases in outpatient antibiotic prescribing rates in Thailand
Onanong Waleekhachonloet, Thananan Rattanachotphanit, Chulaporn Limwattananon, Noppakun Thammatacharee, Supon Limwattananon Pharmacy Practice Q2
19 1 2201 scopus Jan - Mar 2021 1.490
3 Financial risk protection of Thailandsuniversal health coverage: results fromseries of national household surveysbetween 1996 and 2015
Viroj Tangcharoensathien, Kanjana Tisayaticom, Rapeepong Suphanchaimat, Vuthiphan Vongmongkol, Shaheda Viriyathorn, Supon Limwattananon International Journal for Equity in Health Q1
19 163 1-12 Sep 2020 2.530
4 Economic development and road traffic injuries and fatalities in Thailand: an application of spatial panel data analysis, 20122016
(DOCUMENT IN SCOPUS)
Rapeepong Suphanchaimat, Vorasith Sornsrivichai, Supon Limwattananon, Panithee Thammawijaya BMC Public Health Q1 21
Citation Details
2019 19 1-15 isi,scopus Nov 2019
5 Who benefits from healthcare spending in Cambodia? Evidence for a universal health coverage policy
Asante D Augustine, Ir Por, Supon Limwattananon, Liverani Marco, Hayen Andrew, Jan Stephen, Wiseman Virginia Health Policy and Planning Q1
34 Supplement_1 i4-i13 isi,scopus Oct 2019 2.717
6 Budget impact analysis of the new reimbursement policy for day surgery in Thailand.
(DOCUMENT IN SCOPUS)
Rapeepong Suphanchaimat, Jutatip Thungthong, Kriddhiya Sriprasert, Kanjana Tisayaticom, Chulaporn Limwattananon, Supon Limwattananon Risk Management and Healthcare Policy Q2 2
Citation Details
12 2019 41-55 isi,scopus Mar 2019 2.429
7 Childhood stunting in Thailand: when prolonged breastfeeding interacts with household poverty
(DOCUMENT IN SCOPUS)
Nisachol Cetthakrikul, Chompoonut Topothai, Rapeepong Suphanchaimat, Kanjana Tisayaticom, Supon Limwattananon, Viroj Tangcharoensathien BMC pediatrics Q2 26
Citation Details
18 1 1-9 isi,scopus Jan 2019 2.042
8 Universal health coverage: A (social insurance) job half done?
(DOCUMENT IN SCOPUS)
Sven Neelsen, Supon Limwattananon, Owen ODonnell, Eddy van Doorslaer World Development Q1 8
Citation Details
113 1 246 - 258 isi,scopus Jan 2019 3.166
9 CONCENTRATION OF ROAD TRAFFIC ACCIDENT INCIDENCE BY VARIOUS CAUSES RELATIVE TO ALL PROVINCES ECONOMY IN THAILAND
S Viriyathorn, R Suphanchaimat, V Vongmongkol, W Puthasri, Supon Limwattananon INJURY PREVENTION Q1
2018 24 A194-A195 isi,scopus Nov 2018
10 Cost-effectiveness analysis of policy options on first-line treatments for advanced, non-small cell lung cancer in Thailand
(DOCUMENT IN SCOPUS)
Chulaporn Limwattananon, Supon Limwattananon, Onanong Waleekhachonloet, Thananan Rattanachotphanit Lung Cancer Q1 6
Citation Details
120 6 91-97 isi,scopus Jun 2018 4.294
11 Association Between a Centrally Reimbursed Fee Schedule Policy and Access to Cataract Surgery in the Universal Coverage Scheme in Thailand
Chulaporn Limwattananon, Supon Limwattananon, Jutatip Tungthong, Kanjana Sirikomon JAMA Ophthalmology Q1
2018 4 1-7 isi,scopus Apr 2018 5.625
12 How to do (or not to do) ... a health financing incidence analysis
(DOCUMENT IN SCOPUS)
John E Ataguba, Augustine Asante, Supon Limwattananon, Virginia Wiseman HEALTH POLICY AND PLANNING Q1 17
Citation Details
33 3 436-444 isi,scopus Apr 2018 2.420
