Professor Dr.Bungorn Sripanidkulchai

ศาสตราจารย์ ดร.บังอร ศรีพานิชกุลชัย

สาขาวิชา: สำนักงานวิชาการ
คุณวุฒิ: ปริญญาเอก Ph.D.
สถานะ: ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
อีเมลล์: bungorn@kku.ac.th
h-index 20
Keyword

Carcinogenisis, Plant Medicinal, Chemistry, อนุมูลอิสระ, การกลายพันธุ์, พันธุ์พืช

Specials

Biochemical and pharmacological aspects of herbal products for Health

0

ตีพิมพ์ระดับชาติ

0

ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

0

ประชุมวิชาการระดับชาติ

0

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

Search from

National Journal Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารระดับชาติ

No. Document title Author(s) Source title VOL NO. PAGE QUALITY MONTH YEAR Impact Factor
1 Antibacterial activity of cannabis extract (Cannabis sativa L. subsp. indica (Lam.)) against canine skin infection bacterium Staphylococcus pseudintermedius Jareerat Aiemsaard, Ranee Singh, Glenn N. Borlace, Bungorn Sripanidkulchai, Peera Tabboon, Eakachai Thongkhama ScienceAsia 48 3 348-353 Feb 2022 0.0147
2 การพัฒนาการตรวจวิเคราะห์สารสำคัญห้าชนิดของขิงพร้อมกัน ด้วยวิธีโครมาโทกราฟิชนิดของเหลวสมรรถนะสูง พีระ ทับบุญ, ศรัญญา ตันติยาสวัสดิกุล, บังอร ศรีพานิชกุลชัย วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 17 3 39-48 Jul - Sep 2021 0.098
3 Hypocholesterolemic mechanism of phenolics-enriched extract fromMoringa oleifera leaves in HepG2 cell lines Peera Tabboon, Bungorn Sripanidkulchai, Kittisak Sripanidkulchai Research and Development Office, Prince of Songkla University 38 2 155-161 Mar - Apr 2016 0.067
4 Development of simultaneous determination of five active compounds of ginger by high performance liquid chromatographic method Peera Tabboon, Sarunya Tuntiyasawasdikul, Bungorn Sripanidkulchai วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 17 3 39-48 tci Jul - Sep 2021 0.098
5 Study of commercial mouthwash products for research on future development for people with oral health problems Jringjai Areemit, Bungorn Sripanidkulchai วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 15 4 75-86 tci Oct - Dec 2562 0.098
6 Medical Uses of Cannabis Bungorn Sripanidkulchai วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 15 4 1-26 tci Oct - Dec 2562 0.098
7 Information of commercial mouthwash products for future development in people with oral health problems Jringjai Areemit, Bungorn Sripanidkulchai วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 15 4 1-13 tci Oct - Dec 2562 0.098
8 Efficacy and Safety of Vernonia Cinerea Pastilles for Smoking Cessation in Low and Moderate Nicotine Dependence Sutasinee Srisoi, Sunee Lertsinudom, Jringjai Areemit, Nadthatida Hansuri, Achara Nasatid, Nirachara Tawinka, Sineenard Pranboon, Bungorn Sripanidkulchai วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 14 4 68-78 tci Oct - Dec 2561 0.255
9 One-month effect of Kaempferia parviflora on blood glucose and lipid profile in rats Somsuda Somintara, Choowadee Pariwatthanakun, Bungorn Sripanidkulchai, Kittisak Sripanidkulchai วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 14 1 75-87 tci Jan - Mar 2561 0.085
10 Marketing Survey on Health Products from Organic Pigmented Rices Suwanna Phattarabenjapol, Bungorn Sripanidkulchai, Boonrat Jongdee, Supanee Jongdee วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 10 3 307-321 tci Sep - Dec 2557 0.159
11 เภสัชจลนศาสตร์และชีวสมมูลของยาฉีดชื่อสามัญเซโฟเปอราโซน/ซัลแบคแทมในอาสาสมัครคนไทยสุขภาพดี (Pharmacokinetic and bioequivalence of cefoperazone/sulbactam injection in healthy Thai volunteers) เชิดชัย สุนทรภาส, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, บังอร ศรีพานิชกุลชัย, ธานี เทศศิริ, ภิรุญ มุตสิกพันธ์ วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน Isan Journal of Pharmaceutical Sciences, IJPS 7 1 18-27 tci Jan - Apr 2554 0.056
12 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและความเป็นพิษต่อเซลล์ของสารสกัดจากพืช (Camellia nitidissima ChiAntioxidative and Cytotoxic Effect of the Extract from Camellia nitidissima Chi.) Hua Zhu, Xu Zhao, Bungorn Sripanidkulchai, Khaetthareeya Sutthanut, Xiao-Xun Wang วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน Isan Journal of Pharmaceutical Sciences, IJPS 7 7 11-17 tci Jan - Apr 2554 0.056
13 ลักษณะของผงวุ้นว่านหางจระเข้เมื่อเตรียมโดยวิธีสเปร์ดราย Characteristics of Aloe Vera Gel Powder Prepared by spray Drying Method บังอร ศรีพานิชกุลชัย, ผดุงขวัญ จิตโรภาส, เดชพล ปรีชากุล, สุธาสินี ทัพพสารพงศ์, จินตนา จุลทัศน์ วารสารวิจัย มข. KKU Research Journal. 12 1 17-23 na Jan - Mar 2550 0
14 ฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่นและต้านการกลายพันธุ์ของสมุนไพร 3 ชนิดในวงศ์ Annonanceae ในเขตอนุรักษ์พันธุกรรมพืชพื้นที่โคกภูตากา อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น บังอร ศรีพานิชกุลชัย , นิรามัย ฝางกระโทก, จินตนา จุลทัศน์, กิตติศักดิ์ ศรีพานิชกุลชัย วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน Isan Journal of Pharmaceutical Sciences, IJPS 4 2 104-112 tci Jul - Dec 2551
15 ฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่นและต้านการกลายพันธุ์ของสมุนไพร 5 ชนิด ในวงศ์ Euphorbiaceae ในเขตอนุรักษ์พันธุกรรมพืช พื้นที่โคกภูตากา อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น Antioxidation and Antimutagenicity of Five Plants in Euphorbiaceae in Plant Genetics Conservation at Khok Phutaka, Amphur Phuwiang, Khon Kaen บังอร ศรีพานิชกุลชัย, นิรามัย ฝางกระโทก, จินตนา จุลทัศน์, กิตติศักดิ์ ศรีพานิชกุลชัย วารสารวิจัย มข. 14 5 436-446 tci May 2552 0.096
16 Evaluation of the Cognitive Enhancing Effect and Neuroprotective Effect of Kaempferia parviflora in Focal Cedebral Ischemia Rats Sinthuporn Maharan, Terdthai Tongun, Jintanaporn Wattanathorn, Supaporn Muchimapura, Bungorn Sripanidkulchai วารสารประสาทวิทยาศาสตร์, ปีที่ 2, เล่มที่ 1, มค.-มีค.2550, หน้าที่ 1-8 2 3 18-27 na Jul - Sep 2550 0
17 รำข้าวที่มีคุณภาพ:คุณค่าต่อสุขภาพ Rice bran:Its value for Health อรุณศรี ปรีเปรม, ผดุงขวัญ จิตโรภาส, บังอร ศรีพานิชกุลชัย วารสารศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 13 3 4-9 na Jul - Sep 2548 0
18 ประสิทธิผลทางคลินิกของเจลไพลที่ทำจากน้ำมันไพลปริมาณ 1% ในการรักษาสิวชนิดเล็กน้อยถึงปานกลาง Clinical Efficacy of Plai Gel Containing 1% Plai Oil in the Treatment of Mild to Moderate Acne Vulgaris จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช, อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา, อรอนงค์ วลีขจรเลิศ, รัตนศิริ จิวานนท์, เจริญ ชุณหกาญจน์, บังอร ศรีพานิชกุลชัย, สุมนต์ สกลไชย วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน Isan Journal of Pharmaceutical Sciences, IJPS 4 2 121-133 tci Dec 2551 0.063
19 สถานการณ์และแนวโน้มการบริโภคผลิตภัณฑ์กระชายดำ Situation and Trend in Consumption of Kaempferia parviflora Products นุศราพร เกษสมบูรณ์, บังอร ศรีพานิชกุลชัย วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน Isan Journal of Pharmaceutical Sciences, IJPS 4 2 81-92 tci Dec 2551 0.063
20 ฤทธิ์ปรับภูมิคุ้มกันของ chikusetsusaponin IVa จากผักเป็ดน้ำ Immunomodulating Activity of Chikusetsusaponin IVa from Alternanthera philoxeroides อาริยา รัตนทองคำ, บังอร ศรีพานิชกุลชัย, ตรีเพชร กาญจนภูมิ วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน Isan Journal of Pharmaceutical Sciences, IJPS 4 2 113-120 tci Dec 2551 0.063
21 ฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่นและต้านการกลายพันธุ์ของสมุนไพร 3 ชนิดในวงศ์ Annonaceae ในเขตอนุรักษ์พันธุกรรมพืชพื้นที่โคกภูตากา อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น Antioxidative Activity and Antimutagenicity of Three Plants in Annonaceae in Plant Genetics Conservation at Khok Phutaka, Amphur Phuwiang, Khon Kaen บังอร ศรีพานิชกุลชัย, นิรามัย ฝางกระโทก, จินตนา จุลทัศน์, กิตติศักดิ์ ศรีพานิชกุลชัย วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน Isan Journal of Pharmaceutical Sciences, IJPS 4 2 104-112 tci Dec 2551 0.063
22 การปนเปื้อนของจุลินทรีย์ก่อโรคและโลหะหนักในยาแผนโบราณไทยที่ผลิตใน 5 อำเภอ ของจังหวัดขอนแก่น(Contamination of pathogenic microbials and heavy metals in Thai traditional medicines produced in five Amphurs of Khon Kaen province.) บังอร ศรีพานิชกุลชัย, นิรามัย ฝางกระโทก, จินตนา จุลทัศน์, กิตติศักดิ์ ศรีพานิชกุลชัย วารสารวิจัย มข. 12 4 499-507 tci Oct - Dec 2550 0.027
23 การสำรวจพฤติกรรมการใช้สมุนไพรรักษาอาการปัสสาวะขัดในเขตอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น บังอร ศรีพานิชกุลชัย, สมทรง ณ นคร, วริมา วงศ์พาณิชย์, พรรณวิภา ธัญญคุปต์ วิจัย มข 5 1 4-10 na Jan 2543
24 Heavey Metal in Freshwater Fish along Pong and Chi Rivers Aroonsri Priprem, Bungorn Sripanidkulchai, Wanpen Wirojanagud, Prapas Chalorpunrut วารสารวิจัย มข. 12 4 tci Oct - Dec 2550
25 Evaluation of immunomodulating activity of selected Thai medicinal plants by lymphocytes proliferation assay. ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา, บังอร ศรีพานิชกุลชัย, วีระพงศ์ ลุลิตานนท์, จรัสพรรณ สงวนเสริมศรี วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 2 1 53-62 na Jan - Jun 2549
26 ผลของแคดเมียมและซิลิเนียมต่อระบบเอนไซม์ที่ใช้เมตาโบไลซ์สารแปลกปลอมของตับแฮมสเตอร์ บังอร ศรีพานิชกุลชัย, วรรณา ศิริแสงตระกูล, กิตติศักดิ์ ศรีพานิชกุลชัย วารสารวิจัย มข. 10 4 290-301 na Oct - Dec 2548 0
27 โลหะหนักในปลาน้ำจืดในแม่น้ำพองและซี Heavy Metals in Freshwater Fish along Pong and Chi Rivers อรุณศรี ปรีเปรม, บังอร ศรีพานิชกุลชัย, วันเพ็ญ วิโรจนกูฏ, ประภาส โฉลกพันธ์รัตน์ วารสารวิจัย มข. 12 4 420-430 tci Oct - Dec 2550 0.027
28 การปนเปื้อนของจุลทรีย์ก่อโรคและโลหะหนักในยาแผนโบราณไทยที่ผลิตใน 5 อำเภอ ของจังหวัดขอนแก่น Contamination of Pathongenic Microbials and Heavy Metals in Thai Traditional Medicines Produced in Five Amplhurs of Khon Kaen Province บังอร ศรีพานิชกุลชัย, นิรามัย ฝางกระโทก, จินตนา จุลทัศน์, กิตติศักดิ์ ศรีพานิชกุลชัย วารสารวิจัย มข. 12 4 499-507 tci Oct - Dec 2550 0.027
29 การตรวจสอบฤทธิ์กลายพันธุ์และต้านการกลายพันธุ์ของสารสกัดยาแผนโบราณไทย Mutagenicitu and Antimutagenicity Tests of Extracts from Thai Traditional Medicines Medicines บังอร ศรีพานิชกุลชัย, นิรามัย ฝางกระโทก, พร้อมจิต ศรลัมภ์, นพมาศ สุนทรเจริญนนท์ วารสารวิจัย มข. 12 4 492-498 tci Oct - Dec 2550 0.027
30 การประเมินสมบัติทางกายภาพและการปนเปลื้อนโลหะหนักของน้ำยาสูตรเบญจกูลจากวิธีการต้มยาหม้อ นาถธิดา วีระปรียากูร, บังอร ศรีพานิชกุลชัย, สุพัตรา ชาติบัญชาชัย, เพ็ญนถา ทรัพย์เจริญ วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 5 2 142-149 na May - Aug 2550 0
31 ลักษณะของผงวุ้นว่านหางจระเข้เมื่อเตรียมโดยวิธีสเปรย์ดราย Bungorn Sripanidkulchai, Padungwuan Jitropas, Detpol Preechakul, Suthasinee Pidchayawasin, Jintana Junlatat วารสารวิจัย มข. 12 1 17-23 na Jan - Mar 2550 0
32 ผลของแดคเมียมและซิลิเนียมต่อระบบเอนไซน์ต้านออกซิเดชั่นของตับแฮมสเตอร์ Effect of Cadmium and Selenium on Hepatic Antioxidative Enzymes of Hamsters วรรณา ศิริแสงตระกูล, บังอร ศรีพานิชกุลชัย Isan Journal of Pahrmaceutical Sciences 1 1 61-70 na Jan - Jun 2548
33 ฤทธิ์ต้านไวรัส และฤทธิ์ต้านมะเร็งของ Stemona Collinsae พรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาต, ปาจารีย์ ทองงอก, อารี วังมณีรัตน์, บังอร ศรีพานิชกุลชัย Thai J. Pharm.Sci 29 3-4 125-236 na Jan 2548
34 การประเมินฤทธิ์ปรับภูมิคุ้มกันของสมุนไพรไทยบางชนิด ชุตินันท์ ประสิทธ์ภูริปรีชา, บังอร ศรีพานิชกุลชัย, วีระพงศ์ ลุลิตานนท์, จรัสพรรณ สงวนเสริมศรี Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 2 1 53-62 na Jan - Jun 2549
35 โลหะหนักในสารสกัดสมุนไพรและยาแผนโบราณ อรุณศรี ปรีเปรม, บังอร ศรีพานิชกุลชัย, จินตนา จุลทรรศน์, ผดุงขวัญ จิตโรภาส Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 2 1 43-52 na Jan - Jun 2549
36 ลักษณะโครงการวิจัยของนักศึกษาเภสัชกรคู่สัญญา The Characteristics of Senior Project Conducted by - Contracted Pharmacy Students บังอร ศรีพานิชกุลชัย, ปรีชา บุญจูง, ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 1 1 7-24 na Jan - Jun 2548 -
37 รำข้าวที่มีคุณภาพ: คุณค่าต่อสุขภาพ อรุณศรี ปรีเปรม, ผดุงขวัญ จิตโรภาส, บังอร ศรีพานิชกุลชัย วารสารศูนย์บริการวิชาการ 13 3 4-9 na Jul - Sep 2548
38 Blood lead levels of people in Khon Kaen Province บังอร ศรีพานิชกุลชัย, P Areejitranusorn, S Sriamporn, K Sripanidkulchai, W Sirisangtrakul KKU. Res. J. 8 2 25-31 na Jan 2546
39 Serum Zinc Levels of People in Khon Kaen,the Northeast of Thailand บังอร ศรีพานิชกุลชัย, P Areejitranusorn, S Sriamporn, K Sripanidkulchai วารสารวิจัย มข. 9 2 4-8 na Jan 2548
40 ปัจจัยที่มีผลต่อการต้านออกซิเดชันและแกมมาโอไรซานอลในเม็ดรำข้าวหอมดอกมะลิ 105 ที่พัฒนาขึ้น ผดุงขวัญ จิตโรภาส, อรุณศรี ปรีเปรม, บุญมี ศิริ, ชิดชนก ค้ำเลิศ, บังอร ศรีพานิชกุลชัย วารสารวิจัย มข. 9 2 59-67 na Jul - Dec 2547
41 การพัฒนาสูตรตำรับเจลฟ้าทะลายโจรที่ออกฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย อรนุช ธนเขตไพศาล, บังอร ศรีพานิชกุลชัย, วริษฏา ศิลาอ่อน, สุดารัตน์ หอมหวล, ณรงค์ชัย จักษุพา, วันดี อิ่มเอมทรัพย์ วิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 7 2 65 na Jan 2545
42 ิอันตรายจากยาลดกรดอลูมินั่ม บังอร ศรีพานิชกุลชัย ศูนย์แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3 1 1-5 na Jan 2520
43 ผลของอีสติดีนต่อการแปลผลบวกฤทธิ์กลายพันธุ์ของปลาร้า บังอร ศรีพานิชกุลชัย, กิตติศักดิ์ ศรีพานิชกุลชัย, วรรณา ศิริแสงตระกูล วิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 7 1 51-61 na Jan 2545
44 ฤทธิ์ต้านการกลายพันธุ์ของสมุนไพรท้องถิ่น 8 ชนิด บังอร ศรีพานิชกุลชัย, อัญชลี ตัตตะวะศาสตร์, พิสมัย เหล่าภัทรเกษม, อารมย์ ตัตตะวะศาสตร์, กิตติศักดิ์ ศรีพานิชกุลชัย วิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 6 1 23-33 na Jan 2544
45 ยายังยั้งการสร้างหลอดเลือด : แนวทางใหม่ในการรักษามะเร็ง นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข, บังอร ศรีพานิชกุลชัย ศรีนครินทร์เวชสาร 16 4 292-301 na Jan 2544
46 สารชีวโมเลกุลอันเกี่ยวข้องกับความอ้วน บังอร ศรีพานิชกุลชัย ศูนย์แพทยศาสตร์ 13 2 27-32 na Jan 2530
47 ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียและยับยั้งไว้รัสตับอักเสบบีของส่วนสกัดด้วยน้ำจากลูกใต้ใบและหญ้าใต้ใบ บังอร ศรีพานิชกุลชัย, อัญชลี ตัตตะวะศาสตร์, ปราโมทย์ ทองกระจาย, พิสมัย เหล่าภัทรเกษม วิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 6 2 45-49 na Jan 2544
48 ผลของแอลกอฮอล์ และ ไดเมทิลไนโตรซามีน ต่อตับแฮมสเตอร์ที่ได้รับพยาธิใบไม้ตับ กิตติศักดิ์ ศรีพานิชกุลชัย, บังอร ศรีพานิชกุลชัย, อรนุช วุตติวิโรจน์, ไพบูลย์ สิทธิถาวร, ยรรยง ทุมแสน KKU Res J 7 2 55 na Jan 2545
49 Effect of alcohol and dimethylnitrosamine on liver of hamster infected with Opisthorchis viverrini. กิตติศักดิ์ ศรีพานิชกุลชัย, บังอร ศรีพานิชกุลชัย, A. Vuttiviroj, P. Sithitaworn, Y. toomsan KKU Res. J. 7 2 na Jan 2545
50 Determination of antioxidant vitamin in the edible medicinal plants by HPLC. Sudarat Homhual, Bungorn Sripanidkulchai, Chotima Poeknapo Thai J. Pharm. Sci. 25 0 60 na Jan 2544
51 ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของส่วนสกัดฟ้าทะลายโจร วริษฎา ศิลาอ่อน, บังอร ศรีพานิชกุลชัย, อรนุช ธนยเขตไพศาล, สุดารัตน์ หอมหวล, จันทร์จิรา ศรีจางวาง, พรพันธุ์ เฉลิมรัมย์ วิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 5 1 34-44 na Jan 2546
52 ปัจจัยร่วมในการเกิดมะเร็งท่อน้ำดีในหนูแฮมสเตอร์ที่เป็นโรคพยาธิใบไม้ตับ บังอร ศรีพานิชกุลชัย สารไดเมทิลไนโตซามีนและแอลกฮอร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 27 หน้า 0 0 na Jan 2539
53 The investigation and collection of medicinal plants in Ubon ratchatani Province. บังอร ศรีพานิชกุลชัย, N. Suttipan, S. Homhual, A. Vangmanirat, R Kaewmatawong, V. Silaon ISBN 974-058-5, Research code 030080878-0001. Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubonrachathani University, 0 0 265 na Jan 2544
54 ระดับตะกั่วในเลือดของประชากรในจังหวัดขอนแก่น บังอร ศรีพานิชกุลชัย, เปรมใจ อารีจิตรานุสรณ์, สุพรรณี ศรีอัมพร, กิตติศักดิ์ ศรีพานิชกุลชัย, วรรณา ศิริแสงตระกูล วิจัย มข. 8 2 25-31 na Jan 2546
55 Alteration of Hamster Hepatic Xenobiotic Metabolizing and Antioxidative Enzymes by Cadmium Wanna Sirisangtragul, บังอร ศรีพานิชกุลชัย, Pemjai Areejitranusorn, Channarong Arunyanat Srinagarind Med J 13 0 141 na Jan 2541

