Associate Professor Dr.Aroonsri Priprem

รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณศรี ปรีเปรม

สาขาวิชา: สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
คุณวุฒิ: ปริญญาเอก Ph.D.
สถานะ: พนักงานมหาวิทยาลัย
อีเมลล์: aroonsri@kku.ac.th
h-index 10
Keyword

Nanopharmacetics, Drug Delivery, Transemal, พืชพื้นเมือง, เภสัชกรรม, สารละลาย, โซเดียมไฮโปคลอไรด์

Specials

Nanopharmacutics
Transdermal delivery
Drug delivery system

0

ตีพิมพ์ระดับชาติ

0

ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

0

ประชุมวิชาการระดับชาติ

0

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

Search from

National Journal Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารระดับชาติ

No. Document title Author(s) Source title VOL NO. PAGE QUALITY MONTH YEAR Impact Factor
1 การศึกษาเปรียบเทียบความคลาดเคลื่อนในการใช้ยาที่หอผู้ป่วยอายุรกรรมก่อนและหลังการใช้ระบบการกระจายยาแบบยูนิตโดส สาลินี คูหะโรจนานนท์, อรุณศรี ปรีเปรม, อาภรณี ไชยาคำ, เชิดชัย สุนทรภาส วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 1 1 25-37 na Jan - Mar 2544
2 การเปรียบเทียบการซึมผ่านแผ่นกั้นผิวหนังคนกับหมูในหลอดทดลองของสารพอลิฟีนอลจากพืช Comparison of human and porcine skins as the barrier membrane in an in vitro permeation of plant polyphenols อรุณศรี ปรีเปรม, วีรยา ศักดิ์คำดวง, วีรวัฒน์ ธีระณชัยดีกุล, สุพัตรา ปรศุพัฒนา, ธีระศักดิ์ ดำรงรุ่งเรือง, มาลิน จุลศิริ วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 7 3 39-46 tci Dec 2554 0.056
3 คุณสมบัติทางกายภาพและชีวภาพของสาสกัดเมือกจากลำต้นผักปลังและการเตรียมเป็นผลิตภัณฑ์เจลPhysical and Biological Properties of Mucilage from Basella alba L. Stem and its Gel Formulation ชื่นนภา ชัชวาล, นาฏศจี นวลแก้ว, ศรีสมพร ปรีเปรม, สุพัตรา ปรศุพัฒนา, อรุณศรี ปรีเปรม วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน Isan Journal of Pharmaceutical Sciences, IJPS 6 3 104-113 tci Dec 2553 0.064
4 รำข้าวที่มีคุณภาพ:คุณค่าต่อสุขภาพ Rice bran:Its value for Health อรุณศรี ปรีเปรม, ผดุงขวัญ จิตโรภาส, บังอร ศรีพานิชกุลชัย วารสารศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 13 3 4-9 na Jul - Sep 2548 0
5 Heavey Metal in Freshwater Fish along Pong and Chi Rivers Aroonsri Priprem, Bungorn Sripanidkulchai, Wanpen Wirojanagud, Prapas Chalorpunrut วารสารวิจัย มข. 12 4 tci Oct - Dec 2550
6 ความคงตัวของตัวอย่างสารต้านออกซิเดชีนจากพืชในภาวะต่าง ๆ Stability of an Antioxidant from Plants in Various Conditions Aroonsri Priprem, Saengrawee Sutthiparinyanont แก่นเกษตร 35 4 458-468 tci Oct - Dec 2550 0
7 โลหะหนักในปลาน้ำจืดในแม่น้ำพองและซี Heavy Metals in Freshwater Fish along Pong and Chi Rivers อรุณศรี ปรีเปรม, บังอร ศรีพานิชกุลชัย, วันเพ็ญ วิโรจนกูฏ, ประภาส โฉลกพันธ์รัตน์ วารสารวิจัย มข. 12 4 420-430 tci Oct - Dec 2550 0.027
8 ผลของไพโอเวอร์ตีน II ต่อการเกิดลิพิดเพอร์ออกซิเดชั่นในนมด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง มะลิวัลย์ สืบศาสนา, เฉลิม เรืองวิริยะชัย, อรุณศรี ปรีเปรม, ศักดิ์สิทธิ์ จันทร์ไทย วารสารวิจัย มข. (บศ.) 7 3 22-29 na Jul - Sep 2550 0.071
9 ผงโคลนนาเกลือสำหรับพอกผิวหนัง การทดสอบในผิวหนังของอาสาสมัคร Salt Mud Powder for Skin Pack-Skin Test in Volunyeers อรุณศรี ปรีเปรม, มณีนุช ประเสริฐถาวรศิริ, อารยา พยุงทั้ง, ลัดดา วรรณขาว Isan Journal of Pharmceutical Sciences 3 1 11-16 na Jan - Jun 2550 0
10 ยาฉีดโบทูไลนุม อรุณศรี ปรีเปรม วารสารประสาทวิทยาศาสตร์ 2 1 1-8 na Jan - Mar 2550 0
11 โลหะหนักในสารสกัดสมุนไพรและยาแผนโบราณ อรุณศรี ปรีเปรม, บังอร ศรีพานิชกุลชัย, จินตนา จุลทรรศน์, ผดุงขวัญ จิตโรภาส Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 2 1 43-52 na Jan - Jun 2549
12 สภาพการมีส่วนร่วมของชุมชนในงานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ : กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น Status of Community Participation in Primary Health Care : A Case Study at Mahasarakham Aroonsri Priprem, Somsak Arpasritongsakul, Jeffrey Roy Johns Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 1 2 1-14 na Jul - Dec 2548 -
13 สารหนูยาใหม่ใช้รักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดโปรมัยอีลอยด์ ศรายุธ ระดาพงษ์, ธีระ ฤทธิรอด, ผดุงขวัญ จิตโรภาส, อรุณศรี ปรีเปรม คลินิก 21 12 1034-1038 na Dec 2548
14 รำข้าวที่มีคุณภาพ: คุณค่าต่อสุขภาพ อรุณศรี ปรีเปรม, ผดุงขวัญ จิตโรภาส, บังอร ศรีพานิชกุลชัย วารสารศูนย์บริการวิชาการ 13 3 4-9 na Jul - Sep 2548
15 Permeation barrier from shed snake skin of king cobra Aroonsri Priprem, Thaned Pongjanyakul, Padungkwan Chitropas วารสารวิจัย มข. 9 2 11-18 na Jun - Dec 2547 0.039
16 ปัจจัยที่มีผลต่อการต้านออกซิเดชันและแกมมาโอไรซานอลในเม็ดรำข้าวหอมดอกมะลิ 105 ที่พัฒนาขึ้น ผดุงขวัญ จิตโรภาส, อรุณศรี ปรีเปรม, บุญมี ศิริ, ชิดชนก ค้ำเลิศ, บังอร ศรีพานิชกุลชัย วารสารวิจัย มข. 9 2 59-67 na Jul - Dec 2547
17 Comparison of sodium hypochlorite formulation: Chemical and microbiological evaluation. อรุณศรี ปรีเปรม, P. Chitropas, เนศ พงศ์จรรยากุล Mahidol J Pharm Sci 22 4 131-6 na Jan 2538
18 ผลของการทำให้ปลอดเชื้อต่อการเกิดสารประกอบเชิงซ้อนระหว่างเหล็กกับไซเดอโรฟอร์ อรุณศรี ปรีเปรม, เฉลิม เรืองวิริยะชัย, ภัทราวดี จันทร์แจ่ม วิจัย มข. 8 1 63 na Jan 2547
19 Stability of Diazepam in Extemporaneously Prepared Oral Solutions C. Nappwinyoowong, J. Srisangchum, C. Sirlsangtragul, J. Sujja-areewath, A. Priprem , จอมใจ พีรพัฒนา, อรุณศรี ปรีเปรม ศรีนครินทร์เวชสาร 16 348 na Jan 2544
20 Stability of Furosemide in Extemporaneously Prepared Oral Solutions C. Noppawinvoowong, J. Srisangchum, C. Sirlsangtragul, J. Sujja-areewath, A. Priprem , จอมใจ พีรพัฒนา, อรุณศรี ปรีเปรม ศรีนครินทร์เวชสาร 16 347 na Jan 2544
21 STABILIZATION OF ASCORBIC ACID BY PYOVERDIN PaII C. Ruangviriyachai, อรุณศรี ปรีเปรม, E. Limpongsa J. Natl.Res. Council Thailand 32 1 1-15 na Jan 2543
22 In vitro release study of topical steroid preparations used in skin diseases J. Sujja-areevath, อรุณศรี ปรีเปรม, ธเนศ พงศ์จรรยากุล, P. Mahakunakorn Journal of the Industrial Pharmacy 3 1 1-8 na Jan 2542
23 A Dithranol Ointment for Plaque - type Psoriasis:Preparation and Evaluation อรุณศรี ปรีเปรม, P. Mahaisavariya, C. Noppawinyoowong, J. Sujja-areevath, M. Laopaiboon KKU Research J 4 2 82-90 na Jan 2542