13 Rational drug use and outcomes of respiratory diseases in the district hospitals under the Universal Coverage Scheme, Thailand
Jutatip Thungthong, Jatica Rattanadadas, Cheardchai Soontornpas, Thananan Ratanachopanich, On-anong Waleekhachonloet, Chulaporn Limwattananon, Supon Limwattananon, Noppakun Thammatacharee, Kanjana Sirikomol, Jiraphan Jaratpatthararoj, Ninutcha Paengsai, Amornrat Ngowabunpat, Kunakorn Aewsuwan, Wanna Eiadprapan, Pongphan Ratchakom BMC PUBLIC HEALTH Q1
897 Supplement 6 24 isi,scopus Nov 2017
14 HOSPITAL PERSONNEL SERO-PROTECTED AGAINST HEPATITIS B VIRUS FOLLOWING AN ACCELERATED VACCINATION PROGRAM
U Simarugumpai, Naesinee Chaiear, Pisaln Mairiang, Supon Limwattananon, S Lerdrumpattana SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND PUBLIC HEALTH Q4
48 4 819-827 isi,scopus Jul 2017
15 MULTIPLE IMPUTATION TECHNIQUE: HANDLING MISSING DATA IN REAL WORLD HEALTH CARE RESEARCH
R Suphanchaimat, Supon Limwattananon, Weerasak Putthasri SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND PUBLIC HEALTH Q4
48 3 694-703 isi,scopus Jun 2017
16 Financing for universal health coverage in small island states: evidence from the Fiji Islands
A Asante, W Irava, Supon Limwattananon, A Hayen, J Martins, L Guinness, J Ataguba, J Price BMJ GLOBAL HEALTH Q1
2 2 - isi Mar 2017
17 System-wide analysis of health financing equity in Cambodia: a study protocol
Virginia Wiseman, Augustine Asante, Por Ir, Supon Limwattananon, Bart Jacobs, Marco Liverani, Andrew Hayen, Stephen Jan BMJ Global Health Q1
2 1 1-9 isi Jan 2017
18 Contributions of national and global health estimates to monitoring health-related sustainable development goals
Kanitta Bundhamcharoen, Supon Limwattananon, Khanitta Kusreesakul, Viroj Tangcharoensathien GLOBAL HEALTH ACTION Q1
9 9 1-9 isi,scopus Nov 2016 1.712
19 Impact of the health insurance scheme for stateless people on inpatient utilization in Kraburi Hospital, Thailand
Rapeepong Suphanchaimat, Phusit Prakongsai, Supon Limwattananon, Anne Mills Risk Management and Healthcare Policy Q2
9 11 261269 isi,scopus Nov 2016 1.28
20 Achieving universal health coverage goals in Thailand: the vital role of strategic purchasing
Viroj Tangcharoensathien, Supon Limwattananon, Walaiporn Patcharanarumol, Jadej Thammatacharee, Pongpisut Jongudomsuk, Supakit Sirilak Health Policy and Planning Q1
30 9 1152-1161 isi,scopus Nov 2015
21 Metformin for the treatment of gestational diabetes: An updated meta-analysis
P Kitwitee, Supon Limwattananon, Chulaporn Limwattananon, O Waleekachonlert, T Ratanachotpanich, M Phimphilai, TV Nguyen, Chatlert Pongchaiyakul Diabetes Research and Clinical Practice Q1
109 3 521-532 isi,scopus Sep 2015
22 Universal coverage with supply-side reform: The impact on medical expenditure risk and utilization in Thailand
Supon Limwattananon, Sven Neelsen, Owen O'Donnell, Phusit Prakongsai, Viroj Tangcharoensathien, Eddy Van A Van Doorslaer, Vuthiphan Vongmongkol Journal of Public Economics Q1
121 1 79-94 isi,scopus Jan 2015
23 Assessment of equity in healthcare financing in Fiji and Timor-Leste: a study protocol
A Asante, J Price, A Hayen, W Irava, J Martins, L Guinness, J Ataguba, Supon Limwattananon, A Mills BMJ OPEN Q1