International Journal Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ

No. Document title Author(s) Source title QUARTILE H-INDEX Citation (Scopus) VOL NO. PAGE QUALITY MONTH YEAR Impact Factor
1 Supplementation of Kaempferia parviflora Extract Enhances Physical Fitness and Modulates Parameters of Heart Rate Variability in Adolescent Student-Athletes: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Clinical Study

รางวัลการตีพิมพ์
Bungorn Sripanidkulchai, Kreeta Promthep, Sarunya Tuntiyasawasdikul, Peera Tabboon, Rosawan Areemit Journal of Dietary Supplements Q2
19 2 149-167 Dec 2022 0.500
2 Vernonia cinerea pastilles is effective for smoking cessation
(DOCUMENT IN SCOPUS)
Sunee Lertsinudom, Kittisak Sawanyawisuth, Sutasinee Srisoi, Jringjai Areemit, Nadthatida Hansuri, Nirachra Tawinkan, Ampornpan Theeranut, Bungorn Sripanidkulchai, Sineenard Pranboon Journal of Traditional and complementary Medicine Q1 5
Citation Details
11 2 90-94 scopus Mar 2021 2.108
3 Antidiabetic activity of methoxyflavone-enriched extract of Kaempferia parviflora in streptozotocin-induced diabetic rats
Bungorn Sripanidkulchai, Somsuda Somintara, Choowadee Pariwatthanakun, Kittisak Sawanyawisuth, Vijittra Leardkamolkarn Songklanakarin Journal of Science and Technology Q3
42 6 1239-1247 scopus Nov - Dec 2020
4 In vivo effect of Kaempferia parviflora extract on pharmacokinetics of acetaminophen
Catheleeya Mekjaruskul, Bungorn Sripanidkulchai Drug and Chemical Toxicology Q3
43 6 602-608 isi,scopus Nov 2020
5 Antitumor Efficacy of the Herbal Recipe Benja Amarit against Highly Invasive Cholangiocarcinoma by Inducing Apoptosis both In Vitro and In Vivo
R Yapasert, N Lertprasertsuk, S Subhawa, J Poofery, Bungorn Sripanidkulchai, R Banjerdpongchai International journal of molecular sciences Q1
21 16 scopus Aug 2020
6 Anti-oxidative, anti-inflammatory, and anti-estrogenic effects of mushroom Mycoamaranthus cambodgensis (Pat.) Trappe, S. Lumyong, P. Lumyong, Sanmee & Zhu L. Yang extract
Niramai Fangkrathok, Jintana Junlatat, Bungorn Sripanidkulchai, Orapun Jaisamut Orapun Jaisamut Songklanakarin Journal of Science and Technology Q3
42 4 865-872 isi,scopus Jul - Aug 2020 0.20
7 Effect of combined extracts of aged garlic, ginger, and chili peppers on cognitive performance and brain antioxidant markers in A?-induced rats
Wanassanun Pannangrong, JU Welbat, A Chaichun, Bungorn Sripanidkulchai Experimental animals Q2
69 3 269-278 scopus Aug 2020
8 Anticancer effects of a traditional Thai herbal recipe Benja Amarit extracts against human hepatocellular carcinoma and colon cancer cell by targeting apoptosis pathways
(DOCUMENT IN SCOPUS)
Rittibet Yapasert, Bungorn Sripanidkulchai, Monthaka Teerachaisakul, Kamonwan Banchuen, Ratana Banjerdpongchai Journal of Ethnopharmacology Q2 13
Citation Details
254 9 Article 112732 isi,scopus May 2020
9 StructureActivity Analysis and Molecular Docking Studies of Coumarins from Toddalia asiatica as Multifunctional Agents for Alzheimers Disease
Pitchayakarn Takomthong, Pornthip Waiwut, Chavi Yenjai, Bungorn Sripanidkulchai, Prasert Reubroycharoen, Ren Lai, Peter Kamau, Chantana Boonyarat Biomedicines Q1
8 5 1-16 scopus May 2020 4.717
10 Extracts of Bridelia ovata and Croton oblongifolius induce apoptosis in human MDA-MB-231 breast cancer cells via oxidative stress and mitochondrial pathways
(DOCUMENT IN SCOPUS)
J Poofery, Bungorn Sripanidkulchai, R Banjerdpongchai International Journal of Oncology Q2 4
Citation Details
56 4 969-985 isi,scopus Apr 2020 3.333
11 Safety and efficacy assessment of skin gel containing nanoemulsion of Phyllanthus emblica extract: A randomized, double-blind, placebo-controlled study
Bungorn Sripanidkulchai, Rungsiri Chaiittianan, Khaetthareeya Sutthanut Songklanakarin Journal of Science and Technology Q3
42 2 305-313 isi,scopus Mar - Apr 2020 0.20
12 Benefits of aged garlic extract on Alzheimer's disease: Possible mechanisms of action
Bungorn Sripanidkulchai EXPERIMENTAL AND THERAPEUTIC MEDICINE
19 2 1560-1564 isi,scopus Feb 2020
13 Anti-tumorApoptosisBridelia ovataCroton oblongifoliusErythrophleum succirubrumHerbal extractLung cancerPrimary cellsSynergism
Catheleeya Mekjaruskul, Bungorn Sripanidkulchai AAPS PharmSciTech Q2
21 2 1-11 isi,scopus Feb 2020
14 Kaempferia parviflora Nanosuspension Formulation for Scalability and Improvement of Dissolution Profiles and Intestinal Absorption
(DOCUMENT IN SCOPUS)
C Mekjaruskul, Bungorn Sripanidkulchai AAPS PharmSciTech Q2 6
Citation Details
21 2 isi,scopus Jan 2020 2.666
15 Potential of Thai herbal extracts on lung cancer treatment by inducing apoptosis and synergizing chemotherapy
(DOCUMENT IN SCOPUS)
J Poofery, P Khaw-On, S Subhawa, Bungorn Sripanidkulchai, A Tantraworasin, S Saeteng, S Siwachat, N Lertprasertsuke, R Banjerdpongchai Molecules Q1 18
Citation Details
25 1 isi,scopus Jan 2020 3.098
16 Effects of aged garlic extract on spatial memory and oxidative damage in the brain of amyloid-? induced rats
(DOCUMENT IN SCOPUS)
T Wichai, Wanassanan Pannangrong, A Chaichun, Kittisak Sripanidkulchai, Bungorn Sripanidkulchai Songklanakarin Journal of Science and Technology Q3 6
Citation Details
41 2 311-318 isi,scopus Sep 2019
17 Quality and stability assessment of commercial products containing phytoestrogen diaryheptanoids from Curcuma comosa
(DOCUMENT IN SCOPUS)
Peera Tabboon, Sarunya Tuntiyasawasdikul, Bungorn Sripanidkulchai Industrial Crops and Products Q1 5
Citation Details
134 8 216-224 isi,scopus Aug 2019 3.849
18 Mucoadhesive sustained-release tablets for vaginal delivery of Curcuma comosa extracts: Preparation and characterization
(DOCUMENT IN SCOPUS)
Pamika Tunpanich, Ekapol Limpongsa, Thaned Pongjanyakul, Bungorn Sripanidkulchai, Napaphak Jaipakdee Journal of Drug Delivery Science and Technology Q2 5
Citation Details
51 June 2019 559-568 isi,scopus Jun 2019 2.297
19 In vivo effect of Kaempferia parviflora extract on pharmacokinetics of acetaminophen
(DOCUMENT IN SCOPUS)
C Mekjaruskul, Bungorn Sripanidkulchai Drug and Chemical Toxicology Q3 3
Citation Details
isi,scopus Jun 2019
20 Glucose Tolerance Test and Pharmacokinetic Study of Kaempferia parviflora Extract in Healthy Subjects
(DOCUMENT IN SCOPUS)
Bungorn Sripanidkulchai, Catheleeya Mekjaruskul, Rosawan Areemit, Areewan Cheawchanwattana, Jiraporn Sithithaworn Nutrients Q1 4
Citation Details
11 5 1176-1188 isi,scopus May 2019
21 Hypolipidemic effect of methoxyflavone-enriched extract of Kaempferia parviflora in cholesterol-induced dyslipidemic rats
(DOCUMENT IN SCOPUS)
Somsuda Somintara, Bungorn Sripanidkulchai, Choowadee Pariwatthanakun, Kittisak Sripanidkulchai Songklanakarin Journal of Science and Technology (SJST) 2
Citation Details
41 2 305-310 isi,scopus Mar - Apr 2019 0.067
22 Effects of aged garlic extract on spatial memory and oxidative damage in the brain of amyloid- induced rats
(DOCUMENT IN SCOPUS)
Thanyaporn Wichai, Wanassanun Pannangrong, JariyaUmka Welbat, Amnard Chaichun, Kittisak Sripanidkulchai, Bungorn Sripanidkulchai Songklanakarin Journal of Science and Technology Q3 6
Citation Details
41 2 311-318 isi,scopus Mar - Apr 2019 0.067
23 Antioxidative and melanin production inhibitory effects of syzygium cumini extracts
(DOCUMENT IN SCOPUS)
J Junlatat, N Fangkrathok, Bungorn Sripanidkulchai Songklanakarin Journal of Science and Technology Q3 3
Citation Details
40 5 1136-1143 isi,scopus Dec 2018
24 Protective effects of Lagerstroemia speciosa extract against UV-A damage on skin cells
(DOCUMENT IN SCOPUS)
Panjapa Kolakul, Bungorn Sripanidkulchai Industrial Crops and Products Q1 2
Citation Details
2018 124 9-19 isi,scopus Nov 2018 3.849
25 Preparation of Curcuma comosa tablets using liquisolid techniques: In vitro and in vivo evaluation
Napaphak Jaipakdee, Ekapol Limpongsa, Bungorn Sripanidkulchai, Pawinee Piyachaturawat International Journal of Pharmaceutics Q2
553 43102 157-168 scopus Oct 2018 3.862
26 EGG-HATCHING MECHANISM OF HUMAN LIVER FLUKE, OPISTHORCHIS VIVERRINI: A ROLE FOR LEUCINE AMINOPEPTIDASES FROM THE SNAIL HOST, BITHYNIA SIAMENSIS GONIOMPHALOS
(DOCUMENT IN SCOPUS)
P Khampoosa, M Jones, E Lovas, S Piratae, J Kulsuntiwong, S Prasopdee, Tuanchai Srisawangwong, Thewarach Laha, Bungorn Sripanidkulchai, V Thitapakorn JOURNAL OF PARASITOLOGY Q4 3
Citation Details
2018 104 388-397 isi,scopus Aug 2018
27 Effects of Kaempferia parviflora on physical and psychological stresses in adults
(DOCUMENT IN SCOPUS)
Wichai Eungpinichpong, Uraiwan Chatchawan, Bungorn Sripanidkulchai, Suwanna Arunpongpaisal, W Chompoopan International Journal of GEOMATE Q3 5
Citation Details
15 50 26-31 isi,scopus Jun 2018
28 Development and evaluation of topical films containing phytoestrogenic diaryheptanoids from Curcuma comosa extract
(DOCUMENT IN SCOPUS)
Sarunya Tuntiyasawasdikul, Ekapol Limpongsa, Napaphak Jaipakdee, Bungorn Sripanidkulchai Drug Development and Industrial Pharmacy Q2 10
Citation Details
2018 1 1-10 isi,scopus Mar 2018 2.295
29 Additional antioxidants on the determination of quercetin from Moringa oleifera leaves and variation content from different sources
Tanakorn Panya, Narin Chansri, Bungorn Sripanidkulchai, Supawadee Daodee International Food Research Journal Q3
25 1 51-55 isi,scopus Feb 2018 0.744
30 Antioxidant and hypoglycemic effects of momordica cochinchinensis spreng. (Gac) aril extract on reproductive damages in strepced hyperglycemia mice [Efectos antioxidantes e hipogluc?micos del extracto de aril de momordica cochinchinensis spreng. (Gac) sobre los da?os reproductivos en ratones con hiperglucemia inducida por streptozotocin (STZ)]
A Sampannang, A Supatcharee, W Sukhorum, J Burawat, S Nualkaew, C Maneenin, Bungorn Sripanidkulchai, Sitthichai Iamsaard International Journal of Morphology Q3