International Journal Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ

No. Document title Author(s) Source title QUARTILE H-INDEX Citation (Scopus) VOL NO. PAGE QUALITY MONTH YEAR Impact Factor
1 Polyphenol and Tryptophan Contents of Purple Corn (Zea mays L.) Variety KND and Butterfly Pea (Clitoria ternatea) Aqueous Extracts: Insights into Phytochemical Profiles with Antioxidant Activities and PCA Analysis

รางวัลการตีพิมพ์
Juthamat Ratha, Chawalit Yongram, Panyada Panyatip, Patcharapol Powijitkul, Pimolwan Siriparu, Suthida Datham, Aroonsri Priprem, Tarapong Srisongkram, Ploenthip Puthongking Plants Q3
12 3 603 Jan 2023 4.658
2 Melatonin and its derivative disrupt cancer stem-like phenotypes of lung cancer cells via AKT downregulation
Preeyaporn Plaimee Phiboonchaiyanan, Ploenthip Puthongking, Verisa Chawjarean, Saraporn Harikarnpakdee, Monruedee Sukprasansap, Pithi Chanvorachote, Aroonsri Priprem, Piyarat Piyarat Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology Q2
48 10 1-12 isi,scopus Oct 2021 2.546
3 Anthocyanin complex niosome gel accelerates oral wound healing: In vitro and clinical studies
Teerasak Damrongrungruang, Jarin Paphangkorakit, Sucharat Limsitthichaikoon, Bhattaranitch Khampaenjiraroch, Michael Jonathan Davies, Bunleu Sungthong, Aroonsri Priprem Nanomedicine: Nanotechnology, Biology, and Medicine
37 7 102423 scopus Oct 2021 6.458
4 Anti-Inflammatory Comparison of Melatonin and Its Bromobenzoylamide Derivatives in Lipopolysaccharide (LPS)-Induced RAW 264.7 Cells and Croton Oil-Induced Mice Ear Edema
Pimpichaya Sangchart, Panyada Panyatip, Teerasak Damrongrungruang, Aroonsri Priprem, Pramote Mahakunakorn, Ploenthip Puthongking Molecules Q1
26 14 4285 isi,scopus Jul 2021 4.4
5 Oral Administration of Melatonin or Succinyl Melatonin Niosome Gel Benefits 5-FU-Induced Small Intestinal Mucositis Treatment in Mice
Prangtip Uthaiwat, Aroonsri Priprem, Sirinart Chio-Srichan, Chatri Settasatian, Yao-Chang Lee, Pramote Mahakunakorn, Patcharee Boonsiri, Chanvit Leelayuwat, Patcharaporn Tippayawat, Ploenthip Puthongking, Jureerut Daduang AAPS PharmSciTech Q2
22 5 1-22 Jul 2021 2.401
6 Characteristic Evaluation of Gel Formulation Containing Niosomes of Melatonin or Its Derivative and Mucoadhesive Properties Using ATR-FTIR Spectroscopy
Prangtip Uthaiwat, Aroonsri Priprem, Ploenthip Puthongking, Jureerut Daduang, Chatchanok Nukulkit, Sirinart Chio-Srichan, Patcharee Boonsiri, Suthasinee Thapphasaraphong Polymer -
13 7 1-16 isi,scopus Apr 2021 3.426
7 Solid dispersion improves release of curcumin from nanoparticles: Potential benefit for intestinal absorption
Somchai Pinlaor, Chanakan Jantawong, Kitti Intuyod, Thirawat Sirijindalert, Porntip Pinlaor, Chawalit Pairojkul, Lakhanawan Charoensuk, Chutima Sitthirach, Kulthida Vaeteewoottacharn, Ploenthip Puthongking, Aroonsri Priprem Materials Today Communications Q2
26 1 1-9 scopus Mar 2021 1.97
8 Topical Melatonin Niosome Gel for the Treatment of 5-FU-Induced Oral Mucositis in Mice
Prangtip Uthaiwat, Jureerut Daduang, Aroonsri Priprem, Chatri Settasatian, Sirinart Chio-Srichan, Yao-Chang Lee, Pramote Mahakunakorn, Patcharee Boonsiri Current Drug Delivery Q2
18 1 1-13 Jan 2021 1.440
9 Niosomes encapsulated anthocyanins complex loaded in a topical oral gel
S Limsitthichaikoon, Aroonsri Priprem, Teerasak Damrongrungruang Key Engineering Materials Q4
859 KEM 232-238 scopus Nov 2020
10 Anti-inflammatory effect of photodynamic therapy using guaiazulene and red lasers on peripheral blood mononuclear cells
Ampika Phutim-Mangkhalthon, Aroon Teerakapong, Patchraporn Tippayawat, P Noppawan Morales, Supawich Morkmued, Subin Puasiri, Aroonsri Priprem, Teerasak Damrongrungruang Photodiagnosis and Photodynamic Therapy Q2
31 3 101747 isi,scopus Sep 2020
11 Glutaryl Melatonin Niosome Gel for Topical Oral Mucositis: Anti- Inflammatory and Anticandidiasis
(DOCUMENT IN SCOPUS)
Teerasak Damrongrungruang, Panjaree Panpitakkul, Jirachaya Somudorn, Pimpitchaya Sangchart, Pramote Mahakunakorn, Prangtip Uthaiwat, Jureerut Daduang, Panyada Panyatip, Ploenthip Puthongking, Aroonsri Priprem Current Drug Delivery Q2 4
Citation Details
17 3 195-206 isi,scopus Apr 2020 1.64
12 Effect of N-Amide Substitution on Antioxidative Activities of Melatonin Derivatives
(DOCUMENT IN SCOPUS)
Panyada Panyatip, Nutjaree Pratheepawanit Johns, Aroonsri Priprem, Kouichi Nakagawa, Ploenthip Puthongking Scientia Pharmaceutica Q2 5
Citation Details
88 3 1-12 isi,scopus Mar 2020
13 Effects of Anthocyanins and Melatonin From Purple Waxy Corn By-Products on Collagen Production by Cultured Human Fibroblasts
(DOCUMENT IN SCOPUS)
Thithima Rimdusit, Suthasinee Thapphasaraphong, Ploenthip Puthongking, Aroonsri Priprem NATURAL PRODUCT COMMUNICATIONS Q3 6
Citation Details
14 7 1-6 isi,scopus Jul 2019
14 Eucalyptus ash alters secondary protein conformation of human grey hair and facilitates anthocyanin dyeing
(DOCUMENT IN SCOPUS)
Aroonsri Priprem, Yao-Chang Lee, Wanwisa Limphirat, Suppachai Tiyaworanant, Kedsarin Saodaeng, Jiranan Chotitumnavee, Nuttanunth Kowtragoon PLoS ONE Q1 2
Citation Details
2018 7 1-18 isi,scopus Jul 2018 2.806
15 Transmucosal delivery of melatonin-encapsulated niosomes in a mucoadhesive gel
(DOCUMENT IN SCOPUS)
Aroonsri Priprem, Chatchanok Nukulkit, Nutjaree P Johns, Supawan Laohasiriwong, Kwanchanok Yimtae, Cheardchai Soontornpas Therapeutic Delivery Q2 13