4 12 0 isi,scopus Oct 2014
24 Monitoring and evaluating progress towards Universal Health Coverage in Thailand
Viroj Tangcharoensathien, Supon Limwattananon, Walaiporn Patcharanarumol, Jadej Thammatacharee PLOS Medicine
11 9 doi: 10.1371 isi,scopus Sep 2014
25 Constructing a State-Transition Model for an Economic Evaluation of Cancer Treatments
Chulaporn Limwattananon, Supon Limwattananon Journal of the Medical Association of Thailand
97 Suppl 5 S108 isi,scopus May 2014
26 Sensitivity Analysis for Handling Uncertainty in an Economic Evaluation
Supon Limwattananon Journal of the Medical Association of Thailand
97 Suppl 5 S59 isi,scopus May 2014
27 Health workforce contributions to health system development: a platform for universal health coverage
V Tangcharoensathien, Supon Limwattananon, R Suphanchaimat, W Patcharanarumol, K Sawaengdee, W Putthasri Bulletin of the World Health Organization Q1
91 11 874-880 isi,scopus Nov 2013
28 Attitudes toward working in rural areas of Thai medical, dental and pharmacy new graduates in 2012: a cross-sectional survey
Noppakun Thammatacharee, Rapeepong Suphanchaimat, Thunthita Wisaijohn, Supon Limwattananon, Weerasak Putthasri Human Resources for Health Q1
11 1 Article number 53 isi,scopus Oct 2013 2.05
29 Good Health at Low Cost 25 years on lessons for the future of health systems strengthening
Dina Balabanova, Anne Mills, Lesong Conteh, Baktygul Akkazieva, Hailom Banteyerga, Umakant Dash, Lucy Gilson, Andrew Harmer, Ainura Ibraimova, Ziaul Islam, Aklilu Kidanu, Tracey P Koehlmoos, Supon Limwattananon, V R Muraleedharan, Gulgun Murzalieva Lancet; The
381 6 2118-2133 isi,scopus Jun 2013 79.321
30 Prevalence and profiles of unmet healthcare need in Thailand
N Thammatacharee, K Tisayaticom, R Suphanchaimat, Supon Limwattananon, W Puthasri, R Netsaengtip, V Tangcharoensathien BMC Public Health
2012 Article in Press Article in Press isi,scopus Oct 2012 2.00
31 Why has the universal coverage scheme in Thailand achieved a pro-poor public subsidy for health care?
Supon Limwattananon, V Tangcharoensathien, K Tisayaticom, T Boonyapaisarncharoen, P Prakongsai BMC Public Health
12 Issue SUPPL. 1 Article number S6 isi,scopus Jul 2012 2.518
32 Consumption and Expenditures for Underage and Adult Excessive Drinkings in Thailand
Surasak Chaiyasong, Chulaporn Limwattananon, Supon Limwattananon, Viroj Thangcharoensathien The J. of Korean Alcohol Science
12 2 163-170 scopus Dec 2011
33 Economic Evaluation of Policy Options for Prevention and Control of Cervical Cancer in Thailand
Naiyana Praditsitthikorn, Lot Teerawattananon, Sripen Tantivess, Supon Limwattananon, Arthorn Riewpaiboon, Saibua Chichareon, Nantakan Ieumwananonthachai, Viroj Tangcharoensathien PHARMACOECONOMICS Q1
29 9 781-806 scopus Sep 2011
34 Equity of access to and utilization of reproductive health services in Thailand: national Reproductive Health Survey data, 2006 and 2009
Suratchada Kongsri, Supon Limwattananon, Supakit Sirilak, Phusit Prakongsai, Viroj Tangcharoensathien Reproductive Health Matters
19 37 86-97 May 2011 1.855
35 Equity in maternal and child health in Thailand
Supon Limwattananon, Viroj Tangcharoensathien, Phusit Prakongsai Bulletin of the World Health Organization Q1
