Assistant Professor Dr.Varima Wongpanich

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริมา วงศ์พาณิชย์

สาขาวิชา: สาขาวิชาเภสัชเวทและพิษวิทยา
คุณวุฒิ: ปริญญาเอก Ph.D.
สถานะ: พนักงานมหาวิทยาลัย
อีเมลล์: varima@kku.ac.th
h-index N/A
Keyword

ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ, ชีวภาพ, สมุนไพร, ยาพื้นบ้าน, การใช้ยา, สารสกัดจากพืช, เทคโนโลยีชีวภาพ, การแพทย์แผนไทย, Natural Products, พืชพื้นบ้าน

Specials

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
การศึกษาฤทธิ์ชีวภาพของสมุนไพร
การใช้สมุนไพรและยาพื้นบ้าน
การสกัดและศึกษาสารสำคัญในสมุนไพร
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการศึกษาและพัฒนาการใช้สมุนไพรพื้นบ้าน

0

ตีพิมพ์ระดับชาติ

0

ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

0

ประชุมวิชาการระดับชาติ

0

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

Search from

National Journal Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารระดับชาติ

No. Document title Author(s) Source title VOL NO. PAGE QUALITY MONTH YEAR Impact Factor
1 ผลของการฆ่าหอยของเบลูไซด์ (นิโคลซาไมด์) ต่อหอยไซ (bithynia siamensis goniomphalos) โฮสต์กลางที่ 1 ของพยาธิใบไม้ในตับ Opisthorchis viverrini ชลิดา ธรรมศิริ, สมาน เทศนา, อภิพร สุวรรณไตรย์, สุภาวดี ปิระเต, พนิตา คำภูษา, จุฑารัตน์ กุลสันติวงศ์, ศาสตราชัย ประสพดี, วิภาภรณ์ เรืองจิระชูพร, วริมา วงศ์พาณิชย์, ไพรัช ทาบสีแพร วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 9 2 107-117 tci Apr - Jun 2552 0
2 การสำรวจพฤติกรรมการใช้สมุนไพรรักษาอาการปัสสาวะขัดในเขตอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น บังอร ศรีพานิชกุลชัย, สมทรง ณ นคร, วริมา วงศ์พาณิชย์, พรรณวิภา ธัญญคุปต์ วิจัย มข 5 1 4-10 na Jan 2543
3 การศึกษาการเจริญเติบโต และปริมาณสารอัลคาลอยด์ในกรุงเขมา (Cissampelos pariere L.) วิลัยวรรณ วงค์เจริญ, ลำไย โกวิทยากร, พรรณา ไวคกุล, วริมา วงศ์พาณิชย์ วิทยาศาสตร์เกษตร 36 5-6 994-7 na May - Jun 2548