Citation Details
5 9 343-357 isi,scopus May 2018 0.544
16 Anthocyanin complex exerts anti-cholangiocarcinoma activities and improves the efficacy of drug treatment in a gemcitabine-resistant cell line
(DOCUMENT IN SCOPUS)
K Intuyod, Aroonsri Priprem, Chawalit Pairojkul, Chariya Hahnvajanawong, Kulthida Vaeteewoottacharn, Porntip Pinlaor, Somchai Pinlaor International Journal of Oncology Q2 6
Citation Details
52 5 1715-1726 isi,scopus Mar 2018
17 Topical Niosome Gel Containing an Anthocyanin Complex: a Potential Oral Wound Healing in Rats
(DOCUMENT IN SCOPUS)
Aroonsri Priprem, Teerasak Damrongrungruang, Sucharat Limsitthichaikoon, Bhattaranitch Khampaenjiraroch, Chatchanok Nukulkit, Suthasinee Thapphasaraphong, Wanwisa Limphirat AAPS PharmSciTech Q2 28
Citation Details
19 84 1-11 isi,scopus Mar 2018 2.451
18 Topical oral wound healing potential of anthocyanin complex: animal and clinical studies
(DOCUMENT IN SCOPUS)
Sucharat Limsitthichaikoon, Bhattaranitch Khampaenjiraroch, Teerasak Damrongrungruang, Wanwisa Limphirat, Suthasinee Thapphasaraphong, Aroonsri Priprem Therapeutic Delivery Q2 15
Citation Details
9 4 1-10 isi,scopus Mar 2018 0.544
19 X-band Electron Paramagnetic Resonance Investigation of Stable Organic Radicals Present under Cold Stratification in 'Fuji'Apple Seeds
(DOCUMENT IN SCOPUS)
K Nakagawa, K Matsumoto, N Chaiserm, Aroonsri Priprem JOURNAL OF OLEO SCIENCE Q2 6
Citation Details
66 12 1375-1379 isi,scopus Dec 2017
20 Intranasal melatonin nanoniosomes: pharmacokinetic, pharmacodynamics and toxicity studies
Aroonsri Priprem, Jeffrey Roy Johns, Sucharat Limsitthichaikoon, Wanwisa Limphirat, Pramote Mahakunakorn, Nutjaree Prateepawanit Johns Therapeutic Delivery Q2
8 6 373-390 isi,scopus Jun 2017 0.544
21 Beneficial Effects of Adjuvant Melatonin in Minimizing Oral Mucositis Complications in Head and Neck Cancer Patients Receiving Concurrent Chemoradiation
Kittipong Onseng, Nutjaree Pratheepawanit Johns, Thanut Khuayjarernpanishk, Suphat Subongkot, Aroonsri Priprem, Cameron Hurst, Jeffrey Roy Johns journal of alternative complementary medicine
2017 6 1-2 scopus Jun 2017 1.395
22 Anthocyanin Complex Improves Stability with In vitro Localized UVA Protective Effect
Aroonsri Priprem, Sucharat Limsitthichaikoon, Weeraya Sukkhamduang, Wanwisa Limphirat, Suthasinee Thapphasaraphong, Natsajee Nualkaew Current Bioactive Compounds Q2
13 4 1-7 scopus Apr 2017
23 Investigation of scavenging activities and distribution of paramagnetic species in Zanthoxylum limonella seeds
K Nakagawa, A Promjareet, Aroonsri Priprem, V Netweera, H Hara Free Radical Research Q2
50 12 1432-1440 isi,scopus Dec 2016
24 Topical Niosome Gel of Zingiber cassumunar Roxb. Extract for Anti-inflammatory Activity Enhanced Skin Permeation and Stability of Compound D
Aroonsri Priprem, K Janpim, S Nualkaew, Pramote Mahakunakorn AAPS PharmSciTech Q2
17 3 631-639 isi,scopus May 2016
25 Improvement of Chemical Stability and Activities of Anthocyanins by Complexation
Sucharat Limsitthichaikoon, Aroonsri Priprem, Teerasak Damrongrungruang, Wanwisa Limphirat, Ratiya Kukhetpitakwong Current Bioactive Compounds Q2
12 1 17-24 scopus Apr 2016
26 Crops of Waxy Purple Corn: A Valuable Source of Antioxidative Phytochemicals
Suthasinee Thapphasaraphong, Thithima Rimdusit, Aroonsri Priprem, Ploenthip Puthongking Int''l Journal of Advances in Agricultural & Environmental Engg. (IJAAEE)
3 1 73-77 scopus Jan 2016
27 SOME EFFECTS OF NATURAL INDIGO DYES ON GREY HAIR
KEDSARIN SAODAENG, Aroonsri Priprem, Suppachai Tiyaworanant International Journal of Advances in Science Engineering and Technology
2016 1 8-10 scopus Jan 2016
28 Prolonged anti-inflammatory activity of topical melatonin by niosomal encapsulation
Aroonsri Priprem, Vassana Netweera, Pramote Mahakunakorn, Nutjaree Pratheepawanit Johns, Jeffrey Roy Johns Advanced Materials Research
902 Conference Paper 70-75 isi,scopus May 2014
29 Thermal stability and hair dye of anthocyanin complex from Zea mays L. and Clitoria ternatea L.
Aroonsri Priprem, Kedsarin Saodaeng, Kamol Lertrat Applied Mechanics and Materials 2014 International Conference on Sensors and Materials Manufacturing Science, ICSMMS 2014; Hangzhou; China; 11 April 2014 through 12 April 2014; Code 105665
563 2014 375-378 scopus Apr 2014
30 Rapid HPLC of cyanidin and delphinidin of an anthocyanin complex exposed to human gingival epithelial cells
Bhattaranitch Khampaenjiraroch, Aroonsri Priprem, Kamol Lertrat, Teerasak Damrongrungruang Applied Mechanics and Materials 2014 International Conference on Sensors and Materials Manufacturing Science, ICSMMS 2014; Hangzhou; China; 11 April 2014 through 12 April 2014; Code 105665
563 2014 403-406 scopus Apr 2014
31 Effect of polycaprolactone on in vitro release of melatonin encapsulated niosomes in artificial and whole saliva
Chatchanok Nukulkit, Aroonsri Priprem, Teerasak Damrongrungruang, Em On Benjavongkulchai, Nutjaree Pratheepawanit Johns Journal of Drug Delivery Science and Technology Q2
24 2 153-158 isi,scopus Mar - Apr 2014 1.088
32 Effect of Polymeric Combinations on Mucoadhesive and Swelling Properties of Orabase Gel Formulations
Aroonsri Priprem, Chatchanok Nukulkit, Nutjaree Pratheepawanit Johns, Teerasak Damrongrungruang, Nanthiya Wongsangta, EmOn Benjavongkulchai Advanced Materials Research