88 6 420-427 isi Jun 2010 3.803
36 Impacts of excise tax raise on legal and illegal alcohol comsumption: a Thai experience.
S Chaiyasong, Supon Limwattananon, Chulaporn Limwattananon, T Thammarangsri, V Tangcharoensatien Drugs Education Prevention and Policy
2010 1 1-10 Jan 2010 0.935
37 Innovative financing of health promotion
V Tangcharoensathien, P Prakongsai, W Patcharanarumol, Supon Limwattananon, S Buasai International Encyclopedia of Public Health
2 scopus Dec 2008
38 Handling uncertainty of the economic evaluation result: sensitivity analysis.
Supon Limwattananon Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
91 Suppl 2 S59-65-13 scopus Dec 2008
39 Assessing the efficiency of hospital pharmacy services in Thai public district hospitals
T Rattanachotphanit, Chulaporn Limwattananon, Supon Limwattananon, Jeffrey Roy Johns, JC Schommer, LM Brown Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health Q4
39 4 753-765 isi Jul 2008 0.100
40 Health-Care Systems and Pharmacoeconomic Research in Asia-Pacific Region
Yen-Huei Tarn, Shanlian Hu, Isao Kamae, Bong-Min Yang, Shu-Chuen Li, Viroj Tangcharoensathien, Yot Teerawattananon, Supon Limwattananon, Aamir Hameed, Syed M. Aljunid, Jawahar S. Bapna VALUE IN HEALTH Q1
11 Suppl 1 S137-55 Mar 2008 4.235
41 Group behavior therapy versus individual behavior therapy for healthy dieting and weight control management in overweight and obese women living in rural community
On-anong Waleekhachonloet, Chulaporn Limwattananon, Supon Limwattananon, Cynthia R Gross Obesity Research and Clinical Practice
1 4 223-232 scopus Dec 2007
42 Catastrophic and poverty impacts of health payments: results from national household surveys in Thailand
Supon Limwattananon, Viroj Tangcharoensathienb, Phusit Prakongsai Bulletin of the World Health Organization Q1
85 8 600-606 Aug 2007 5.302
43 Efficacy of dexamethasone injection for acute bronchiolitis in hospitalized children: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial
Jamaree Teeratakulpisarn, Chulaporn Limwattananon, Sureeporn Tanupattarachai, Supon Limwattananon, Somrak Teeratakulpisarn, Pope Kosalaraksa, PEDIATRIC PULMONOLOGY Q1
42 5 433-439 scopus May 2007
44 The validity of A new practical quality of life measure in patients on renal replacement therapy.
Areewan Cheawchanwattana, Chulaporn Limwattananon, C Gross, Supon Limwattananon, V Tangcharoensathien, Chonlatip Pongskul, Thavee Sirivongs J Med Assoc Thai.
89 Suppl 2 S207-17 scopus Aug 2006 0.075
45 Cost-Effectiveness Analysis of Sequential Paclitaxel Adjuvant Chemotherapy for Patients with Node Positive Primary Breast Cancer
Chulaporn Limwattananon, Supon Limwattananon, S Maoleekulpairoj, N Soparatanapaisal Journal of The Medical Association of Thailand
89 5 690-698 scopus May 2006 0.075
46 Effect of changes in diagnosis and management of active infective endocarditis on the clinical outcome at Srinagarind Hospital
O Pachirat, S Kiatchoosakun, P Chetchotisakd, C Tantisirin, Supon Limwattananon, Chulaporn Limwattananon Journal of the Medical Association of Thailand