35 2 667-675 isi,scopus Sep 2017
31 Phytochemicals and anti-aging potentials of the extracts from Lagerstroemia speciosa and Lagerstroemia floribunda
(DOCUMENT IN SCOPUS)
P Kolakul, Bungorn Sripanidkulchai Industrial Crops and Products Q1 22
Citation Details
109 0 707-716 isi,scopus Sep 2017
32 Protective Effect of Momordica cochinchinensis (L.) Spreng Aril Extract on Essential Testicular Markers in Rats Induced with Valproic Acid
Sitthichai Iamsaard, W Sukhorum, A Sampannang, Bungorn Sripanidkulchai INTERNATIONAL JOURNAL OF MORPHOLOGY Q3
35 3 992-999 isi,scopus Sep 2017
33 Asiatic acid protects against cognitive deficits and reductions in cell proliferation and survival in the rat hippocampus caused by 5-fluorouracil chemotherapy
P Chaisawang, A Sirichoat, Wunnee Chaijaroonkhanarak, Wanassanan Pannangrong, Bungorn Sripanidkulchai, P Wigmore, J Welbat PLoS ONE Q1
12 7 isi,scopus Jul 2017
34 Effects of Aged Garlic Extract on Cholinergic, Glutamatergic and GABAergic Systems with Regard to Cognitive Impairment in A -Induced Rats
Piyaporn Thorajak, Wanassanun Pannangrong, Jariya Umka Welbat, Wunnee Chaijaroonkhanarak, Kittisak Sripanidkulchai, Bungorn Sripanidkulchai Nutrients Q1
9 7 686 isi,scopus Jul 2017 3.550
35 Antibacterial and antioxidant activity of Rafflesia kerrii extract against multidrug-resistant bacteria
C Chuangchot, U Tattawasart, Bungorn Sripanidkulchai, J Junlatat, N Fangkrathok Songklanakarin Journal of Science and Technology Q3
39 2 163-170 isi,scopus May 2017
36 Effects of Vehicles and Enhancers on the Skin Permeation of Phytoestrogenic Diarylheptanoids from Curcuma comosa
Sarunya Tuntiyasawasdikul, Ekapol Limpongsa, Napaphak Jaipakdee, Bungorn Sripanidkulchai AAPS PharmSciTech Q2
18 3 895-903 isi,scopus Apr 2017 2.451
37 Neuroprotective Effects of Aged Garlic Extract on Cognitive Dysfunction and Neuroinflammation Induced by beta-Amyloid in Rats
N Nillert, Wanassanan Pannangrong, J Welbat, Wunnee Chaijaroonkhanarak, Kittisak Sripanidkulchai, Bungorn Sripanidkulchai NUTRIENTS Q1
9 1 - isi,scopus Jan 2017
38 Neuroprotective effects of aged garlic extract on cognitive dysfunction and neuroinflammation induced by ?-amyloid in rats
N Nillert, Wanassanan Pannangrong, JU Welbat, Wunnee Chaijaroonkhanarak, Kittisak Sripanidkulchai, Bungorn Sripanidkulchai Nutrients Q1
9 1 - isi,scopus Jan 2017
39 Momordica cochinchinensis (L.) Spreng. Aril extract prevents adverse reproductive parameters of male rats induced with valproic acid [El extracto del arilo momordica cochinchinensis (L.) Spreng. Previene los par?metros reproductivos adversos inducidos con ?cido valproico en ratas macho]
W Sukhorum, A Sampannang, Bungorn Sripanidkulchai, Sitthichai Iamsaard International Journal of Morphology Q3
34 3 870-876 isi,scopus Dec 2016
40 LC-MS for determination of three methoxyflavones from Kaempferia parviflora in rat plasma and application to pharmacokinetic study
Sarunya Tuntiyasawasdikul, Bungorn Sripanidkulchai Current Pharmaceutical Analysis Q3
12 4 371-378 isi,scopus Sep 2016 0.75
41 Kaempferia parviflora extract ameliorates the cognitive impairments and the reduction in cell proliferation induced by valproic acid treatment in rats
J Welbat, P Chaisawang, Wunnee Chaijaroonkhanarak, Parichat Prachaney, Wanassanan Pannangrong, Bungorn Sripanidkulchai, P Wigmore ANNALS OF ANATOMY-ANATOMISCHER ANZEIGER
206 7-13 isi Jul 2016
42 Antioxidant capacity and acute testicular toxicity of Leucaena leucocephala aqueous shoot tips plus young leaves extracts [Capacidad antioxidante y toxicidad testicular aguda de brotes acuosos con extracto de hojas nuevas de Leucaena leucocephala]
J Burawat, N Uabandit, Bungorn Sripanidkulchai, S Nualkaew, Sitthichai Iamsaard International Journal of Morphology Q3
34 2 514-521 isi,scopus Jul 2016
43 Asiatic acid prevents the deleterious effects of valproic acid on cognition and hippocampal cell proliferation and survival
JU Welbat, A Sirichoat, Wunnee Chaijaroonkhanarak, Parichat Prachaney, Wanassanan Pannangrong, Poungrat Pakdeechote, Bungorn Sripanidkulchai, P Wigmore Nutrients Q1
8 5 isi,scopus May 2016
44 Hypocholesterolemic mechanism of phenolics-enriched extract from Moringa oleifera leaves in HepG2 cell lines
Peera Tabboon, Bungorn Sripanidkulchai, Kittisak Sripanidkulchai Songklanakarin Journal of Science and Technology Q3
38 2 155-161 isi,scopus Mar - Apr 2016
45 Serological diagnosis of pulmonary Mycobacterium tuberculosis infection by LIPS using a multiple antigen mixture
P Burbelo, J Keller, J Wagner, P Puangsombat, E Lattmann, Malivalaya Namking, Nongnut Uabundit, S Nualkaew, Bungorn Sripanidkulchai BMC MICROBIOLOGY Q2
15 - isi,scopus Oct 2015
46 Acute toxicity investigation of polysaccharide extracts of Lentinus polychrous in rats
C Mekjaruskul, N Fangkrathok, Bungorn Sripanidkulchai Songklanakarin Journal of Science and Technology Q3
37 4 433-439 isi,scopus Sep 2015
47 Momordica cochinchinensis Aril Extract Induced Apoptosis in Human MCF-7 Breast Cancer Cells.
Phuchong Petchsak, Bungorn Sripanidkulchai Asian Pacific Journal of Cancer Prevention Q2
16 3 5507-5513 isi,scopus Aug 2015 2.514
48 Effect of Kaempferia parviflora Extract on Physical Fitness of Soccer Players: A Randomized Double-Blind Placebo-Controlled Trial
Kreeta Promthep, Wichai Eungpinichpong, Bungorn Sripanidkulchai, Uraiwan Chatchawan Med Sci Monit Basic Res (Medical Science Monitor Basic Research)
21 2015 100-108 isi,scopus May 2015
49 Pharmacokinetic interaction between Kaempferia parviflora extract and sildenafil in rats.
Catheleeya Mekjaruskul, Bungorn Sripanidkulchai J Nat Med
69 2 224-231 isi,scopus Apr 2015
50 Antioxidant effect of Phyllanthus amarus after moderate-intensity exercise in sedentary males: a randomized crossover (double-blind) study
Thapanee Roengrit, Panakaporn Wannanon, Piyapong Prasertsri, Yupaporn Kanpetta, Bungorn Sripanidkulchai, Jintanaporn Wattanathorn, Naruemon Leelayuwat Journal of Physical Therapy Science
27 4 1181-1186 isi,scopus Apr 2015
51 A monolithic drug-in-adhesive patch of methoxyflavones from Kaempferia parviflora: In vitro and in vivo evaluation
Sarunya Tuntiyasawasdikul, Ekapol Limpongsa, Napaphak Jaipakdee, Bungorn Sripanidkulchai International Journal of Pharmaceutics Q2
478 2 486-495 isi,scopus Jan 2015
52 Development of a nanoemulsion of Phyllanthus emblica L. branch extract.
Rungsiri Chaiittianan, Bungorn Sripanidkulchai Drug Development and Industrial Pharmacy Q2
40 2 1597-1606 isi,scopus Dec 2014 2.006
53 Modulation of P-glycoprotein function and multidrug resistance in cancer cells by Thai plant extracts
M Takano, S Kakizoe, M Kawami, Denpong Patanasethanont, Bungorn Sripanidkulchai Pharmazie Q4
69 11 823-828 isi,scopus Nov 2014 1.003
54 Antioxidant, antimutagenic and antibacterial activities of extracts from Phyllanthus emblica branches
Bungorn Sripanidkulchai, N Fangkrathok Songklanakarin Journal of Science and Technology Q3
36 6 669-674 isi,scopus Sep - Oct 2014
55 Hair Growth-Promoting Effect of Carthamus tinctorius Floret Extract
Jintana Junlatat, Bungorn Sripanidkulchai PHYTOTHERAPY RESEARCH Q2
28 7 1030-1036 isi,scopus Jul 2014 2.068
56 Antioxidant activity and protective effect of Clitoria ternatea flower extract on testicular damage induced by ketoconazole in rats
Sitthichai Iamsaard, Jaturon Burawat, Pipatpong Kanla, Supatcharee Arun, Wannisa Sukhorum, Bungorn Sripanidkulchai, Nongnut Uabundit, Jintanaporn Wattanathorn, Wiphawi Hepkaeo, Duriya Fongmoon, Hisatake Kondo Journal of Zhejiang University-SCIENCE B (Biomedicine & Biotechnology)
15 6 548-55 isi,scopus Jun 2014 1.11
57 Transdermal Permeation of Kaempferia parviflora Methoxyflavones from Isopropyl Myristate-Based Vehicles.
Sarunya Tuntiyasawasdikul, Ekapol Limpongsa, Napaphak Jaipakdee, Bungorn Sripanidkulchai AAPS PharmSciTech Q2
2014 2014 15:947-55 isi,scopus May 2014 1.584
58 Cytotoxic and immunomodulatory effects of polyhydroxyoctane isolated from Lentinus polychrous mycelia
Niramai Fangkrathok, Jintana Junlatat, Kaoru Umehara, Hiroshi Noguchi, Bungorn Sripanidkulchai Journal of Natural Medicines Q1
68 2 302-309 isi,scopus Apr 2014 1.516
59 Phenolic contents and antioxidant capacities of Thai-Makham Pom (Phyllanthus emblica L.) aqueous extracts.
Sitthichai Iamsaard, Supatcharee Arun, Burawat Burawat, Wannisa Sukhorum, Jintanaporn Wattanathorn, Somsak Nualkaew, Bungorn Sripanidkulchai Journal of Zhejiang University-SCIENCE B
15 4 405-8 isi,scopus Mar 2014 1.108
60 Antioxidant and anti-nociceptive effects of Phyllanthus amarus on improving exercise recovery in sedentary men: a randomized crossover (double-blind) design
Thapanee Roengrit, Panakaporn Wannanon, Piyapong Prasertsri, Yupaporn Kanpetta, Bungorn Sripanidkulchai, Naruemon Leelayuwat JOURNAL OF THE INTERNATIONAL SOCIETY OF SPORTS NUTRITION Q1
11 9 0.1186/1550-2783-11-9 isi,scopus Mar 2014 1.83
61 Bioactivities of alcohol based extracts of Phyllanthus emblica branches: antioxidation, antimelanogenesis and anti-inflammation
Bungorn Sripanidkulchai, Jintana Junlatat Journal of Natural Medicines Q1
2014 2014 68: 615-622 isi,scopus Jan 2014 1.516
62 Increased In Situ Intestinal Absorption of Phytoestrogenic Diarylheptanoids from Curcuma comosa in Nanoemulsions
J Su, Kittisak Sripanidkulchai, Y Hu, R Chaiittianan, Bungorn Sripanidkulchai AAPS PHARMSCITECH Q2
14 3 1055-1062 isi,scopus Sep 2013
63 Bioactive ergostanoids and a new polyhydroxyoctane from Lentinus polychrous mycelia and their inhibitory effects on E2-enhanced cell proliferation of T47D cells
N Fangkrathok, Bungorn Sripanidkulchai, K Umehara, H Noguchi Natural Product Research Q4
27 18 1611-1619 isi,scopus Aug 2013