853 doi: 10.4028 3-8 isi,scopus Jan 2014
33 Efficacy Comparison of On-Site Preparation of 5%Lidocaine Niosome Dispersion and Benzocaine/Tetracaine Gel
Aroonsri Priprem, Jarin Paphangkorakit, Sucharat Limsitthichaikoon, Supanigar Ruangsri Sermswatsri, Waranuch Pitiphat, Preeyarat Thaiprasong, Panupong Patchadee Advanced Materials Research
853 - 237-242 isi,scopus Jan 2014
34 Melatonin inhibits cholangiocarcinoma and reduces liver injury in Opisthorchis viverrini-infected and N-nitrosodimethylamine-treated hamsters
Umawadee Laothong, Porntip Pinlaor, Patcharee Boonsiri, Chawalit Pairojkul, Aroonsri Priprem, Nutjaree Pratheepawanit Johns, Lakhanawan Charoensuk, Kitti Intuyod, Somchai Pinlaor Journal of Pineal Research
55 3 257-266 isi,scopus Oct 2013 7.304
35 Real-time monitoring of anthocyanidin-zeolite complex exposed to skin cells
Aroonsri Priprem, Supatra Porasuphatana, Srirak Sakolthep, Wiboon Pantu, Teerasak Damrongrungrueng, Wilairat Leeanansaksiri Applied Mechanics and Materials
339 2013 742-747 scopus Aug 2013
36 Melatonin encapsulated niosomes permeation characteristics
Vassana Netweera, Aroonsri Priprem, Sucharat Limsitthichaikoon, Nutjaree Pratheepawanit Johns International Journal of Science and Advanced Technology
3 4 13-17 scopus Jan 2013
37 Relief of palatal injection pain by liposome-encapsulated 2% lignocaine prepared by ultrasonic dental scaler
Jarin Paphangkorakit, C Sangsirinakagul, Aroonsri Priprem British Journal of Oral and Maxillofacial Surgery
50 8 784-787 scopus Dec 2012 1.950
38 Intranasal Delivery of Nanosized Melatonin-Encapsulated Niosomes in Rats
Aroonsri Priprem, Wanwisa Limphirat, Sucharat Limsitthichaikoon, Jeffery Roy Johns, Pramote Mahakunakorn Open Access Scientific Reports
1 4 1-6 scopus Aug 2012
39 Synthesis and evaluation of 1-(substituted)-3-prop-2-ynylureas as antiangiogenic agents
K Sanphanya, S.K Wattanapitayakul, O Prangsaengtong, M Jo, K Koizumi, N Shibahara, Aroonsri Priprem, V.V Fokin, O Vajragupta Bioorganic and Medicinal Chemistry Letters Q2
22 8 3001-3005 scopus Apr 2012
40 Stability and staining property of gel from roselle calyx extract and butterfly pea flower
K Kaewmanee, Aroonsri Priprem, Srisomporn Preeprame PLANTA MEDICA Q2
77 12 1371-1371 isi,scopus Aug 2011
41 Cytotoxicity Studies of Superparamagnetic Iron Oxide Nanoparticles in Macrophage and Liver Cells
Aroonsri Priprem, Pramote Mahakunakorn, Chunpen Thomas, Ian Thomas American Journal of Nanotechnology
1 2 78-85 scopus Jun 2011 0
42 Antidepressant and cognitive activities of intranasal piperine-encapsulated liposomes
Aroonsri Priprem, Pennapa Chonpathompikunlert, Saengrawee Sutthiparinyanont, Jintanaporn Wattanathorn Advances in Bioscience and Biotechnology
2 2 108-116 scopus Apr 2011
43 DEVELOPMENT OF A PLAI GEL
Khwanhatai Janpim, Weeraya Sakkumduang, Somsak Nualkaew, Aroonsri Priprem Laos Journal on Applied Science
2 1 604-607 scopus Mar 2011
44 Physicochemical Characteristics Related to Decomposition of Quercetin
Saengrawee Sutthiparinyanont, Aroonsri Priprem, Malyn Chulasiri DRUG METABOLISM REVIEWS Q1
41 Suppl 2 64-64 isi Aug 2009
45 Anti-Inflammatory in Induced MCF-10A Cells of Quercetin Delivered by Liposomes
Malyn Chulasiri, Saengrawee Sutthiparinyanont, Aroonsri Priprem, Hyun-Hee Lee, Hye-Kyung Na, Young-Joon Surh DRUG METABOLISM REVIEWS Q1
41 Suppl 2 110-111 isi Aug 2009
46 In Vitro Skin Permeation and Stability Studies of Quercetin
Aroonsri Priprem, S Sutthiparinyanont, M Chulasiri DRUG METABOLISM REVIEWS Q1
41 92-92 isi Aug 2009
47 Anxiety and cognitive effects of quercetin liposomes in rats
Aroonsri Priprem , Jintanaporn Watanatorn , Saengrawee Sutthiparinyanont , Wathita Phachonpai , Supaporn Muchimapura Nanomedicine : Nanotechnology, Biology and Medicine
4 1 70-78 SCOPUS,SJR(Q1) Mar 2008 0
48 Comparative Permeation Studies Between Scale Region of Shed Snake Skin and Human Skin In vitro
Aroonsri Priprem, Chidchanok Khamlert, Thaned Pongjanyakul, Sarayut Radapong, Theera Rittirod, Paduangkwan Chitropas American Journal of Agricultural and Biological Sciences
3 2 444-450 scopus Feb 2008 0
49 Intranasal Administration of Quercetin Liposome Decreases Anxiety-like Behavior and Increases Spatial Memory
Jintanaporn Wattanathorn, Wathita Phachonpai, Aroonsri Priprem, Sarngrawee Suthiparinyanont American J. of Agricultural and Biological Science
2 1 31-35 scopus Jul 2007
50 An in vitro Permeation of Phyllanthus amarus Extract Through Human and Shed Snake Skins
Aroonsri Priprem, S Radapong, S Preeprame, P Chitropas, T Rittirod, T Theerakulpisut, C Chantranothai American Journal of Agricultural and Biological Sciences
2 3 149-152 scopus Mar 2007 0
51 Medication errors,2000
Aroonsri Priprem Medication errors,2000
0 0 scopus Jan 2000
52 Permeation studies comparing cobra skin with human skin using nicotine transdermal patches
Thaned Pong๋janyakul, Sompol Prakongpan, Aroonsri Priprem Drug Development and industrial Pharmacy Q2
26 6 635-642 scopus Jan 2000
53 Stabilization of Ascorbic acid by Pyoverdin
Aroonsri Priprem Paal,J Net Res Council Thailand,ISSN0028-0011
32 1 scopus Jan 2000
54 In vitro release study of topical steroid preparation used in skin disease
J Sujja-areevath, Aroonsri Priprem, Thaned Pongjanyakul, P Mahakunakorn Journal of the Industrial Pharmacy
3 1 1-8 scopus Jan 1999