88 4 498-504 scopus Apr 2005 -
47 Clinical outcome of native valve infective endocarditis in Khon Kaen: 1990-1999.
O Pachirat, V Klungboonkrong, C Tantisirin, P Taweesangsuksakul, P Tasanavivat, P Chetchotisakd, Supon Limwattananon Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
85 2 139-46 Feb 2002 0.378

National Proceeding Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ

No. Document title Author(s) Date Source title Location/Town Country
1 Systematic review and meta-analysis of home telecare on health utilization and mortality in patients with moderate chronic obstructive pulmonary disease Russakhon Tanpaisal, Natchaya Sutamas, Nattavut Chuket, Onanong Waleekhachonloet, Thananan Rattanachotpanit, Chulaporn Limwattananon, Supon Limwattananon 16 มี.ค. 2562 - 17 มี.ค. 2562 The 11th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2019 Future Pharmacy Profession: Challenges and Initiatives Mahasarakham University
Mahasarakham, Thailand
2 Effectiveness of Home Healthcare Interventions in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease Nattavut Chuket, Vipavee Watayajinda, Wipasanee Sawatthanaporn, Onnita Thancharoen, Chulaporn Limwattananon, Supon Limwattananon, Onanong Waleekhachonloet, Thananan Rattanachotpanit 17 มี.ค. 2561 - 18 มี.ค. 2561 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560 The 10th Annual Northeast Pharmacy Research Conference2018 การวิจัยและพัฒนาสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน Research and Development towards Wealth, Security and Sustainability ห้องประชุมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ขอนแก่น ประเทศไทย
3 Comparative Efficacy of LAMA'LABA Fixed-dose Combinations for Treating Chronic Obstructive Pulmonary Disease: A Network Meta-analysis Tanyaporn Benjaphonkul, Khanit Pisawong, Rattiya Saengsuwan, Onnita Thancharoen, Chulaporn Limwattananon, Supon Limwattananon, Thananan Rattanachotpanit, Onanong Waleekhachonloet 17 มี.ค. 2561 - 18 มี.ค. 2561 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560 The 10th Annual Northeast Pharmacy Research Confee of 2018 การวิจัยและพัฒนาสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน Research and Development towards Wealth, Security and Sustainability ห้องประชุมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ขอนแก่น ประเทศไทย
4 การใช้ยาต้นแบบในยาที่มีผู้จําหน่ายหลายรายในโรงพยาบาลภาครัฐ ู Use of Branded Originators among Multi-source Drugs in Public Hospitals ขวัญสุดา ชาติโสม, สุพล ลิมวัฒนานนท์, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, อรอนงค์ วลีขจรเลิศ, ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 22 ก.พ. 2556 - 22 ก.พ. 2556 การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 14 วิทยาลัยการปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่น
5 ความผันแปรระหว่างโรงพยาบาลของราคาเบิกจ่ายยาในบัญชียาหลกแห ั ่งชาติที่มีราคากลาง Hospital Variation in Reimbursed Prices of Drugs in National Lists of Essential Medicines with Medium Prices กนกวรรณ กำำำลังพัฒนา, สุพล ลิมวัฒนานนท์, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 22 ก.พ. 2556 - 22 ก.พ. 2556 การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 14 วิทยาลัยการปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่น
6 Assessment of drug cost containment measures in tertiary care hospitals Supaporn Noimay, Onanong Waleekhachonloet, Chulaporn Limwattananon, Supon limwattananon 12 ก.พ. 2553 - 12 ก.พ. 2553 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่น
7 Assessment of drug cost containment measures in tertiary care hospitals Supaporn Noimay, Onanong Waleekhachonloet, Chulaporn Limwattananon, Supon Limwattananon 12 ก.พ. 2553 - 12 ก.พ. 2553 การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 11 อาคารเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่น
8 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตกับการรอดชีพในผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง The Association of Health-Related Quality of Life and Survival in Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis Patients พัทธนันท์ ดิษยนันทกานต์, อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา*, ทวี ศิริวงศ์, ชลธิป พงศ์สกุล, ดรุณี จันทร์เลิศฤทธิ์, สุพล ลิมวัฒนานนท์ 9 ก.พ. 2552 - 10 ก.พ. 2552 ประชุมวิชาการ The First Annual Northeast Pharmacy Research Conference 2009 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่น
9 Situation and Performance of Conventional Cytology Screening in the National Program for Cervical Cancer Prevention and Control สถานะการณ์และผลการดำเนินงานของการคัดกรองด้วยวิธีเซลล์วิทยาในโครงการห้องกันและควบคุมมะเร็งปากมดลูกระดับชาติ Radom Chaugwon, Supon Limwattananon 18 ม.ค. 2551 - 18 ม.ค. 2551 การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 10 Khon Kaen University
Khon Kaen

International Proceeding Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

No. Document title Author(s) Date Source title Location/Town Country