64 Acute toxicity study of tomato pomace extract in rodent
W Phachonpai, Supaporn Muchimapura, Terdthai Tong-un, Jintanaporn Wattanathorn, W Thukhammee, C Thipkaew, Bungorn Sripanidkulchai, Panakaporn Wannanon OnLine Journal of Biological Sciences Q4
13 1 28-34 isi,scopus Jun 2013
65 MODUlATORY EFFECT OF THAI TRADITIONAL MEDICINE (YAHOM TULTAVAI) ON HEPATIC CYTOCHROME P450 ENZYMES AND PENTOBARBITAL-INDUCED SLEEPING IN MICE
Wanna Sirisangtragul, Bungorn Sripanidkulchai African Journal of Traditional, Complementary and Alternative medicines
10 4 128-136 scopus May 2013
66 Flow Cytometry Analysis of Cancer Cell Death Induced by the Extract of Thai Plant Ellipeiopsis cherrevensis
Ryoko Yumoto, Saki Kakizoe, Junya Nagai, Denpong Patanasethanont, Bungorn Sripanidkulchai, Mikihisa Takano DRUG METABOLISM AND PHARMACOKINETICS Q2
28 2 159-163 isi,scopus Apr 2013 2.321
67 In vivo and in vitro anti-inflammatory activity of Lentinus polychrous extract.
Niramai Fangkrathok, Jintana Junlatat, Bungorn Sripanidkulchai J Ethnopharmacol (Journal of Ethnopharmacology)
2013 doi:pii: S0378-8741 147: 631-637 isi,scopus Mar 2013 3.728
68 Novel formulation strategies for enhancing oral delivery of methoxyflavones in Kaempferia parviflora by SMEDDS or complexation with 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin
C Mekjaruskul, Y-T Yang, MGD Leed, MP Sadgrove, M Jay, Bungorn Sripanidkulchai Int J Pharm (International Journal of Pharmaceutics)
445 1-2 1-11 isi,scopus Mar 2013 3.867
69 Efficacy assessment of Kaempferia Parviflora for the management of Erectile Dysfunction
Jintanaporn Wattanathorn, Terdthai Tong-un, Prasert Pangphukiew, Supaporn Muchimapura, Bungorn Sripanidkulchai, Wathita Phachonpai OnLine Journal of Biological Sciences Q4
12 4 149-155 isi,scopus Feb 2013
70 Cytotoxicity of the Polyalthia evecta on human primary osteoblast cells.
T Angwarawong, P Ngaonee, U Arayatrakoollikit, P Klanrit, D Homdee, Bungorn Sripanidkulchai, Natthida Weerapreeyakul, P Chaiyarit INTERNATIONAL DENTAL JOURNAL Q1
63 1 354 isi,scopus Feb 2013 1.040
71 Anti-stress effects of kaempferia parviflora in immobilization subjected rats
Jintanaporn Wattanathorn, Terdthai Tong-un, Supaporn Muchimapura, Panakaporn Wannanon, Bungorn Sripanidkulchai, W Phachonpai American Journal of Pharmacology and Toxicology
8 1 31-38 scopus Jan 2013
72 Pharmacokinetics, Bioavailability, Tissue Distribution, Excretion, and Metabolite Identification of Methoxyflavones in Kaempferia parviflora Extract in Rats.
C Mekjaruskul, M Jay, Bungorn Sripanidkulchai DRUG METABOLISM AND DISPOSITION Q1
40 12 2342-53 isi,scopus Dec 2012 3.733
73 Home Visits by Pharmacists-Thai Patients Preferences and Expectations
N Surasane, Tipaporn Kanjanarach, Raksaworn Jaisaard, Bungorn Sripanidkulchai, S Prasertsuk, S Tangtrakul Research in Social and Administrative Pharmacy Q1
8 8 e59 isi,scopus Nov - Dec 2012
74 In-service Training and Policy Support Needed to Improve Quality of Primary Care Pharmacy Practice
P Boonklang, Tipaporn Kanjanarach, Raksaworn Jaisaard, Bungorn Sripanidkulchai Research in Social and Administrative Pharmacy Q1
8 6 e59-e60 isi,scopus Nov - Dec 2012
75 The effect of ovariectomy on learning and memory and relationship to changes in brain volume and neuronal density
J Su, K Sripanidkulchai, Y Hu, J.M Wyss, Bungorn Sripanidkulchai INTERNATIONAL JOURNAL OF NEUROSCIENCE Q2
122 10 549-559 isi,scopus Oct 2012 0.967
76 Phyllanthus amarus facilitates the recovery of peripheral nerve after injury
P Wannannond, J Wattanathorn, Supaporn Muchimapura, C Thipkaew, W Thukhummee, N Leelayuwat, Bungorn Sripanidkulchai American Journal of Applied Sciences
9 7 1000-1007 scopus Jul 2012
77 Positive modulation effect of 8-week consumption of Kaempferia parviflora on health-related physical fitness and oxidative status in healthy elderly volunteers
Jintanaporn Wattanathorn, S Muchimapura, T Tong-Un, N Saenghong, W Thukhum-Mee, Bungorn Sripanidkulchai EVIDENCE-BASED COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINE Q1
2012 2012 Article number732816 isi,scopus Jul 2012
78 Pharmacokinetics and organ distribution of diarylheptanoid phytoestrogens from Curcuma comosa in rats
J Su, K Sripanidkulchai, A Suksamrarn, Y Hu, P Piyachuturawat, Bungorn Sripanidkulchai Journal of Natural Medicines Q1
66 6 468-75 isi,scopus Jul 2012 1.389
79 Evaluation of the anticancer potential of six herbs against a hepatoma cell line.
Natthida Weerapreeyakul, Apiyada Nonpunya, Sahapat Barusrux, Thaweesak Thitimetharoch, Bungorn Sripanidkulchai Chinese Medicine Q4
7 15 doi:10.1186/1749-8546-7-15 isi,scopus Jun 2012
80 Academic achievement of Thai pharmacy students in an Englishtaught program
Motoko Kanke, Jeffrey Roy Johns, Somchai Suriyakrai, Acharawan Topark-Ngarm, Bungorn Sripanidkulchai Journal of Asian Association of Schools of Pharmacy
1 2 78-85 scopus Apr - Jun 2012
81 Modulatory effects of Kaempferia parviflora extract on mouse hepatic cytochrome P450 enzymes
Catheleeya Mekjaruskul, Michael Jay, Bungorn Sripanidkulchai Journal of Ethnopharmacology Q2
141 3 831-839 isi,scopus Jun 2012 2.466
82 Curcuma comosa prevents the neuron loss and affects the antioxidative enzymes in hippocampus of ethanol-treated rats
J Su, K Sripanidkulchai, Y Hu, Bungorn Sripanidkulchai Pakistan Journal of Biological Sciences Q3
15 8 367-373 isi,scopus Apr 2012
83 Aphrodisiac activity of Kaempferia parviflora
Jintanaporn Wattanathorn, P Pangphukiew, Supaporn Muchimapura, K Sripanidkulchai, Bungorn Sripanidkulchai American Journal of Agricultural and Biological Sciences
7 2 114-120 scopus Mar 2012
84 The inhibitory actions of houttuynia cordata aqueous extract on dengue virus and dengue-infected cells
V Leardkamolkarn, W Sirigulpanit, C Phurimsak, S Kumkate, L Himakoun, Bungorn Sripanidkulchai JOURNAL OF FOOD BIOCHEMISTRY Q2
36 1 86-92 isi,scopus Feb 2012 0.815
85 Light and electron microscopy observations of embryogenesis and egg development in the human liver fluke, Opisthorchis viverrini (Platyhelminthes, Digenea)
P Khampoosa, MK Jones, EM Lovas, T Srisawangwong, T Laha, S Piratae, C Thammasiri, A Suwannatrai, Bungorn Sripanidkulchai, V Eursitthichai, S Tesana PARASITOLOGY RESEARCH Q3
110 2 799-808 isi,scopus Feb 2012
86 Coscinium Fenestratum protects against ethanolinduced neurodegeneration in adult rat brain
W Phachonpai, Jintanaporn Wattanathorn, Panakaporn Wannanon, C Thipkaew, Bungorn Sripanidkulchai, Supaporn Muchimapura American Journal of Pharmacology and Toxicology
7 3 81-88 scopus Jan 2012
87 Effect of Ethyl-p-Methoxy Cinnamate from Kaempferia galanga on Cytochrome P450 Enzymes Expression in Mouse Hepatocytes
Wanna Sirisangtragul, Kanokwan Jarukamjorn, Nobuo Nemoto, Chavi Yenjai, Bungorn Sripanidkulchai Chiang Mai Journal of Science Q4
38 3 453-462 isi,scopus Jul 2011 0
88 Effects of Kaempferia galanga L. and ethyl-p methoxycinnamate (EPMC) on hepatic microsomal cytochrome P450s enzyme activities in mice
W Sisangtragul, Bungorn Sripanidkulchai Songklanakarin Journal of Science and Technology Q3
33 4 1 isi,scopus Apr 2011
89 Morus alba enhanced functional recovery after sciatic nerve crush injury
S Mucimapura, Jintanaporn Wattanathorn, S Thongrong, Kowit Chaisiwamongkol, Bungorn Sripanidkulchai American Journal of Agricultural and Biological Science
5 3 8 scopus Mar 2010
90 Induction of Apoptosis in the Human Leukemic U937 Cell Line by Kaempferia parviflora Wall.ex.Baker Extract and Effects of Paclitaxel and Camptothecin
Ratana Banjerdpongchai, Yupa Chanwikruy, Viboon Rattanapanone, Bungorn Sripanidkulchai Asian Pac J Cancer Prev (Asian Pacific Journal of Cancer Prevention)
10 6 1137-1140 isi Nov - Dec 2009
91 Anti-inflammatory effect of Streblus asper leaf extract in rats and its modulation on inflammation-associated genes expression in RAW 264.7 macrophage cells.
Bungorn Sripanidkulchai, Jintana Junlatat, Nawarat Wara-aswapati, Doosadee Hormdee Journal of Ethnopharmacology
124 3 566-570 isi Jul 2009 2.260
92 Solid lipid Nanoparticles for Topical Administration of Kaempferia parviflora Extracts
Khaetthareeya Sutthanut, Xiuling Lu, Michael Jay, Bungorn Sripanidkulchai Journal of Biomedical Nanotechnology Q2
5 2 224-232 isi Apr 2009 0.989
93 Ethanolic Rhizome Extract from Kaempferia parviflora Wall. ex. Baker Induces Apoptosis in HL-60 Cells
Ratana Banjerdpongchai, Kittiphan Suwannachot, Viboon Rattanapanone, Bungorn Sripanidkulchai Asian Pac J Cancer Prev (Asian Pacific Journal of Cancer Prevention)
9 4 595-599 isi Oct - Dec 2008 0
94 Effect of The Concentrated Peptide Protein Extract from Animal Testes on The Gene Expression of the Testicular Enzymes Responsible for Sex Hormone Synthesis At Transcription Level in Male Mice
Waranya Chatuphonprasert, Kanokwan Jarukamjorn, Hu Ying, Yaowared Sumanont, Bungorn Sripanidkulchai, Taweesak Suntorntanasart The Thai Journal of Pharmaceutical Sciences (ไทยเภสัชสาร)
31 Suppl 83 scopus Dec 2007 0.114
95 Validation of Isocratic Eluting and Stepwise Flow Rate Gradient for HPLC Determination of Catechins, Gallic Acid and Caffeine in Tea
Pokpong Prayong, Natthida Weerapreeyakul, Bungorn Sripanidkulchai ScienceAsia Q3
33 1 113-117 scopus Jan - Mar 2007
96 Serum Y-Glutamyl Transpeptidase and Alkaline Phosphatase of People in Khon Kaen, the Northeastern Thailand
Bungorn Sripanidkulchai, Premjai Areejitnusorn, Supannee Sriamporn, Kittisak Sripanidkulchai, Supot Kamsa-ard Asian Pacific Journal of Cancer Prevention Q2
5 1 54-57 scopus Jan 2004
97 Serum antioxidant vitamin levels of people in Khon kaen, Northeastern Thailand
Bungorn Sripanidkulchai, S Vaikrutta, S Sriamporn, P Vatanasapt, K Sripanidkulchai, W Sirisangtrakul Asian Pacific J Cancer Prev
4 2 147-152 scopus Jan 2003