National Proceeding Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ

No. Document title Author(s) Date Source title Location/Town Country
1 Polysorbate 60 and span 60/cholesterol melatonin niosomes Pimpichaya Sangchart, Aroonsri Priprem, Jeffrey Roy Johns, Pramote Mahakunakorn 28 ต.ค. 2558 - 30 ต.ค. 2558 3rdMelatoninResearchForum Therapeuticuseofmelatonin: frombasicresearchtoclinicaluse Pullman Hotel, Khon Kaen
Khon Kaen, Thailand
2 Effect of a novel topical/oral melatonin combination on pain management of patients with head and neck cancer receiving concurrent radiochemotherapy Suphat Subongkot, Kittipong Onseng, Nutjaree Pratheepawanit Johns, Thanut Khuayjarernpanishk, Aroonsri Priprem, Cameron Hurst, Jeffrey Roy Johns 28 ต.ค. 2558 - 30 ต.ค. 2558 3rdMelatoninResearchForum Therapeuticuseofmelatonin: frombasicresearchtoclinicaluse Pullman Hotel, Khon Kaen
Khon Kaen, Thailand
3 Effect of melatonin concentration to mucoadhesive property of orabase gel Chatchanok Nukulkit, Aroonsri Priprem, Nutjaree Pratheepawanit Johns, Teerasak Damrongrungruang 21 ส.ค. 2557 - 22 ส.ค. 2557 2nd Melatonin Research Forum Melatonin Adventures: from basic research to clinical use Kosa Hotel, Khon Kaen
Khon Kaen
4 Pharmacokinetics of Melatonin in Intranasal Delivery Autcharaporn Sangkasat, Jeffery Roy Johns, Aroonsri Priprem, Nutjaree Pratheepawanit Johns 13 พ.ย. 2554 - 14 พ.ย. 2554 1st Melatonin Research Forum Therapeutic use of melatonin: evidence from basic research to clinical trials Kosa Hotel, Khon Kaen
Thailand
5 Toxicity screening of melatonin-encapsulated niosomes in rats Sucharat Limsitthichaikoon, Pramote Mahakunakorn, Aroonsri Priprem, Somchai Pinlaor 13 พ.ย. 2554 - 14 พ.ย. 2554 1st Melatonin Research Forum Therapeutic use of melatonin: evidence from basic research to clinical trials Kosa Hotel, Khon Kaen
Thailand
6 Effect of Serum Shock on a Macrophage Cell Line Treated with Exogenous Melatonin Chatchanok Nukulkit, Vassana Netveera, Aroonsri Priprem, Pramote Mahakunakorn, Nutjaree Pratheepawanit Johns 13 พ.ย. 2554 - 14 พ.ย. 2554 1st Melatonin Research Forum Therapeutic use of melatonin: evidence from basic research to clinical trials Kosa Hotel, Khon Kaen
Thailand
7 Permeation study of Clitoria ternatea Linn. extract Weeraya Sukkhamduang, Supatra Porasuphatana, Teerasak Damrongrungruang, Aroonsri Priprem 28 ม.ค. 2554 - 28 ม.ค. 2554 ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาประจำปี ครั้งที่ 12 วิทยาลัยการปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่น
8 การซึมผ่านในหลอดทดลองของเมลาโทนินผ่านเมมเบรนเยือเมือก In vitro Permeation of Melatonin through a Mucous Membrane Model นันทิยา วงศ์แสงตา, อรุณศรี ปรีเปรม, วันวิสา พัฒนศิริวิศว, นาฏศจี นวลแก้ว, ธีระศักดิ ดํารงรุ่งเรือง 17 ก.พ. 2555 - 17 ก.พ. 2555 การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 13 อาคารวิทยาลัยการปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่น
9 Effect of serum shock on a macrophage cell line treated with exogenous melatonin C Nukulkit, V Netveera, Nutjaree Pratheepawanit Johns, Aroonsri Priprem, Pramote Mahakunakorn 11 ก.พ. 2555 - 12 ก.พ. 2555 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ The 4th Annual Northeast Pharmy Research Conference of 2012 Pharmacy Profession in Harmony ห้องประชุมเวชวิชชาคาร 1-2 ชั้น 4 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์
ขอนแก่น
10 Real-Time Cytotoxicity and In Vitro Permeation of Etlingeraelatior using Human Keratinocytes Weeraya Sukkhamduang, Supatra Porasuphatana, Teerasak Damrongrungruang, Veerawat Teeranachaideekul, Aroonsri Priprem, Malyn Chulasiri 30 มี.ค. 2554 - 1 เม.ย. 2554 การประชุมวิชาการ โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว.สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 5 โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช รีสอร์ท เมืองพัทยา
ชลบุรี
11 การนำส่งเคอซิตินด้วยอนุภาคไลโปโซมเพื่อป้องกันการเสื่อมของระบบประสาทในหนู อรุณศรี ปรีเปรม, แสงระวี สุทธิปริญญานนท์, วาฑิตา ผจญภัย, สุภาพร มัจฉิมะปุระ 19 มี.ค. 2551 - 19 มี.ค. 2551 วช.กับงานวิจัยนาโนเทคโนโลยี: Nano-Science for better life โรงแรมมิราเคิล แกรน์ด์ คอนเวนชั่น
กรุงเทพฯ
12 Development of HPLC for simultaqncous analysis of querccetin and its degradation compound Saengrawee Suthipariniyanont, Aroonsri Priprem, Malyn Chulasiri, Chidchanok Khamlert 18 ม.ค. 2551 - 18 ม.ค. 2551 การประชุมวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 10 Khon Kaen University
Khon Kaen
13 KERATIN EXTRACTED FROM SHED SNAKE SKIN อรุณศรี ปรีเปรม, ธเนศ พงศ์จรรยากุล, อุรชา รังสาดทอง 6 ธ.ค. 2549 - 8 ธ.ค. 2549 Asian Workshop on Polymer Processing 2006
Bangkok, Thailand
14 Development of Curcumin Microencapsulation for Food and Health Concerns Pattravadee Chancham, Aroonsri Priprem, C Tovanich 12 ธ.ค. 2547 - 15 ธ.ค. 2547 งานประชุมวิชาการเรื่อง นวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ หนึ่งทางเลือกเพื่อยกระดับสู่ครัวโลก
โรงแรมท็อปแลนด์ พิษณุโลก
15 การศึกษาเปรียบเทียบฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของรำข้าวขาวดอกมะลิ 105 อรุณศรี ปรีเปรม, ผดุงขวัญ จิตโรภาส, บุญมี ศิริ, ชิดชนก คำเลิศ 12 ธ.ค. 2547 - 15 ธ.ค. 2547 งานประชุมวิชาการ เรื่อง นวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ หนึ่งทางเลือกเพื่อยกระดับสู่ครัวโลก
โรงแรมท็อปแลนด์ พิษณุโลก