1 Meta-analysis of Tyrosine Kinase Inhibitors as the First-Line Treatment of Advanced Stage, Non-Small Cell Lung Cancer Hongkamon Sawangsiriwan, Siwaporn Kirdpon, Supon Limwattananon, Chulaporn Limwattananon 23 Jun 2015 - 26 Jun 2015 15th Asian Conference on Clinical Pharmacy (ACCP) Advancing Clinical Pharmacy Practice & Education toward Patient-Centered Care Ambassador Bangkok and Convention Center, Bangkok, Thailand
Bangkok, Thailand
2 Equity in Access to and Utilization of Repro-ductive Health Services in Thailand: Analysis of National Reproductive Health Survey Data 2006 and 2009 Suratchada Kongsri, Supon Limwattananon, Phusit Prakongsai, Viroj Tangcharoensathien 24 Jun 2013 - 28 Jun 2013 International Conference in Medicine and Public Health (ICMPH) 2013 "Healthy Society Beyond Frontiers" 24-28 June 2013 Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University
Thailand
3 Presentation: Acquisition price of Medicines for government hospitals in Thailand Kwansuda Chatsom, Supon Limwattananon, On-anong Waleekhachonloet, Thanaporn Chaijit, Chulaporn Limwattananon 31 Oct 2012 - 3 Nov 2012 Second Global Symposium on Health Systems Research The Beijing International Convention Center and Beijing Continental Grand Hotel
China
4 The Impact of Universal Coverage on Health Care Utilization and Payments in Thailand Supon Limwattananon 31 Oct 2012 - 3 Nov 2012 Second Global Symposium on Health Systems Research The Beijing International Convention Center and Beijing Continental Grand Hotel
China
5 DRUG COST CONTAINMENT POLICIES IN THE TERTIARY CARE HOSPITALS IN THAILAND Patchareeya Suwannasri, Supon Limwattananon 5 Nov 2010 - 8 Nov 2010 2010 FAPA Congress in Taipei, Taiwan "The 23rd Federation of Asian Pharmaceutical Association Congress" Pharmacy & Society Taipei International Convention Center (TICC)
Taipei, Taiwan
6 Outcomes of a prop\spective surveillance and a local consensun-based guideline to promote the intravenous-oral conversion of antibiotics Roungtiva Muenpa, Onanong Waleekhachonloet, Chulaporn Limwattananon, Jeffery Roy Johns, Supon Limwattananon, Jon Schommer, Lawrence Brown 2 Nov 2007 - 6 Nov 2007 The Fifth Indochina Conference on Pharmaceutical Sciences (Pharma Indochina V) Pharmacy For Sustainable Development Siam City Hotel
Bangkok, Thailand

Research Project โครงการวิจัย

No. ชื่อโครงการ ผู้ร่วมโครงการ ระยะเวลา ปีงบประมาณ ทุนภายใน/ภายนอก แหล่งทุน
1 การวิเคราะห์สถานการณ์การให้บริการผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน เขต กรุงเทพมหานคร จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, สุพล ลิมวัฒนานนท์ 2015-05-01 - 2016-05-31 [396 วัน]
2558 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.)
2 ปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, สุพล ลิมวัฒนานนท์ 2015-05-01 - 2016-05-31 [396 วัน]
2558 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย
3 ปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, สุพล ลิมวัฒนานนท์ 2015-05-01 - 2016-05-31 [396 วัน]
2558 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย
4 การประเมินภาระงบประมาณในการเพิ่มชุดสิทธิประโยชน์การผ่าตัดด้วยกล้องสำหรับผู้ป่วยที่ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, สุพล ลิมวัฒนานนท์ 2013-06-01 - 2014-04-30 [333 วัน]
2556 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) แลสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP)
5 การประเมินความคุ้มค่าผลกระทบด้านภาระงบประมาณ และความเป็นไปได้ในการตรวจประเมิน เพื่อการผ่าตัดโรคลมชักด้วย Video-EEG monitoring จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, สุพล ลิมวัฒนานนท์ 2013-06-01 - 2014-04-30 [333 วัน]
2556 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) แลสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP)
6 การพัฒนาระบบการติดตามราคายาระดับประเทศ สุพล ลิมวัฒนานนท์, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 2013-04-01 - 2014-03-31 [364 วัน]
2556 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP)
7 การบริหารจัดการระดับประเทศเพื่อเพิ่มการเข้าถึงยาของกองทุนประกันสุขภาพ สุพล ลิมวัฒนานนท์, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 2013-04-01 - 2014-03-31 [364 วัน]
2556 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP)
8 การเข้าถึงยาบัญชี ง. ในบัญชียาหลักแห่งชาติ จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, สุพล ลิมวัฒนานนท์ 2013-04-01 - 2014-03-31 [364 วัน]
2556 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP)
9 การประเมินผลโครงการวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2553-2555 สุพล ลิมวัฒนานนท์, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 2013-04-01 - 2013-12-31 [274 วัน]
2556 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) แลสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP)
10 ผลการจัดบริหารโรคหลอดเลือดสมองของ สปสช. ลดความแตกต่างของบริการและผลลัพธ์การรักษาระหว่าง 3 ระบบประกันสุขภาพหรือไม่ จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, สุพล ลิมวัฒนานนท์ 2012-03-01 - 2013-02-28 [364 วัน]
2555 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.)