National Proceeding Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ

No. Document title Author(s) Date Source title Location/Town Country
1 Efficacy and safety of Vernonia Cinerea pastilles for smoking cessation in low and moderate nicotine dependence Sutasinee Srisoi, Sunee Lertsinudom, Jringjai Areemit, Nadthatida Hansuri, Achara Nasatid, Nirachara Tawinka, Sineenard Pranboon, Bungorn Sripanidkulchai 17 มี.ค. 2561 - 18 มี.ค. 2561 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560 The 10th Annual Northeast Pharmacy Research Confee of 2018 การวิจัยและพัฒนาสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน Research and Development towards Wealth, Security and Sustainability ห้องประชุมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ขอนแก่น ประเทศไทย
2 Effect of four herb extracts on melanin synthesis Navachat Teansuwan, Bungorn Sripanidkulchai, Napaphak Jaipakdee 13 ก.พ. 2559 - 14 ก.พ. 2559 The 8th Annual Conference of Northeast Pharmacy Research (NEPR2016) Faculty of Pharmacy, Mahasarakham University, Thailand
Mahasarakham University, Thailand
3 การพัฒนาระบบนำส่งอนุภาคนีโอโซมของสารสกัด กระชายดำ พิชญาวรรณ ศรีมงคล, จุติพร เพชรภักดี, บังอร ศรีพานิชกุลชัย, คัทลียา เมฆจรัสกุล 13 ก.พ. 2559 - 14 ก.พ. 2559 The 8th Annual Conference of Northeast Pharmacy Research (NEPR2016) Faculty of Pharmacy, Mahasarakham University, Thailand
Mahasarakham University, Thailand
4 Phytomelatonin Melatonin in Thai Medicinal Herbs, Fruit and Vegetables Jeffrey Roy Johns, Bungorn Sripanidkulchai, Nutjaree Pratheepawanit Johns 21 ส.ค. 2557 - 22 ส.ค. 2557 2nd Melatonin Research Forum Melatonin Adventures: from basic research to clinical use Kosa Hotel, Khon Kaen
Khon Kaen
5 Study of Some Antioxidant to the Amout of Quercetin in Marum Extract. การศึกษาผลของสารต้านออกซิเดชันบางชนิดต่อปริมาณเคอซิทินในสารสกัดมะรุม Supawadee Daodee, Thanakorn Panya, Narin Chansri, Bungorn Sripanidkulchai 16 ก.พ. 2556 - 17 ก.พ. 2556 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 The 5th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2013 Pharmacy Profession Moving Forward to ASEAN Harmonization วิชาชีพเภสัชกรรม : ก้าวสู่อาเซียนบรรสาน ห้องประชุม Auditorium AR201 ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาสารคาม
6 ผลของสารสกัดผักกาดฮีนในการป้องกันแผลในกระเพาะอาหารของหนูทดลอง Anti-gastric erosion effect of brassica juncea extract in rats จารุวัฒน์ บุญวิจิตร, กิตติศักดิ์ ศรีพานิชกุลชัย, บังอร ศรีพานิชกุลชัย, วนัสนันท์ แป้นนางรอง, มาลาภรณ์ วิชัย 16 ก.พ. 2556 - 17 ก.พ. 2556 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 The 5th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2013 Pharmacy Profession Moving Forward to ASEAN Harmonization วิชาชีพเภสัชกรรม : ก้าวสู่อาเซียนบรรสาน ห้องประชุม Auditorium AR201 ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาสารคาม
7 Total phenolic contents, antioxidative activity and inhibitory on effect matrix metalloproteinase-2 and -9 of ethanolic extract from Thai flowers ปริมาณฟีนอลิก ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันและฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์เมทริกซ์เมทัลโลโปรตีนเนส-2 และ -9 ของสารสกัดดอกไม้ไทย Ploykwan Kranjanasurat, Bungorn Sripanidkulchai 16 ก.พ. 2556 - 17 ก.พ. 2556 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 The 5th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2013 Pharmacy Profession Moving Forward to ASEAN Harmonization วิชาชีพเภสัชกรรม : ก้าวสู่อาเซียนบรรสาน ห้องประชุม Auditorium AR201 ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาสารคาม
8 Antimicrobial Effects of Thai Plants Against Acne-inducing Bacteria Panjapa Kolakul, Niramai Fangkrathok, Plearn Kammungkun, Ploykwan Kranjanasurat, Bungorn Sripanidkulchai 16 ก.พ. 2556 - 17 ก.พ. 2556 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 The 5th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2013 Pharmacy Profession Moving Forward to ASEAN Harmonization วิชาชีพเภสัชกรรม : ก้าวสู่อาเซียนบรรสาน ห้องประชุม Auditorium AR201 ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาสารคาม
9 Hair growth promotion, cytotoxicity and skin permeability evaluations of Carthamus tinctorius floret extract Jintana Junlatat, Bungorn Sripanidkulchai 24 ม.ค. 2556 - 25 ม.ค. 2556 ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน เรื่องความงามตามธรรมชาติและสุขภาพดีผ่านวิถีวิทยาศาสตร์ความงามNatural Beauty and Health through Aesthetic Sciences (1st Decade of Aesthetic Sciences and Health And 50th Anniversary of KKU) โรงแรมเซ็นทาราแอนด์คอนเวนชั่นเซนเตอร์
ขอนแก่น
10 Stimulation of melanogenesis by Carthamus tinctorius floret extract in B16F10 murine melanoma cells Jintana Junlatat, Bungorn Sripanidkulchai 24 ม.ค. 2556 - 25 ม.ค. 2556 ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน เรื่องความงามตามธรรมชาติและสุขภาพดีผ่านวิถีวิทยาศาสตร์ความงามNatural Beauty and Health through Aesthetic Sciences (1st Decade of Aesthetic Sciences and Health And 50th Anniversary of KKU) โรงแรมเซ็นทาราแอนด์คอนเวนชั่นเซนเตอร์
ขอนแก่น
11 การพัฒนาตำรับโทนเนอร์สารสกัดลำต้นอด The Development of Lannea coromandelica Stem Crude Extract Toner Jomjai Peerapattana, Bungorn Sripanidkulchai, Unchalee Tattawasart, Pathomthat Srisuk 24 ม.ค. 2556 - 25 ม.ค. 2556 ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน เรื่องความงามตามธรรมชาติและสุขภาพดีผ่านวิถีวิทยาศาสตร์ความงามNatural Beauty and Health through Aesthetic Sciences (1st Decade of Aesthetic Sciences and Health And 50th Anniversary of KKU) โรงแรมเซ็นทาราแอนด์คอนเวนชั่นเซนเตอร์
ขอนแก่น
12 Antiviral and immunomodulating effects of Glochidion coccineum Niramai Fangkrathok, Bungorn Sripanidkulchai*, Unchalee Tattawasart 9 ก.พ. 2552 - 10 ก.พ. 2552 ประชุมวิชาการ The First Annual Northeast Pharmacy Research Conference 2009 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่น
13 Determination of antioxidant potential of five Thai medicinal plants using the FRAP assay Pokpong Pra-yong, Jintana Junlatat, Wimon Rakngan, Darunee Juntavisat, Niramai Fangkrathoke, Khaetareeya Sutthanut, Natthida Weerapreeyakul, Bungorn Sripanidkulchai 17 ต.ค. 2548 - 21 ต.ค. 2548 The First International Conference of Natural Products for Health and Beauty
Mahasarakham University, Mahasarakham, Thailand
14 Determination of tyrosinase activity from various plant sources Sirichoke Khunnawongkrit, Pokpong Pra-yong, Wimon Rakngan, Darunee Juntavisat, Bungorn Sripanidkulchai, Natthida Weerapreeyakul 17 ต.ค. 2548 - 21 ต.ค. 2548 The First International Conference of Natural products for Health and Beauty
Mahasarakakham University, Mahasarakham, Thailand
15 Antioxidative activity and tyrosinase inhibitory activities of nine Thai herbs Kanitta Seebundit, Pokpong Pra-yong, Wimon Rakngan, Darunee Juntavisat, Chavi Yenjai, Bungorn Sripanidkulchai, Natthida Weerapreeyakul 17 ต.ค. 2548 - 21 ต.ค. 2548 The First International Conference of Natural Products for Health and Beauty
Mahasarakakham University, Mahasarakham, Thailand