International Proceeding Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

No. Document title Author(s) Date Source title Location/Town Country
1 The hydroxyl and perpoxyl radicals scavenging abilities of N-amide substitued melationin derivatives Panyada Panyatip, Aroonsri Priprem, Kouichi Nakagawa, Ploenthip Puthongking 14 Nov 2018 - 16 Nov 2018 The 4th International Conference on Pharma and Food (ICPF) 2018 Nippondaira Hotel, Shizuoka, Japan Japan
Nippondaira Hotel, Shizuoka, Japan Japan
2 ATR FTIR for in vitro permeation of melatonin and anthocyanin in mucus membrane Nanthiya Wongsangta, Pachanuporn Sunon, Wanwisa Limphirat, Teerasak Damrongrungruang, Aroonsri Priprem 10 Dec 2017 - 13 Dec 2017 The 8th International Conference on Nutrition and Physical Activity The Empress International Convention Center, Chiang Mai, Thailand
Chiang Mai, Thailand
3 Investigation of Antioxidative Activities of N-Substituent Melatonin Derivatives Panyada Panyatip, Ploenthip Puthongking, Chatchanuk Nukulkit, Aroonsri Priprem, Kouichi Nakagawa 10 Dec 2017 - 13 Dec 2017 The 8th International Conference on Nutrition and Physical Activity The Empress International Convention Center, Chiang Mai, Thailand
Chiang Mai, Thailand
4 Synthesis and evaluation of succinoyl melatonin as a potential melatonin prodrug Pimpichaya Sangchart, Pramote Mahakunakorn, Chatchanok Nukulkit, Amit Sadani, Ji-Wang Chern, Kouichi Nakagawa, Jeffrey Roy Johns, Aroonsri Priprem 10 Dec 2017 - 13 Dec 2017 The 8th International Conference on Nutrition and Physical Activity The Empress International Convention Center, Chiang Mai, Thailand
Chiang Mai, Thailand
5 Environmentally green syntheses of gold nanoparticles by using Careya spaeica leaf extract with characterization and its antioxidant activities Chhychhy Chao, Aroonsri Priprem, Jureerut Daduang, Patcharee Boonsiri 10 Dec 2017 - 13 Dec 2017 The 8th International Conference on Nutrition and Physical Activity The Empress International Convention Center, Chiang Mai, Thailand
Chiang Mai, Thailand
6 SLEEP INDUCTION EFFECT OF DAYTIME ADMINISTRATION OF MELATONIN NIOSOME GEL IN HEALTHY VOLUNTEERS S Laohasiriwong, C Nukulkit, Nujaree Prateepawanich Johns, Jeff Roy Johns, K Yimtae, Cheardchai Soontornpas, Aroonsri Priprem 7 Oct 2017 - 11 Oct 2017 World Sleep Congress 2017 PRAGUE, CZECH REPUBLIC
PRAGUE, CZECH REPUBLIC
7 Effect of Polysorbate 60 on Physicochemical Properties of Melatonin Niosomes Pimpichaya Sangchart, Aroonsri Priprem, Jeffrey Roy Johns, Pramote Mahakunakorn 15 Jan 2016 - 15 Jan 2016 The National and International Graduate Research Conference 2016 Poj Sarasin Building, Khon Kaen University
Khon Kaen University, Thailand
8 In vitro Mucosal Permeation Study of Niosomes Entrapped with Anthocyanin Complex S Limsittichaikoon, Aroonsri Priprem 29 Nov 2015 - 2 Dec 2015 7th Biennial Meeting of Society for Free Radical Research-Asia The Empress Hotel, Chiang Mai, Thailand
Chiang Mai, Thailand
9 Comparative Antioxidant of Indigofera tinctoria L. and Strobilanthes cusia (Nees) Kuntze. K Saodaeng, Aroonsri Priprem, Suppachai Tiyaworanant, Supattra Porasuphatana 29 Nov 2015 - 2 Dec 2015 7th Biennial Meeting of Society for Free Radical Research-Asia The Empress Hotel, Chiang Mai, Thailand
Chiang Mai, Thailand
10 Enhanced Collagen Production in In vitro Human Gingival Fibroblasts by Anthocyanins T Singto, S Limsitthichaikoon, N Tantisuwichwong, Teerasak Damrongrungruang, Aroonsri Priprem 29 Nov 2015 - 2 Dec 2015 7th Biennial Meeting of Society for Free Radical Research-Asia The Empress Hotel, Chiang Mai, Thailand
Chiang Mai, Thailand
11 Oral Pressure-wound Healing of Anthocyanin-encapsulated Niosomal Gel: In vitro and In vivo Studies Aroonsri Priprem, B Khampanjiraroj, S Limsitthichaikoon, Teerasak Damrongrungruang, K Lertrat 29 Nov 2015 - 2 Dec 2015 7th Biennial Meeting of Society for Free Radical Research-Asia The Empress Hotel, Chiang Mai, Thailand
Chiang Mai, Thailand
12 Potential Use of Topical Gel Containing Volatile Oil from Zanthozylum limonella Alston V Netweera, S Limsittichaikoon, B Khanpaenjiraroch, K Saodaeng, Aroonsri Priprem 29 Nov 2015 - 2 Dec 2015 7th Biennial Meeting of Society for Free Radical Research-Asia The Empress Hotel, Chiang Mai, Thailand
Chiang Mai, Thailand
13 Application of Real-Time Cell Monitoring on Skin Toxicity of Hydroglycol Myrobalan Extract Supattra Porasuphatana, Aroonsri Priprem, W Sukkhamduang, P Wanasawas, Teerasak Damrongrungruang, M Chulasiri 29 Nov 2015 - 2 Dec 2015 7th Biennial Meeting of Society for Free Radical Research-Asia The Empress Hotel, Chiang Mai, Thailand
Chiang Mai, Thailand
14 Applications of synchrotron radiation to R&D of health products Aroonsri Priprem 15 Sep 2015 - 17 Sep 2015 International Seminar and Workshops on Marine Natural Products Tao-Tong Hotel Operation Center, Burapha University
Chonburi, Thailand
15 Reduction of inflamed cells in oral wounds of rats by anthocyanins in a gel. Somchanok Ekdumrong, Nogchanat Chailanaiwongkun, Sucharat Limsitthichaikoon, Pramote Mahakunakorn, Aroonsri Priprem 23 Jun 2015 - 26 Jun 2015 15th Asian Conference on Clinical Pharmacy (ACCP)Advancing Clinical Pharmacy Practice & Education toward Patient-Centered Care Ambassador Bangkok and Convention Center, Bangkok, Thailand
Bangkok, Thailand
16 Liposomal Quercetin As A Health and Beauty Supporting Ingredient Saengrawee Sutthiparinyanont, Aroonsri Priprem, Malyn Chulasiri 21 Oct 2013 - 22 Oct 2013 การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1 เรื่อง "ทรัพยากรชีวภาพสู่ผลิตภัณฑ์ระดับโลก (The 1st International Conference on Bioresource towards World Class Products)" โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
กรุงเทพฯ ประเทศไทย
17 Encapsulation Enhancing Stability and Permeation of a Topical Gel from Zingiber cassumunar Aroonsri Priprem, Somsak Nualkaew, Khwanhatai Janpim, Vassana Natweera, Pramote Mahakunakorn 21 Oct 2013 - 22 Oct 2013 การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1 เรื่อง "ทรัพยากรชีวภาพสู่ผลิตภัณฑ์ระดับโลก (The 1st International Conference on Bioresource towards World Class Products) โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
กรุงเทพฯ ประเทศไทย
18 Effect of an Anthocyanin Comples on O. viverrini Infected Liver Tissues by FTIR Wanwisa Limphirat, Kitti Intuyod, Somchai Pinlaor, Aroonsri Priprem 14 Aug 2013 - 17 Aug 2013 The 4th International Conference on Nutrition and Physical Activity (NAPA) in Aging, Obesity and Cancer with the theme of Biomodulation of Health-Beauty with Nutrition and Exercise Centara Grand Mirage Beach Resort, Pattaya,
t
19 Effect of an Anthocyanin Comples on Hair by FTIR Aroonsri Priprem, Nitchanan Khamphan, Wanwisa Limphirat, Sucharat Limsitthicaikoon, Nanthiya Wongsangta 14 Aug 2013 - 17 Aug 2013 The 4th International Conference on Nutrition and Physical Activity (NAPA) in Aging, Obesity and Cancer with the theme of Biomodulation of Health-Beauty with Nutrition and Exercise Centara Grand Mirage Beach Resort, Pattaya,