11 สถานการณ์การสั่งใช้ยาในระบบสวัสดิการข้าราชการ ปี พ.ศ.2555-2556 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, สุพล ลิมวัฒนานนท์ 2012-03-01 - 2013-02-28 [364 วัน]
2555 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.)
12 Cost effectiveness analysis of erlotinib and gegitinib in NSCLC จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, สุพล ลิมวัฒนานนท์ 2011-10-01 - 2012-09-30 [365 วัน]
2555 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) และ โครงการประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ (HITAP)
13 Social cost of alcohol consumption in Thailand จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, สุพล ลิมวัฒนานนท์ 2011-10-01 - 2012-09-30 [365 วัน]
2555 ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
14 รูปแบบการจัดการระบบการศึกษาทางเภสัชศาสตร์ที่ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล สุพล ลิมวัฒนานนท์ 2011-10-01 - 2012-09-30 [365 วัน]
2555 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP)
15 Cost effectiveness analysis of rituximab in lymphoma จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, สุพล ลิมวัฒนานนท์ 2011-10-01 - 2012-09-30 [365 วัน]
2555 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) และ โครงการประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ (HITAP)
16 แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายราคายาของไทย จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, สุพล ลิมวัฒนานนท์, นุศราพร เกษสมบูรณ์, อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา, สมชาย สุริยไกร 2010-09-01 - 2011-11-30 [455 วัน]
2553 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
17 Health economic and health system พิริยะ จิตนภากาญจน์, สรัญญา อดิเรกถาวร, สุพล ลิมวัฒนานนท์ 2010-06-01 - 2011-03-31 [303 วัน]
2553 คณะเภสัชศาสตร์
18 การประเมินมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านยาของโรงพยาบาล สุภาพร น้อยเมล์, สุพล ลิมวัฒนานนท์ 2010-05-01 - 2010-10-31 [183 วัน]
2553 คณะเภสัชศาสตร์
19 ต้นทุน-ประสิทธิผลในการป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมียด้วยมาตรการวิธีการตรวจคัดกรองก่อนการสมรสและการตรวจคัดกรองหญิงมีครรภ์เมื่อไปฝากครรภ์ สุพล ลิมวัฒนานนท์, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, อรุณี เจตศรีสุภาพ 2004-10-01 - 2005-09-30 [364 วัน]
2548 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
20 ประสิทธิผล-ต้นทุนของมาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมีย สุพล ลิมวัฒนานนท์, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, อรุณี เจตศรีสุภาพ 2003-10-01 - 2004-09-30 [365 วัน]
2547 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
21 ประสิทธผล-ต้นทุนของมาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมีย สุพล ลิมวัฒนานนท์ 2002-10-01 - 2003-09-30 [364 วัน]
2546 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
16.9226

© Copy Right Information Support System Pharmaceutical Sciences KKU 2015

คำแนะนำการใช้งาน

เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ internet explorer เวอร์ชั่น 9 เป็นต้นไป, Mozilla Firefox เวอร์ชั่น 32 เป็นต้นไป, Google Chrome เวอร์ชั่น 37 เป็นต้นไป

สอบถามการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ taecch@kku.ac.th