International Proceeding Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

No. Document title Author(s) Date Source title Location/Town Country
1 Preliminary Release Study of Garcinia hanburyi-loaded Hydrogel for Rectal Drug Delivery Pawalee Niamtaworn, Suphat Subongkot, Sarunya Tuntiyasawasdikul, Bungorn Sripanidkulchai 19 May 2020 - 20 May 2020 The International Conference and Exhibition on Pharmaceutical Sciences and Technology 2020 online in Bangkok
Bangkok, Thailand
2 Efficacy and safety of vernonia cinerea pastilles for smoking cessation Sunee Lertsinudom, Sutasinee Srisoi, Jringjai Areemit, Nadthatida Hansuri, Sineenard Pranboon, Bungorn Sripanidkulchai 29 Nov 2018 - 2 Dec 2018 23rd Congress of the Asian Pacific Society of Respirology (APSR 2018) Taipei International Convention Center
Taipei, Taiwan
3 Nelumbo nucifera as a promising multifunctional extract with acetylcholinesterase inhibition, anti-β-amyloid aggregation and neuroprotective properties for the treatment of Alzheimer's disease. Pornthip Waiwut, Kusawadee Plekratoke, Ploenthip Puthongking, Bunleu Sungthong, Bungorn Sripanidkulchai, Chantana Boonyarat 14 Nov 2018 - 16 Nov 2018 The 4th International Conference on Pharma and Food (ICPF) 2018 Nippondaira Hotel, Shizuoka, Japan
Japan
4 Benja Amarit, a Thai Herbal Formula, Attenuates Proliferation and Induces Apoptosis in Human Cancer Cells Rittibet Yaprasert, Bungorn Sripanidkulchai, Ratana Banjerdpongchai 23 May 2018 - 25 May 2018 The 5th Current Drug Development International Conference and The 3rd International Conference on Herbal and Traditional Medicine 2018 PSU Conference Hall
Songkhla, Thailand
5 Whitening and anti-photo-aging potentials of Thai flower extracts Bungorn Sripanidkulchai 23 May 2018 - 25 May 2018 The 5th Current Drug Development International Conference and The 3rd International Conference on Herbal and Traditional Medicine 2018 PSU Conference Hall
Songkhla, Thailand
6 In vitro antioxidant and anti-inflammatory properties of Thai herbal teas Kanyarat Peng-ngummuang, Jintana Junlatat, Gunnanut Thapsuriyanoon, Rattanaporn Ainthanam, Suparat Rahotan, Angsana Meemoe, Niramai Fangkrathok, Bungorn Sripanidkulchai 25 Jan 2017 - 27 Jan 2017 The 2nd International Conference on Herbal and Traditional Medicine Asia Hotel Bangkok, Bangkok, Thailand
Bangkok, Thailand
7 Inhibitory effect of Thai traditional hemorrhoids-treatment plants on COX-2 and IL-1β mRNA expression in RAW 264.7 macrophage cells Jintana Junlatat, Bungorn Sripanidkulchai 25 Jan 2017 - 27 Jan 2017 The 2nd International Conference on Herbal and Traditional Medicine Asia Hotel Bangkok, Bangkok, Thailand
Bangkok, Thailand
8 Chemical components of indigenous pigmented-fruits and its potential anti-tyrosinase activity Wansiri Lakkam, Rattanaporn Chaitong, Saline Nisathon, Ulairach Promvong, Bungorn Sripanidkulchai, Jintana Junlatat 21 Jan 2016 - 23 Jan 2016 The 6th International Conference on Natural Products for Health and Beauty (NATPRO6) Pullman Raja Orchid Hotel, Khon Kaen, Thailand.
Khon Kaen, Thailand.
9 Antioxidative and anticancer activities of selected microalgae extracts isolated from East coast of Thailand Catheleeya Mekjaruskul, Niramai Fangkrathok, Bungorn Sripanidkulchai 21 Jan 2016 - 23 Jan 2016 The 6th International Conference on Natural Products for Health and Beauty (NATPRO6) Pullman Raja Orchid Hotel, Khon Kaen, Thailand.
Khon Kaen, Thailand.
10 In vitro mutagenic and antimutagenic effects of Diospyros castanea branch and leaf extracts Niramai Fangkrathok, Bungorn Sripanidkulchai 21 Jan 2016 - 23 Jan 2016 The 6th International Conference on Natural Products for Health and Beauty (NATPRO6) Pullman Raja Orchid Hotel, Khon Kaen, Thailand.
Khon Kaen, Thailand.
11 Effect of Ipomoea aquatica Forsk. aqueous extract and malathion on P‐glycoprotein activity Wanna Sirisangtragul, Pornpisut Choothong, Bungorn Sripanidkulchai 21 Jan 2016 - 23 Jan 2016 The 6th International Conference on Natural Products for Health and Beauty (NATPRO6) Pullman Raja Orchid Hotel, Khon Kaen, Thailand.
Khon Kaen, Thailand.
12 In vitro study of permeation profile and skin accumulation of diarylheptanoids from Curcuma comosa Sarunya Tuntiyasawasdikul, Bungorn Sripanidkulchai 21 Jan 2016 - 23 Jan 2016 The 6th International Conference on Natural Products for Health and Beauty (NATPRO6) Pullman Raja Orchid Hotel, Khon Kaen, Thailand.
Khon Kaen, Thailand.
13 Antioxidant and hypoglycemic effects of Momordica cochinchinensis Spreng (Gag) aril extract on reproductive damages in streptozotocin (STZ)-induced hyperglycemia mice Sitthichai Iamsaard, Apichakan Sampannang, Supatcharee Arun, Wannisa Sukhorum, Jaturon Burawat, Chanwit Maneenin, Somsak Nualkaew, Bungorn Sripanidkulchai 21 Jan 2016 - 23 Jan 2016 The 6th International Conference on Natural Products for Health and Beauty (NATPRO6) Pullman Raja Orchid Hotel, Khon Kaen, Thailand.
Khon Kaen, Thailand.
14 Physicochemical characterization of modified starch of Kaempferia parviflora rhizomes Wimon Prapa, Chanthima Saoha, Bungorn Sripanidkulchai 21 Jan 2016 - 23 Jan 2016 The 6th International Conference on Natural Products for Health and Beauty (NATPRO6) Pullman Raja Orchid Hotel, Khon Kaen, Thailand.
Khon Kaen, Thailand.
15 Efficacy of facial scrub powder of pigmented rice Pailin Lue-adul, Chantima Saoha, Padaungquan Chitropas, Bungorn Sripanidkulchai 21 Jan 2016 - 23 Jan 2016 The 6th International Conference on Natural Products for Health and Beauty (NATPRO6) Pullman Raja Orchid Hotel, Khon Kaen, Thailand.
Khon Kaen, Thailand.
16 Preliminary formulation of tomato extract tablets containing modified pigmented rice starch Jringjai Areemit, Peera Tabboon, Bungorn Sripanidkulchai 21 Jan 2016 - 23 Jan 2016 The 6th International Conference on Natural Products for Health and Beauty (NATPRO6) Pullman Raja Orchid Hotel, Khon Kaen, Thailand.
Khon Kaen, Thailand.
17 Effect of Moringa oleifera leaves extract on cholesterol level in HepG2 cells Peera Tabboon, Bungorn Sripanidkulchai 21 Jan 2016 - 23 Jan 2016 The 6th International Conference on Natural Products for Health and Beauty (NATPRO6) Pullman Raja Orchid Hotel, Khon Kaen, Thailand.
Khon Kaen, Thailand.
18 Anti-oxidant, anti-hyaluronidase activity, and cytoprotection against H2O2-induced oxidative stress on human keratinocyte HaCaT cells of flower extracts of Lagerstroemia speciosa and Lagerstroemia floribunda Panjapa Kolakul, Bungorn Sripanidkulchai 21 Jan 2016 - 23 Jan 2016 The 6th International Conference on Natural Products for Health and Beauty (NATPRO6) Pullman Raja Orchid Hotel, Khon Kaen, Thailand.
Khon Kaen, Thailand.
19 Effect of aged garlic extract on spatial learning and memory Thanyaporn Wichai, Wanassanun Pannangrong, Kittisak Sripanidkulchai, Jariya Umka Welbat, Wunnee Chaijaroonkhanarak, Amnart Chaichoon, Bungorn Sripanidkulchai 21 Jan 2016 - 23 Jan 2016 The 6th International Conference on Natural Products for Health and Beauty (NATPRO6) Pullman Raja Orchid Hotel, Khon Kaen, Thailand.
Khon Kaen, Thailand.
20 Stimulatory effect on melanin synthesis of Thai plant extracts Navachat Teansuwan, Napaphak Jaipakdee, Bungorn Sripanidkulchai 21 Jan 2016 - 23 Jan 2016 The 6th International Conference on Natural Products for Health and Beauty (NATPRO6) Pullman Raja Orchid Hotel, Khon Kaen, Thailand.
Khon Kaen, Thailand.
21 Antioxidant and antibacterial activities of Wedelia trilobata extract Subhaphorn Wanna, Bungorn Sripanidkulchai, Fatma Aldila, Anisah Mahardiani, Jintana Junlatat 21 Jan 2016 - 23 Jan 2016 The 6th International Conference on Natural Products for Health and Beauty (NATPRO6) Pullman Raja Orchid Hotel, Khon Kaen, Thailand.
Khon Kaen, Thailand.
22 Chemical components of indigenous pigmented‐fruits and its potential anti‐tyrosinase activity Wansiri Lakkam, Rattanaporn Chaitong, Saline Nisathon, Ulairach Promvong, Bungorn Sripanidkulchai, Jintana Junlatat 21 Jan 2016 - 23 Jan 2016 The 6th International Conference on Natural Products for Health and Beauty (NATPRO6) Pullman Raja Orchid Hotel, Khon Kaen, Thailand.
Khon Kaen, Thailand.
23 Effect of aged garlic extract on vesicular glutamate transporters 1 and 2 in amyloid‐β induced rats Piyaporn Thorajak, Wanassanun Pannangrong, Jariya Umka Welbat, Kittisak Sripanidkulchai, Bungorn Sripanidkulchai 21 Jan 2016 - 23 Jan 2016 The 6th International Conference on Natural Products for Health and Beauty (NATPRO6) Pullman Raja Orchid Hotel, Khon Kaen, Thailand.
Khon Kaen, Thailand.
24 Effects of aged garlic and mixed compound extracts on spatial learning and memory Wanassanun Pannangrong, Jariya Umka Welbat, Wunnee Chaijaroonkhanarak, Kittisak Sripanidkulchai, Bungorn Sripanidkulchai 21 Jan 2016 - 23 Jan 2016 The 6th International Conference on Natural Products for Health and Beauty (NATPRO6) Pullman Raja Orchid Hotel, Khon Kaen, Thailand.
Khon Kaen, Thailand.
25 Investigation of antioxidative, antityrosinase and cytotoxic effects of extract of irradiated oyster mushroom Nutsuda Banlangsawan, Bungorn Sripanidkulchai, Niwat Sanoamuang 21 Jan 2016 - 23 Jan 2016 The 6th International Conference on Natural Products for Health and Beauty (NATPRO6) Pullman Raja Orchid Hotel, Khon Kaen, Thailand.
Khon Kaen, Thailand.
26 Hair growth promoting effect of Moringa oleifera oil Jintana Junlatata, Bungorn Sripanidkulchai 21 Jan 2016 - 23 Jan 2016 The 6th International Conference on Natural Products for Health and Beauty (NATPRO6) Pullman Raja Orchid Hotel, Khon Kaen, Thailand.
Khon Kaen, Thailand.
27 Anti-melanin production effect of Cratoxylum formosum bark extract Jintana Junlatat, Bungorn Sripanidkulchai 28 Jan 2015 - 30 Jan 2015 Jintana Junlatat Pullman Khon Kaen Raja Orchid Hotel, Khon Kaen, Thailand
Khon Kaen, Thailand
28 Antioxidant and anti-inflammatory activity of ginger extract as daily supplement in cancer patients receiving chemotherapy Kwanjit Danwilai, Jitprapa Konmun, Bungorn Sripanidkulchai, Suphat Subongkot 27 Sep 2014 - 29 Sep 2014 APOPC 2014 (Asia Pacific Oncology Pharmacy Congress) Seoul, Korea Samsung Hall, Ewha Campus Complex, Ewha Womans University.
Seoul, Korea
29 Preparation and Evaluation of Curcuma Comosa Liquisolid Compacts Ekapol Limpongsa, Yanika Roongpairoj, Araya Tenghattakorn, Napaphak Jaipakdee, Padungkwan Chitropas, Pawinee Piyachaturawat, Bungorn Sripanidkulchai 1 May 2014 - 3 May 2014 The 3rd CURRENT DRUG DEVELOPMENT International Conference Pavilion Queen's Bay Krabi Ao Nang Beach, THAILAND Krabi, Thailand
Krabi, Thailand
30 Effect of Non-Volatile Liquids and Polymers on the Characteristics of Curcuma Comosa Liquisolid Powders Ekapol Limpongsa, Araya Tenghattakorn, Yanika Roongpairoj, Napaphak Jaipakdee, Padungkwan Chitropas, Pawinee Piyachaturawat, Bungorn Sripanidkulchai 1 May 2014 - 3 May 2014 The 3rd CURRENT DRUG DEVELOPMENT International Conference Pavilion Queen's Bay Krabi Ao Nang Beach, THAILAND Krabi, Thailand
Krabi, Thailand
31 Melanogenesis inhibitory effect of Tetracera Loureiri bark extract Jintana Junlatat, Bungorn Sripanidkulchai 6 May 2014 - 8 May 2014 The 5th International Conference on Natural Products for Health and Beauty (NATPRO 5) Moevenpick Resort & Spa Karon Beach Phuket
Phuket, Thailand
32 Effect of antioxidant to the analysis of quercetin in Moringa oleifera leave Tanakorn Panya, Narin Chansri, Bungorn Sripanidkulchai, Supawadee Daodee 28 Nov 2012 - 30 Nov 2012 The 4th International Conference on Natural Products for Health and Beauty Future Trends in Health Products: Safety and Effectiveness for All Chiang Mai Orchid Hotel
Chiang Mai, Thailand
33 Evaluation of Ginger Eatract as Daily Supplement in Prevention of Chemotherapy Induced Nausea and Vomitong (Cinv) Jitprapa Konmun, Suphat Subongkot, Aeumkae Sookprasert, Bungorn Sripanidkulchai 1 Nov 2012 - 3 Nov 2012 The 4th APOPC "Networking to Accelerate Oncology Pharmacy Practice" Grand Sahid Jaya, Jakarta
Indonesia
34 Histological Changes of Liver in Ovariectomized Rats after Treatment by Curcuma comosa Extract Wanassanun PANNANGRONG, Kittisak Sripanidkulchai, Jian Su, Jariya Umca, Wunnee Chaijaroonkhanarak, Ammart Chaichun, Bungorn Sripanidkulchai 17 Sep 2012 - 20 Sep 2012 The 5th Sino-Thai International Conference on Traditional Medicine and Natural Health Products Guangxi University of Chinese Medicine,
Nanning, China
35 Kaempferia parviflora mitigates memory impairment In vascular dementia Terdthai TONG-UN, Supaporn MUCHIMAPURA, Bungorn Sripanidkulchai, Jintanaporn WATTANATHORN 17 Sep 2012 - 20 Sep 2012 The 5th Sino-Thai International Conference on Traditional Medicine and Natural Health Products Guangxi University of Chinese Medicine,
Nanning, China
36 Preliminary permeation study of Kaempferia parviflora crude extract Sarunya TUNTIYASAWASDIKUL, Bungorn Sripanidkulchai 17 Sep 2012 - 20 Sep 2012 The 5th Sino-Thai International Conference on Traditional Medicine and Natural Health Products Guangxi University of Chinese Medicine,
Nanning, China
37 Promoting the use of local herbs for self reliance care: Current situation in Northeastern Region of Thailand Raksaworn Jaisaard, Tipaporn Kanjanarach, Bungorn Sripanidkulchai 17 Sep 2012 - 20 Sep 2012 The 5th Sino-Thai International Conference on Traditional Medicine and Natural Health Products Guangxi University of Chinese Medicine,
Nanning, China
38 Total Phenolic, Flavonoid, Anthocyanin Contents and Antioxidative Activity of Three Thai Flowers Ploykwan KRANJANASURAT, Bungorn Sripanidkulchai 17 Sep 2012 - 20 Sep 2012 The 5th Sino-Thai International Conference on Traditional Medicine and Natural Health Products Guangxi University of Chinese Medicine,
Nanning, China
39 Cytotoxic and antiestrogenic effects of Momordica cochinchinensis Spreng fruit extract on breast cancer MCF-7 cells Phuchong PETCHSAK, Bungorn Sripanidkulchai 17 Sep 2012 - 19 Sep 2012 The 5th Sino-Thai International Conference on Traditional Medicine and Natural Health Products Guangxi University of Chinese Medicine,
Nanning, China
40 Acute and Chronic Toxicity Test of Moringu oleifera Leaves Extract Peera TABBOON, Bungorn Sripanidkulchai, Khaethareeya Sutthanut, Kittisak Sripanidkulchai 17 Sep 2012 - 20 Sep 2012 The 5th Sino-Thai International Conference on Traditional Medicine and Natural Health Products Guangxi University of Chinese Medicine,
Nanning, China
41 Screening forAntioxidative Activity, Total Phenolics, Total Flavonoids and Cytotoxicity of Fresh Pod of Moringa oleifera Lam. Extracts Panjapa KOLAKUL, Bungorn Sripanidkulchai 17 Sep 2012 - 20 Sep 2012 The 5th Sino-Thai International Conference on Traditional Medicine and Natural Health Products Guangxi University of Chinese Medicine,
Nanning, China