Thailand
20 Intranasal Nanosized Melatonin Niosomes: Development and Toxicity Studies In vitro and In vivo Sucharat Limsitthichakoon, Aroonsri Priprem, Jeffrey Roy Johns, Pramote Mahakunakorn 14 Aug 2013 - 17 Aug 2013 The 4th International Conference on Nutrition and Physical Activity (NAPA) in Aging, Obesity and Cancer with the theme of Biomodulation of Health-Beauty with Nutrition and Exercise Centara Grand Mirage Beach Resort, Pattaya,
Thailand
21 Comparative Permeation Studies of Melatonin and Anthocyanin from Orabase Gels Nanthiya Wongsangta, Aroonsri Priprem, Teerasak Damrongrungruang, Nasajee Nualkaew, Wanwisa Limphirat 14 Aug 2013 - 17 Aug 2013 The 4th International Conference on Nutrition and Physical Activity (NAPA) in Aging, Obesity and Cancer with the theme of Biomodulation of Health-Beauty with Nutrition and Exercise Centara Grand Mirage Beach Resort, Pattaya,
Thailand
22 Fungal Infection Affecting Anthocyanins of Blue Petals of Clitoria ternatea L. Aroonsri Priprem, Sophon Boonlus, Natanong Yodsing, Nitchanan Khamphan, Sucharat Limsitthichaikoon 14 Aug 2013 - 17 Aug 2013 The 4th International Conference on Nutrition and Physical Activity (NAPA) in Aging, Obesity and Cancer with the theme of Biomodulation of Health-Beauty with Nutrition and Exercise Centara Grand Mirage Beach Resort, Pattaya,
Thailand
23 Anti-Inflammatory of Combined Natural Extract Gel Vassana Netweera, Nanthiya Wongsangta, Sucharat Limsitthichaikoon, Wilairat Leeanansaksiri, Suthasinee Phapasarapong, Supatra Porasupatana, Aroonsri Priprem, Sureerat Pracharktam 14 Aug 2013 - 17 Aug 2013 The 4th International Conference on Nutrition and Physical Activity (NAPA) in Aging, Obesity and Cancer with the theme of Biomodulation of Health-Beauty with Nutrition and Exercise Centara Grand Mirage Beach Resort, Pattaya,
Thailand
24 The Study of The Stability of The Gel Formula and The Absorption in the Hair of Blue Pea Extract Gel and Crc Extract Gel K Chaipraddit, Aroonsri Priprem, S Nulakaew, Srisomporn Preeprame 9 Jul 2012 - 11 Jul 2012 The 16th International Congress PHYTOPHARM 2012 St-Petersburg, Russia
St-Petersburg, Russia
25 In virro permeation of Plai extract from a gel preparation Khanhatai Janpim, Somsal Nualkaew, Aroonsri Priprem 16 Jun 2011 - 19 Jun 2011 5th Conference of AASP Asian Association of Schools of Pharmacy "Pharmacist as a Key Health Care Player:Interplay of Education, Science, and Practice" Campus of Bandung Institute of Technology
Bandung, Indonesia
26 In vitro Skin Permeation of Zine lons from Ban Dung Mineral Clays Aroonsri Priprem, Ladda Wankao 16 Jun 2011 - 19 Jun 2011 5th Conference of AASP Asian Association of Schools of Pharmacy "Pharmacist as a Key Health Care Player:Interplay of Education, Science, and Practice" Campus of Bandung Institute of Technology
Bandung, Indonesia
27 In vitro permeation of an extract of Phyllanthus amarus Aroonsri Priprem, Sarayut Radapong, Paduangkwan Chitropas, Srisomporn Preeprem 17 Dec 2008 - 19 Dec 2008 The second International Conference on Natural Products for Health and Beauty (NATPRO) Phayoa
Thailand
28 A topical gel preparation with common spiderwort extract Aroonsri Priprem, Patcharaporn Tovijit, Thaweesak Thitimetharoch, Srisomporn Preeprem, Supatra Porasuphatana 17 Dec 2008 - 19 Dec 2008 The second International Conference on Natural Products for Health and Beauty (NATPRO) Phayoa,
Thailand
29 Degradation of Quercetin in Aqueous Solution Systems Aroonsri Priprem, S Sutthiparinyanont, M Chulasiri 25 Oct 2007 - 28 Oct 2007 AASP 2007 Conference-Philippines "Congruence of Pharmaceutical Sciences, Practice and Research Renaissance Makati City Hotel
Makati City, Philippines
30 A Comparison of Shed King Cobra Skin and Human Epidermis: In Vitro Permeation Studies Aroonsri Priprem, Thaned Pongjanyakul, Chidchanok Khamiert, Sarayut Radapong, Padungkwan Chitropas, Theera Rittirod 25 Oct 2007 - 28 Oct 2007 AASP 2007 Conference-Philippines "Congruence of Pharmaceutical Sciences, Practice and Research " Renaissance Makati City Hotel
Makati City, Philippines
31 Development of Herbal Medicine for Treatment of Dementia Jintanaporn Wattanathorn, Aroonsri Priprem, Supaporn Muchimapura 6 Oct 2007 - 9 Oct 2007 The First International Congress of the International Society for Braib-Behavioral Science and Medicine (BBSM2007) (The Human Brain and the Future of Mankind) Sofital Centrara Grand Hotel
Bangkok, Thailand
32 Piperine, the main alkaloid of piper nigrum, enhances cognitive function in rats Pennapa Chonpathompikunlert, Jintanaporn Wattanathorn, Supaporn Muchimapura, Aroonsri Priprem 2 Dec 2007 - 6 Dec 2007 The 2nd Sino-Thai international Conference on Traditional Medicine and Natural Products Kosa Hotel
Khon Kaen
33 Development of method to determine herbal Phyllanthus amarus Sarayut Radapong, Aroonsri Priprem, Srisomporn Priprem, Padungkwan Chitropas 13 Nov 2006 - 19 Nov 2006 The 1st Sino-Thai Conference on Traditional Medicine and Natural Health Products
Nanning, Guangxi, P.R. CHINA
34 Study on Malondialdehyde Analysis for Determination of Iron in Plasma in Presence of Siderophore Chalerm Ruangviriyachai, Saengrawee Sutthiparinyanont, Aroonsri Priprem, Saksit Chanthai 19 Oct 2004 - 21 Oct 2004 30th Congress on Science and Technology of Thailand
Impact Exhibition and Convention Center Muang Thong Thani
35 Bridging Education to Community Practice Skills at Khon Kaen University Aroonsri Priprem 24 Nov 2004 - 26 Nov 2004 International Conference EDU-COM 2004
Sofital Raja Orchid Hotel Khon Kaen Thailand
36 Anti-Acne Property of Essential Oils from Thai Herbs Pilanthana Lertsatitthanakorn, Aroonsri Priprem, Suwimol Taweechaisupapong, Chantana Aroomdee, Watcharee Khunkitti 30 Nov 2004 - 3 Dec 2004 20th FAPA 2004
Bangkok Thailand
37 Permeation barrier from shed snake skin of king cobra Aroonsri Priprem, Thaned Pongjanayakul 28 Mar 2005 - 30 Mar 2005 NSTDA Annual Conference 2005, S&T in Thailand : Towards the Molecular Economy
Bangkok Thailand
38 Development and batch-to-batch Unifformity of Multiunit Dextro-Methorphan Resinate Tablets Thaned Pongjanayakul, Aroonsri Priprem, Sompol Prakongpan, Satit Puttipipatkhachorn 30 Nov 2004 - 3 Dec 2004 20th FAPA 2004
Bangkok, Thailand
39 Development of rice bran as nutraceutical products Uracha Rungsardthong, Padungkwan Chitropas, Aroonsri Priprem 30 Nov 2004 - 3 Dec 2004 Word Congress on Glinical Nutrition
Phuket Thailand
40 Study on Antioxidant of Extracts from Rice Bran Tablets compared with others Aroonsri Priprem, Padungkwan Chitropas, Pramote Mahakunakorn, Chidchanok Khamlert, Bungorn Sripanidkulchai 19 Oct 2004 - 21 Oct 2004 30th congress on science and technology of Thailand
Impact Exhibition and Convention Center Muang Thong Thani