International Journal Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ

No. Document title Author(s) Source title QUARTILE H-INDEX Citation (Scopus) VOL NO. PAGE QUALITY MONTH YEAR Impact Factor
1 MARINE NATURAL PRODUCTS AS INGREDIENTS IN TRADITIONAL MEDICINE
Varima Wongpanich, W Lowtangkitcharoen PHARMACEUTICAL BIOLOGY Q1
50 5 562-562 isi,scopus May 2012
2 MEDICINAL PLANTS OF HIGH POTENCY AND THEIR APPLICATIONS IN TRADITIONAL MEDICINE
Varima Wongpanich, Srisomporn Preeprame PHARMACEUTICAL BIOLOGY Q1
50 5 645-645 isi,scopus May 2012
3 Ethnobotany and species specific molecular markers of some medicinal sakhan (Piper, Piperaceae)
Runglawan Sudmoon, Tawatchai Tanee, Varima Wongpanich, Nat Bletter, Arunrat Chaveerach Journal of Medicinal Plants Research
6 7 1168-1175 scopus Feb 2012 0.879
4 Thai Traditional Medicine: An Overview and Overtones.
Varima Wongpanich Annual Report of Institute of Natural Medicine, University of Toyama
32 0 13-25 scopus Jan - Dec 2005
5 Biological activities of coumarins from Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh
C Yenjai, S Daodee, Varima Wongpanich, P Kittakoop KKU Sci. J.
32 4 265-9 scopus Oct - Dec 2004
6 Antiplasmodial and cytotoxic activity of natural bisbenzylisoquinoline alkaloids
CK Angerhofer, H Guinaudeau, Varima Wongpanich, JM Pezzuto, GA Cordell J Nat Prod
62 1 59-66 scopus Jan 1999
7 Biological evaluation of selected plants from Poland
J Grzybek, Varima Wongpanich, E Mata-Greenwood, CK Angerhofer, JM Pezzuto, GA Cordell Int J Pharmacog
35 1 1-5 scopus Jan 1997
8 Costaricine, a new antiplasmodial bisbenzylisoquinoline alkaloid from Nectandra salicifolia trunk bark
M Bohlke, H Guinaudeau, CK Angerhofer, Varima Wongpanich, DD Soejarto, NR Farnsworth, GA Mora, LJ Poveda J Nat Prod
59 6 576-80 scopus Jan 1996
9 Traditional medicinal plants of Thailand, V: ancistrotectorine, a new naphthalene-isoquinoline alkaloid from Ancistrocladus tectorius
N Ruangrungsi, Varima Wongpanich, P Tantivatana, HJ Cowe, PJ Cox, S Funayama, GA Cordell J Nat Prod
48 4 529-35 scopus Jan 1985

National Proceeding Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ

No. Document title Author(s) Date Source title Location/Town Country

International Proceeding Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

No. Document title Author(s) Date Source title Location/Town Country
1 Marine Natural Products as Ingredients in Traditional Medicine Varima Wongpanich, Witaya Lowtangkitcharoen 10 Dec 2011 - 15 Dec 2011 50th Anniversary Meeting "Phytochemical Society of North America 2011" The Fairmont Orchid, Hawai`i
Hawai`i, USA
2 Medicinal Plants of High Potency and Their Applications in Traditional Medicine Varima Wongpanich, Srisomporn Preeprame 10 Dec 2011 - 15 Dec 2011 50th Anniversary Meeting "Phytochemical Society of North America 2011" The Fairmont Orchid
Hawai`i, USA

Research Project โครงการวิจัย

No. ชื่อโครงการ ผู้ร่วมโครงการ ระยะเวลา ปีงบประมาณ ทุนภายใน/ภายนอก แหล่งทุน
1 การตรวจวัดปริมาณสารสำคัญในเปลือกมังคุด วิทยา โล้วตั้งกิจเจริญ, วริมา วงศ์พาณิชย์ 2010-06-01 - 2011-03-31 [303 วัน]
2553 คณะเภสัชศาสตร์
2 การศึกษาดัชนีเชิงคุณภาพสมุนไพรเถาสะค้าน วริมา วงศ์พาณิชย์, อรุณรัตน์ ฉวีราช, จินดา หวังบุญสกุล 2008-10-01 - 2009-09-30 [364 วัน]
2552 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
3 การศึกษาดัชนีเชิงคุณภาพสมุนไพรเถาสะค้าน วริมา วงศ์พาณิชย์, อรุณรัตน์ ฉวีราช, จินดา หวังบุญสกุล 2007-10-01 - 2008-09-30 [365 วัน]
2551 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
4.1929

© Copy Right Information Support System Pharmaceutical Sciences KKU 2015

คำแนะนำการใช้งาน

เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ internet explorer เวอร์ชั่น 9 เป็นต้นไป, Mozilla Firefox เวอร์ชั่น 32 เป็นต้นไป, Google Chrome เวอร์ชั่น 37 เป็นต้นไป

สอบถามการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ taecch@kku.ac.th