42 Promoting Thai traditional medicine An exploratory study at sub district health promoting hospitals Tipaporn Kanjanarach, Raksaworn Jaisaard, Bungorn Sripanidkulchai 17 Sep 2012 - 20 Sep 2012 The 5th Sino-Thai International Conference on Traditional Medicine and Natural Health Products Guangxi University of Chinese Medicine,
Nanning, China
43 The Development of Lannea coromandelica Cream Jomjai Peerapattana, Bungorn Sripanidkulchai, Unchalee Tattawasart, Pathomthat Srisuk 17 Sep 2012 - 20 Sep 2012 The 5th Sino-Thai International Conference on Traditional Medicine and Natural Health Products Guangxi University of Chinese Medicine,
Nanning, China
44 Isoflavone aglycone content and antioxidant activity in seed of soybean cultivar KKU 35 Ekapol Limpogsa, Bungorn Sripanidkulchai, Napaphak Jaipakdee 17 Sep 2012 - 20 Sep 2012 The 5th Sino-Thai International Conference on Traditional Medicine and Natural Health Products Guangxi University of Chinese Medicine,
Nanning, China
45 Anticancer activity of Cratoxylum formosum (Jack.) Dyer ssp. pruniflorum against hepatocellular carcinoma cell line Apiyada NONPANYA, Natthida Weerapreeyakul, Sahapat BARUSRUX, Thaweesak Thitimetharoch, Bungorn Sripanidkulchai 17 Sep 2012 - 20 Sep 2012 The 5th Sino-Thai International Conference on Traditional Medicine and Natural Health Products Guangxi University of Chinese Medicine,
Nanning, China
46 Anti-Herpes Simplex Virus-1 (HSV-1) activity of five selected plants from Khon Kaen Province, Thailand Niramai FANGKRATHOK, Unchalee Tattawasart, Bungorn Sripanidkulchai 17 Sep 2012 - 20 Sep 2012 The 5th Sino-Thai International Conference on Traditional Medicine and Natural Health Products Guangxi University of Chinese Medicine,
Nanning, China
47 In vitro evaluation of hair growth potential of Carthamus tinctorius L. Jintana JUNLATAT, Bungorn Sripanidkulchai 17 Sep 2012 - 20 Sep 2012 The 5th Sino-Thai International Conference on Traditional Medicine and Natural Health Products Guangxi University of Chinese Medicine,
Nanning, China
48 Development of Self-Microemulsifying Drug Delivery System for Improving Oral Bioavailability of Dimethoxyflavone in Kaempferia parviflora Catheleeya Mekjaruskul, Michael Jay, Bungorn Sripanidkulchai 17 Sep 2012 - 20 Sep 2012 The 5th Sino-Thai International Conference on Traditional Medicine and Natural Health Products Guangxi University of Chinese Medicine,
Nanning, China
49 High Potential Anticancer Medicinal Plants Natthida Weerapreeyakul, Sahapat BARUSRUX, Thaweesak Thitimetharoch, Bungorn Sripanidkulchai 17 Sep 2012 - 20 Sep 2012 The 5th Sino-Thai International Conference on Traditional Medicine and Natural Health Products Guangxi University of Chinese Medicine, Nanning, China
Nanning, China
50 Novel Development of Herbal Health Formulations Bungorn Sripanidkulchai 17 Sep 2012 - 20 Sep 2012 The 5th Sino-Thai International Conference on Traditional Medicine and Natural Health Products Guangxi University of Chinese Medicine, Nanning, China
Nanning, China
51 Home Visits by Pharmacists-Thai Patients Preferences and Expectation N Surasane, Tipaporn Kanjanarach, Raksawon Jaisa-ard, Bungorn Sripanidkulchai, S Prasertsuk, S Tangtrakul 23 Jul 2012 - 26 Jul 2012 17th INTERNATIONAL SOCIAL PHARMACY WORKSHOP "SOCIAL PHARMACY & PHARMACEUTICAL AND HEALTH CONSUMER PROTECTION Phuket Graceland Resort & Spa
Thailand
52 In-service Training and Policy Support are Needed to Improve Quality of Primary Care Pharmacy Practice P Boonklang, Tipaporn Kanjanarach, Raksawon Jaisa-ard, Bungorn Sripanidkulchai 23 Jul 2012 - 26 Jul 2012 17th INTERNATIONAL SOCIAL PHARMACY WORKSHOP "SOCIAL PHARMACY & PHARMACEUTICAL AND HEALTH CONSUMER PROTECTION Phuket Graceland Resort & Spa
Thailand
53 Thai Plants in Zingiberaceae for Aged-related Diseases Bungorn Sripanidkulchai 15 Oct 2010 - 16 Oct 2010 The 15th Shizuoka Forum on Health and Longevity "Achieving Health Longevity by Overcoming Dementia: Drug Discovery and Medical Care Shizuoka Convention & Arts Center
Janpan
54 FUNCTIONAL FOODS AND NUTRACEUTICALS Bungorn Sripanidkulchai 11 Jul 2010 - 13 Jul 2010 The 4th Sino-Thai International Conference Traditional Medicine and Research and Development in Pharmacy Related Area Pullman Khon Kaen Raja Orchid Hotel
Khon Kaen, Thailand
55 DEVELOPMENT OF NANO-VESICLE SYSTEMS FOR PHYLLANTHUS EMBLICA STEMS EXTRACT Rungsiri Chaiittianan, Bungorn Sripanidkulchai, Khaetthareeya Sutthanut 11 Jul 2010 - 13 Jul 2010 The 4th Sino-Thai International Conference Traditional Medicine and Research and Development in Pharmacy Related Area Pullman Khon Kaen Raja Orchid Hotel
Khon Kaen, Thailand
56 Ethnobotanical Survey of the Royal Plant Genetic Conservation Area of Chulabhorn Dam, Chaiyaphum Province, Thailand Thaweesak Thitimetharoch, Natthida Weerapreeyakul, Kittisak Sripanidkulchai, Bungorn Sripanidkulchai 29 Oct 2008 - 31 Oct 2008 ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 3rd Sino-Thai Conference on Traditional Medicine and Natural Products Guangxi Traditional Chinese Medical (TCM)
Nanning,ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน
57 Anticancer activity screening of eleven Thai indigenous plants Natthida Weerapreeyakul, Sasipawan Machana, Thaweesak Thitimetharoch, Bungorn Sripanidkulchai 10 Jun 2009 - 13 Jun 2009 The 4th Asian Association of School of Pharmacy and the 9th Maleysian Pharmaceutical Society Pharmacy Scientific Conference 2009 (AASP-MPSPSC 2009) Vistana Hotel, Bukit Jambul
Pulau Pinang, Malaysia
58 The Distribution of 1,7 diphenyl-5-hydroxy-(1E, 3E)-1,3-heptadiene of Curcuma comosa Hexane Extract after Single Dose Intravenous Injection Jian Su, Bungorn Sripanidkulchai, Kittisak Sripanidkulchai, Apichart Suksamrarn, Pawinee Piyachaturawat 29 Oct 2008 - 31 Oct 2008 ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 3rd Sino-Thai Conference on Traditional Medicine and Natural Products Guangxi Traditional Chinese Medical (TCM) University
Nanning,ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน
59 Human skin permeation of Kaempferia parviflora flavonoids in gel formulation Khaetthareeya Sutthanut, Bungorn Sripanidkulchai 29 Oct 2008 - 31 Oct 2008 ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 3rd Sino-Thai Conference on Traditional Medicine and Natural Products Guangxi Traditional Chinese Medical (TCM) University
Nanning,ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน
60 Objective: Determonation of eight flavonoids in Kaempferia parviflora extract by using high performance liquid chromatography Catheleeya Mekjaruskun, Khaethareeya Sutthanut, Bungorn Sripanidkulchai* 17 Dec 2008 - 19 Dec 2008 The second International Conference on Natural Products for Health and Beauty (NATPRO) Phayoa
Thailand
61 Intestinal permeation of Kaempferia parviflora flavonoids Khaetthareeya Sutthanut, Bungorn Sripanidkulchai 17 Dec 2008 - 19 Dec 2008 The second International Conference on Natural Products for Health and Beauty (NATPRO) Phayoa
Thailand
62 Antioxidative and antimutagenic activities of Dalbergia darlacensis Niramai Fangkrathok, Bungorn Sripanidkulchai, Wimol Rukngan, Chanthima Soaha, Penpak Khamkaew, Jintana Julatat 17 Dec 2008 - 19 Dec 2008 The second International Conference on Natural Products for Health and Beauty (NATPRO) Phayoa
Thailand
63 Inhibitory effect Cissus quadrangularis on iNOS and IL-1B expression in RAW 264.7 macrophage cells stimulated by LPS. Jintana Junlatat, Thaweesak Sunthonsart, Patra Amadee Peerachaheed, Bungorn Sripanidkulchai 17 Dec 2008 - 19 Dec 2008 The second International Conference on Natural Products for Health and Beauty (NATPRO) Phayoa
Thailand
64 Potenial anticancer activity of crude extract obtained from herbal composition inIsan Soup (Gang Om) Natthida Weerapreeyakul, Sasipawan Machana, Bungorn Sripanidkulchai 17 Dec 2008 - 19 Dec 2008 The second International Conference on Natural Products for Health and Beauty (NATPRO) Phayoa
Thailand
65 Research and development of Health benefits of natural products: case study of Kaempferia parviflora (Krachaidam) Bungorn Sripanidkulchai 17 Dec 2008 - 19 Dec 2008 The second International Conference on Natural Products for Health and Beauty (NATPRO) Phayoa
Thailand
66 Screening for cytotoxicity effect of three Thai herbal plants in leukemia (U937 and MOLT-4) Cell lines Sasipawan Machana, Natthida Weerapreeyakul, Thaweesak Thitimetharoch, Bungorn Sripanidkulchai 17 Dec 2008 - 19 Dec 2008 The second International Conference on Natural Products for Health and Beauty (NATPRO) Phayoa,
Thailand
67 Pharmacokinetics of Kaempferia parviflora extracts after oral administration in rats Catheleeya Mekjaruskun, Khaetthareeya Sutthanut, Wimol Rukngan, Juntima Sauhar, Bungorn Sripanidkulchai 2 Dec 2007 - 6 Dec 2007 The 2nd Sino-Thai international Conference on Traditional Medicine and Natural Products Kosa Hotel
Khon Kaen
68 Correlation of intestine permeability and blood levels of major flavonoids in Kaempferia parviflora rhizomes Khaetthareeya Sutthanut, Bungorn Sripanidkulchai 17 Nov 2008 - 18 Nov 2008 The Eight China-Japan International Sympasium on Health Sciences Vaton Yunqi Resort Hotel
Hungzhou, China
69 Effect of Kaempferia parviflora extract on cytochrome P450 enzymes in mouse liver Catheleeya Mekjaruskul, Khaetthareeya Sutthanut, Chanthima Saohar, Bungorn Sripanidkulchai 29 Oct 2008 - 31 Oct 2008 ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 3rd Sino-Thai Conference on Traditional Medicine and Natural Products Guangxi Traditional Chinese Medical (TCM) University
Nanning,ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน
70 Antioxidant and anticancer activities of ethanolic extract of Cladogynos orientalis Zipp.Ex Span. Jintana Junlatat, Rapeeporn Chantuma, Wimol Rukngan, Chanthima Soahar, Bungorn Sripanidkulchai 29 Oct 2008 - 31 Oct 2008 ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 3rd Sino-Thai Conference on Traditional Medicine and Natural Products Guangxi Traditional Chinese Medical (TCM) University
Nanning,ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน
71 Apoptosis induction of Kaempferia parviflora in human leukemia (Jurkat) and hepatoma (HepG2) cancer cell lines Sasipawan Machana, Bungorn Sripanidkulchai, Natthida Weerapreeyakul 29 Dec 2008 - 31 Dec 2008 ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 3rd Sino-Thai Conference on Traditional Medicine and Natural Products Guangxi Traditional Chinese Medical (TCM) University
Nanning,ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน
72 Anti-herpes simplex virus type 1 activity of Cratoxylum formo Niramai Fangkrathok, Unchalee Tattawasart, Bungorn Sripanidkulchai 29 Oct 2008 - 31 Oct 2008 ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 3rd Sino-Thai Conference on Traditional Medicine and Natural Products Guangxi Traditional Chinese Medical (TCM) University
Nanning,ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน
73 Mutagenic, antimutagenic and antioxidative activity of Glochidion coccineum Bungorn Sripanidkulchai, Wimol Rukngan, Chanthima Soahar, Niramai Fangkrathok, Penpak Khamkaew, Jintana Julatat 29 Oct 2008 - 31 Oct 2008 ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 3rd Sino-Thai Conference on Traditional Medicine and Natural Products Guangxi Traditional Chinese Medical (TCM)
Nanning, Guangxi ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน
74 Kaempferia parviflora improves cognitive function in Alzheimers disease model Thaneeya Hawiset, Supaporn Muchimapura, Jintanaporn Wattanathorn, Bungorn Sripanidkulchai, Terdthai Thong-unb 2 Dec 2007 - 6 Dec 2007 The 2nd Sino-Thai international Conference on Traditional Medicine and Natural Products Kosa Hotel
Khon Kaen
75 Sexual enhancing effect of kaempferia parviflora cv. Khegnoi-2 extract in aged male rats with stress exposure Prasert Pangpookiew, Jintanaporn Wattanathorn, Supaporn Muchimapura, Kittisak Sripanidkulchai, Bungorn Sripanidkulchai 2 Dec 2007 - 6 Dec 2007 The 2nd Sino-Thai international Conference on Traditional Medicine and Natural Products Kosa Hotel
Khon Kaen
76 Consumer demand for herbal health products in dementia, Thailand Nusaraporn Kessomboon, Bungorn Sripanidkulchai, Wannee Chaichalermpong 2 Dec 2007 - 6 Dec 2007 The 2nd Sino-Thai international Conference on Traditional Medicine and Natural Products Kosa Hotel
Khon Kaen
77 Inhibitory effect of Cissus quadrangularis on TNF-alpha and COX-2 expression in monocytic THP-1 cells stimulated by LPS Jintana Junlata, Thaweesak Sunthonsart, Patra Amadee Peerachaheed, Bungorn Sripanidkulchai 2 Dec 2007 - 6 Dec 2007 The 2nd Sino-Thai international Conference on Traditional Medicine and Natural Products Kosa Hotel
Khon Kaen
78 Anti-inflammation via xanthine oxidase and cyclooxygenase-2 of Kaempferia parviflora extracts Khaetthareeya Sutthanut, Catheleeya Mekjaraskul, Bungorn Sripanidkulchai 2 Dec 2007 - 6 Dec 2007 The 2nd Sino-Thai international Conference on Traditional Medicine and Natural Products Kosa Hotel
Khon Kaen
79 Antioxidative and anticancer activities of Thai black glutinous and brown rice bran Niramai Fangratoke, Bungorn Sripanidkulchai, Wimon Rakngan 2 Dec 2007 - 6 Dec 2007 The 2nd Sino-Thai international Conference on Traditional Medicine and Natural Products Kosa Hotel
Khon Kaen
80 Cytotoxicity of herbal extracts compared to melphalan in Jurkat and DAUDI leukemia cells and HepG2 hepatoma cell lines Sasipawan Machana, Pokpong Prayong, Sahapat Barusrux, Bungorn Sripanidkulchai, Natthida Weerapreeyakul 2 Dec 2007 - 6 Dec 2007 The 2nd Sino-Thai International Conference on Traditional Medicine and Natural Products Thailand
Khon Kaen
81 Antioxidativ activity of Thai black and white sesame seeds and their products Bungorn Sripanidkulchai, Natthida Weerapreeyakul, Pradit Sukontawarin, Wimon Rakngan 13 Nov 2006 - 19 Nov 2006 The 1st Sino-Thai Conference on Traditional Medicine and Natural Health products Nanning
Nanning, Guanxi, P.R. China
82 Structure modification of preussomerin I, preussomerin G, phaseolinone and phomenone Natthida Weerapreeyakul, Chavi Yenjai, Masahiko Isaka, Rutchayaporn Anorach, Pongpun Siripong, Bungorn Sripanidkulchai 26 Jan 2006 - 27 Jan 2006 The Asian Symposium for Pharmaceutical Science in JSPS Asian Core Program
Fukuoka, Japan
83 Study on Antioxidant of Extracts from Rice Bran Tablets compared with others Aroonsri Priprem, Padungkwan Chitropas, Pramote Mahakunakorn, Chidchanok Khamlert, Bungorn Sripanidkulchai 19 Oct 2004 - 21 Oct 2004 30th congress on science and technology of Thailand
Impact Exhibition and Convention Center Muang Thong Thani
84 Determinations of Anti-oxidative Activities in Local Fruits and Wines Natthida Weerapreeyakul, Bungorn Sripanidkulchai, Khaetthareeya Sutthanut, Sunisa Sriboonrueng, Jintana Junlatat 30 Nov 2004 - 3 Dec 2004 The 10th World Congress on Clinical Nutrition
Phuket Thailand