Research Project โครงการวิจัย

No. ชื่อโครงการ ผู้ร่วมโครงการ ระยะเวลา ปีงบประมาณ ทุนภายใน/ภายนอก แหล่งทุน
1 กลุ่มวิจัยเมลาโทนิน อรุณศรี ปรีเปรม 2018-10-01 - 2019-09-30 [364 วัน]
2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2 กลุ่มวิจัยเมลาโทนิน อรุณศรี ปรีเปรม 2017-10-01 - 2018-09-30 [364 วัน]
2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3 การพัฒนาสูตรสมุนไพรในรูปแบบอนุภาคนาโนเพื่อใช้เฉพาะที่ในช่องปาก(การทดสอบและประเมินทางคลินิคระยะที่ 2) อรุณศรี ปรีเปรม 2017-08-02 - 2019-06-01 [668 วัน]
2560 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
4 ผลิตภัณฑ์เจลจากอนุพันธ์ของเมลาโทนินเพื่อผลเฉพาะที่ อรุณศรี ปรีเปรม 2016-10-01 - 2017-09-30 [364 วัน]
2560 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและเครื่องสำอางจากซังข้าวโพดสีม่วง อรุณศรี ปรีเปรม 2013-05-01 - 2014-04-30 [364 วัน]
2556 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) - สวก.
6 การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ทาแผลในช่องปากจากสารธรรมชาติ อรุณศรี ปรีเปรม, สุธาสินี ทัพพสารพงศ์ 2012-10-01 - 2013-09-30 [364 วัน]
2556 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
7 การประเมินความคงตัวและการซึมผ่านผิวหนังของผลิตภัณฑ์จากสารสกัดไพล อรุณศรี ปรีเปรม, ขวัญหทัย จันพิมพ์ 2010-12-01 - 2011-11-30 [364 วัน]
2554 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,บริษัทที.ซี.ฟาร์มา-เคม จำกัด
8 การศึกษาความเป็นพิษของเมลาโทนินที่ให้ด้วยระบบนำส่งทางจมูก อรุณศรี ปรีเปรม, สุชารัตน์ ลิ้มสิทธิชัยกุล 2010-12-01 - 2011-11-30 [364 วัน]
2554 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และบริษัทเยนเนอร์ราลดรั๊กเฮาส์ จำกัด
9 การซึมผ่านเยื่อกั้นของอนุภาคนาโนกับผลต่อสุขภาพ อรุณศรี ปรีเปรม 2009-10-01 - 2010-05-31 [242 วัน]
2553 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
10 เภสัชจลนศาสตร์-เภสัชพลศาสตร์ของเมลาโทนินในระบบนำส่งทางจมูก นุจรี ประทีปะวณิช จอห์นส, อรุณศรี ปรีเปรม, อัจฉราภรณ์ แสงกษัตริย์, เจฟฟรีย์ รอย จอห์นส 2009-10-01 - 2011-01-31 [487 วัน]
2553 โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้โครงการเชื่อมโยงภาคการผลิตกับงานวิจัย ทุน สกว.-อุตสาหกรรม ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
11 ความเป็นพิษต่อผิวหนังของผลิตภัณฑ์ที่เตรียมจากสารสกัดธรรมชาติ อรุณศรี ปรีเปรม 2009-08-01 - 2011-01-31 [548 วัน]
2552 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
12 การซึมผ่านเยื่อกั้นของอนุภาคนาโนกับผลต่อสุขภาพ อรุณศรี ปรีเปรม 2009-05-01 - 2010-05-31 [395 วัน]
2552 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
13 ระบบนำส่งสารต้านออกซิเดชันจากพืชสมุนไพร:การพัฒนาความคงตัวและการซึมผ่านเยื่อกั้น อรุณศรี ปรีเปรม 2006-12-01 - 2007-09-30 [303 วัน]
2550 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(สหวิทยาการด้านพลวัตรทางวิชาการ)
14 การพัฒนาอนุภาคนาโนเพื่อนำส่งยารักษาโรคทางระบบประสาท อรุณศรี ปรีเปรม, จินตนาภรณ์ วัฒนธร 2006-10-01 - 2007-09-30 [364 วัน]
2550 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
15 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากพืชที่พบจากพื้นที่โคกภูตากา อรุณศรี ปรีเปรม 2006-10-01 - 2007-09-30 [364 วัน]
2550 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
16 ระบบนำส่งสารสมุนไพรและโปรตีนด้วยอนุภาคนาโน อรุณศรี ปรีเปรม, อุรชา รังสาดทอง, สันติ แม้นศิริ, ศรีสมพร ปรีเปรม, ผดุงขวัญ จิตโรภาส, ภัทราวดี จันทร์แจ่ม 2005-10-01 - 2006-09-30 [364 วัน]
2549 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
17 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากพืชที่พบจากพื้นที่โคกภูตากา อรุณศรี ปรีเปรม, จอมใจ พีรพัฒนา, ผดุงขวัญ จิตโรภาส 2005-10-01 - 2006-09-30 [364 วัน]
2549 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
18 การทดสอบคราบงูจงอางเพื่อใช้เป็นเมมเบรนเยื่อสำหรับการแพร่ผ่านของยา อรุณศรี ปรีเปรม 2005-10-01 - 2006-09-30 [364 วัน]
2549 ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและเทคโนโลยี (โครงการเชื่อมโยงภาคการผลิตกับงานวิจัย : ทุน สกว.- อุตสาหกรรม) ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
19 การศึกษามาตรฐานและสารสำคัญจากพืชสมุนไพรในพื้นที่โคกภูตากา บังอร ศรีพานิชกุลชัย, อารมย์ ตัตตะวะศาสตร์, อรุณศรี ปรีเปรม, วรรณา ศิริแสงตระกูล 2005-10-01 - 2006-09-30 [364 วัน]
2549 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
20 การทดสอบคราบงูจงอางเพื่อพัฒนาต่อไปใช้เป็นเมมเบรนเยื่อกั้น อรุณศรี ปรีเปรม, ธเนศ พงศ์จรรยากุล, ผดุงขวัญ จิตโรภาส, อุรชา รังสาดทอง, กิตติศักดิ์ ศรีพานิชกุลชัย 2004-10-01 - 2007-10-31 [1125 วัน]
2548 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสต์และเทคโนโลยี
21 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยพืชจากพื้นที่โคกภูตากา อรุณศรี ปรีเปรม, บังอร ศรีพานิชกุลชัย, อัญชลี ตัตตะวะศาสตร์, จอมใจ พีรพัฒนา, ผดุงขวัญ จิตโรภาส 2004-10-01 - 2005-09-30 [364 วัน]
2548 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
22 การพัฒนาตำรับและประเมินประสิทธิภาพครีมทำให้ผิวขาวในคนไทย มานิตา หาญพาณิชย์เจริญ, ประธาน ฦาชา, อรุณศรี ปรีเปรม 2003-10-01 - 2004-09-30 [365 วัน]
2547 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
23 การพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพตำรับผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรในรูปแบบกึ่งของแข็งเพื่อใช้รักษาโรคในช่องปาก วัชรี คุณกิตติ, อารมย์ ตัตตะวะศาสตร์, บังอร ศรีพานิชกุลชัย, อรุณศรี ปรีเปรม 2003-10-01 - 2004-09-30 [365 วัน]
2547 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
24 การพัฒนาตำรับยาน้ำบ้วนปากและยาเม็ดอมจากส่วนสกัดใบฝรั่งเพื่อลดกลิ่นปาก อารมย์ ตัตตะวะศาสตร์, บังอร ศรีพานิชกุลชัย, อรุณศรี ปรีเปรม, อาริยา รัตนทองคำ, จรินทร์ ปภังกรกิจ 2003-10-01 - 2004-09-30 [365 วัน]
2547 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
25 การผลิตและพัฒนาระบบนำส่งยารูปเจลของสารสกัดจากข่อยเพื่อรักษาโรคปริทันต์อักเสบเรื้อรัง ธีระ ฤทธิรอด, อารมย์ ตัตตะวะศาสตร์, บังอร ศรีพานิชกุลชัย, อรุณศรี ปรีเปรม, นวรัตน์ วราอัศวปติ, สุวิมล ทวีชัยศุภพงษ์ 2003-10-01 - 2004-09-30 [365 วัน]
2547 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
26 การศึกษาฤทธิ์ต่อระบบภูมิคุ้มกันและเซลล์มะเร็งของพืชในพื้นที่โคกภูตากา อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น บังอร ศรีพานิชกุลชัย, อัญชลี ตัดตะวะศาสตร์, อรุณศรี ปรีเปรม, วรรณา ศิริแสงตระกูล 2003-10-01 - 2004-09-30 [365 วัน]
2547 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
27 การศึกษาผลของไซเดอรโรฟอร์ต่อเหล็กในพลาสมา อรุณศรี ปรีเปรม, เฉลิม เรืองวิริยะชัย, แสงระวี สุทธิปริญญานนท์ 2002-10-01 - 2003-09-30 [364 วัน]
2546 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
28 การพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพตำรับผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรในรูปแบบกึ่งของแข็งเพื่อใช้รักษาโรคในช่องปาก วัชรี คุณกิตติ, อารมย์ ตัตตะวะศาสตร์, บังอร ศรีพานิชกุลชัย, อรุณศรี ปรีเปรม, นิธิภาวี ศรีสุข 2002-10-01 - 2003-09-30 [364 วัน]
2546 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
29 การพัฒนาตำรับยาน้ำบ้วนปากและยาเม็ดอมจากส่วนสกัดใบฝรั่งเพื่อลดกลิ่นปาก อารมย์ ตัตตะวะศาสตร์, บังอร ศรีพานิชกุลชัย, อรุณศรี ปรีเปรม, อาริยา รัตนทองคำ, จรินทร์ ปภังกรกิจ 2002-10-01 - 2003-09-30 [364 วัน]
2546 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
30 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชในพื้นที่โคกภูตากา บังอร ศรีพานิชกุลชัย, ผดุงขวัญ จิตโรภาส, เมธิน ผดุงกิจ, อรุณศรี ปรีเปรม 2002-10-01 - 2003-09-30 [364 วัน]
2546 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
31 การผลิตและพัฒนาระบบนำส่งยารูปเจลของสารสกัดจากข่อยเพื่อรักษาโรคปริทันต์อักเสบเรื้อรัง ธีระ ฤทธิรอด, อารมย์ ตัตตะวะศาสตร์, บังอร ศรีพานิชกุลชัย, อรุณศรี ปรีเปรม, นวรัตน์ วราอัศวปติ, สุวิมล ทวีชัยศุภพงษ์ 2002-10-01 - 2003-09-30 [364 วัน]
2546 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
32 การสะสมของโลหะหนักในสิ่งมีชีวิตและตะกอน อรุณศรี ปรีเปรม, บังอร ศรีพานิชกุลชัย, จินดา หวังบุญสกุล, ภิญญ์ฑิตา มุ่งการดี, วรรณา ศิริแสงตระกูล 2001-10-01 - 2002-09-30 [364 วัน]
2545 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
33 การศึกษาผลของไซเดอรโรฟอร์กับความเป็นไปได้ในการเป็นยาขับเหล็ก อรุณศรี ปรีเปรม, เฉลิม เรืองวิริยะชัย, แสงระวี สุทธิปริญญานนท์ 2001-10-01 - 2002-09-30 [364 วัน]
2545 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
34 ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันและต้านการก่อกลายพันธุ์ ของพืชในพื้นที่โคกภูตากา อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น บังอร ศรีพานิชกุลชัย, อรุณศรี ปรีเปรม, ธเนศ พงศ์จรรยากุล, วรรณา ศิริแสงตระกูล, จินดา หวังบุญสกุล, อารมย์ ตัตตะวะศาสตร์ 2001-10-01 - 2002-09-30 [364 วัน]
2545 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
18.7630

© Copy Right Information Support System Pharmaceutical Sciences KKU 2015

คำแนะนำการใช้งาน

เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ internet explorer เวอร์ชั่น 9 เป็นต้นไป, Mozilla Firefox เวอร์ชั่น 32 เป็นต้นไป, Google Chrome เวอร์ชั่น 37 เป็นต้นไป

สอบถามการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ taecch@kku.ac.th