Research Project โครงการวิจัย

No. ชื่อโครงการ ผู้ร่วมโครงการ ระยะเวลา ปีงบประมาณ ทุนภายใน/ภายนอก แหล่งทุน
1 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร ศักดา ดาดวง, บังอร ศรีพานิชกุลชัย, นภภัค ใจภักดี, สุธาสินี ทัพพสารพงศ์, เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง, อรวรรณ มนทกานติรัตน์, ศรัญญา ตันติยาสวัสดิกุล 2020-04-01 - 2021-04-01 [365 วัน]
2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2 การเตรียมสารสำคัญของสารสกัดกัญชาและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ บังอร ศรีพานิชกุลชัย 2019-07-01 - 2020-07-31 [396 วัน]
2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(ทุนอุดหนุนการวิจัยแบบบูรณาการ)
3 การพัฒนาระบบรับรองมาตรฐานสารสกัดสมุนไพรเพื่อควบคุมคุณภาพการผลิตผลิตภัณฑ์ บังอร ศรีพานิชกุลชัย, ศรัญญา ตันติยาสวัสดิกุล, จริงใจ อารีมิตร, พีระ ทับบุญ, คัทลียา เมฆจรัสกุล, สมศักดิ์ นวลแก้ว, บรรลือ สังข์ทอง 2018-12-03 - 2019-12-02 [364 วัน]
2562 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สวก.
4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางและผลิตภัณฑ์สปาจากข้าวไทย บังอร ศรีพานิชกุลชัย 2018-10-01 - 2019-09-30 [364 วัน]
2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(บูรณาการวิจัยและนวัตกรรม)
5 การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและการพัฒนาแกรนูลฟองฟู่ของตำรับยาธาตุบรรจบให้อยู่ในรูปแบบสะดวกใช้ บังอร ศรีพานิชกุลชัย 2018-09-10 - 2019-09-09 [364 วัน]
2561 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
6 การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งและกลไกในระดับโมเลกุลของตำรับยาเบญจอำมฤตย์ บังอร ศรีพานิชกุลชัย 2018-06-16 - 2019-06-10 [359 วัน]
2561 สถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
7 การศึกษาประสิทธิผลของสารสกัดจากยาตำรับยาขาวจากศิลาจารึกวัดโพธิ์ต่อการรักษาเบาหวานในสัตว์ทดลอง (โครงการศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยของตำรับยาสมุนไพร (ศิลาจารึกวัดโพธิ์) ในการรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน) บังอร ศรีพานิชกุลชัย 2018-05-29 - 2019-03-24 [299 วัน]
2561 สถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
8 การศึกษาประสิทธิผลของสารสกัดจากยาตำรับยาขาวจากศิลาจารึกวัดโพธิ์ต่อการรักษาเบาหวานในสัตว์ทดลอง บังอร ศรีพานิชกุลชัย 2018-03-20 - 2019-01-20 [306 วัน]
2561 สถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทย
9 การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพจากสารสกัดเห็นเพื่อเสริมความจำ เอกพล ลิ้มพงษา, นภภัค ใจภักดี, จันทนา บุญยะรัตน์, ศรัญญา ตันติยาสวัสดิกุล, พีระ ทับบุญ, นิวัฒ เสนาะเมือง, บังอร ศรีพานิชกุลชัย 2017-12-01 - 2018-12-01 [365 วัน]
2561 โครงการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
10 การศึกษาคุณค่าทางโภชนาการ ฤทธิ์ทางชีวภาพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและเวชสำอางจากข้าวพันธุ์พื้นเมือง บังอร ศรีพานิชกุลชัย 2017-10-01 - 2018-09-30 [364 วัน]
2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(ทุนอุดหนุนการวิจัยแบบบูรณาการ)
11 การพัฒนาชุดเวชสำอางเพื่อชะลอวัยสำหรับสตรีวัยหมดประจำเดือนจากสารสกัดสมุนไพรที่ออกฤทธิ์คล้ายฮอร์โมนเอสโตรเจน บังอร ศรีพานิชกุลชัย 2017-09-08 - 2017-12-31 [114 วัน]
2560 ที่ประชุมอธิการบดี (ทปอ.) โครงการ Innovation Hub - Aging - Society
12 การศึกษาผลของสารสกัดจากยาตำรับปถวี อาโป วาโย ต่อการรักษาเบาหวานในสัตว์ทดลอง (โครการศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยของตำรับยาสมุนไพร (ศิลาจารึกวัดโพธิ์) ในการรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน บังอร ศรีพานิชกุลชัย 2017-09-05 - 2018-07-01 [299 วัน]
2560 กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
13 การศึกษาผลของสารสกัดจากยาตำรับปถวี อาโป วาโย ต่อการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันในหนูทดลอง (โครงการศึกษาประสิทธิผลและความปลอภยของตำรับยาไหทยในการเพิ่มภูมิคุ้มกันในผู้ป่วย HIV บังอร ศรีพานิชกุลชัย 2017-09-05 - 2018-07-01 [299 วัน]
2560 กรมแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
14 จ้างที่ปรึกษายาโครงการศึกษาการใช้ยาเบญจอำมฤตย์ในผู้ป่วยโรคมะเร็งตับตามองค์ความรู้การแพทย์แผนไทย (การศึกษาความปลอดภัยและประสิทธิผลของตำรับยาเบญจอำมฤตย์ในผู้ป่วยโรคมะเร็งตับ ระยะที่ 1B) บังอร ศรีพานิชกุลชัย 2017-07-22 - 2018-01-17 [179 วัน]
2560 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
15 การพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบเม็ดสเฟียร์เสริมอาหารที่มีส่วนประกอบของสมุนไพรเพื่อสุขภาพ บังอร ศรีพานิชกุลชัย, จริงใจ อารีมิตร, ศรัญญา ตันติยสวัสดิกุล 2017-07-21 - 2017-12-20 [152 วัน]
2560 ที่ประชุมอธิการบดี (ทปอ.) โครงการ Innovation Hub - Agriculture & Food
16 การศึกษาคุณค่าทางโภชนาการฤทธิ์ทางชีวภาพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากข้าวพันธุ์พื้นเมือง บังอร ศรีพานิชกุลชัย 2017-05-01 - 2018-05-31 [395 วัน]
2560 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(ทุนอุดหนุนการวิจัยแบบบูรณาการ)
17 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นแปะสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรที่มีฤทธิ์บรรเทาปวดและอักเสบเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ บังอร ศรีพานิชกุลชัย 2017-01-01 - 2017-12-31 [364 วัน]
2560 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายอุตสาหกรรม
18 การพัฒนาสารช่วยทางเภสัชกรรมของผลิตภัณฑ์ยยาและส่วนผสมของผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปจากกากแป้งข้าวที่มีสี บังอร ศรีพานิชกุลชัย, กิตติศักดิ์ ศรีพานิชกุลชัย, จอมใจ พีรพัฒนา, เอกพล ลิ้มพงษา, นภภัค ใจภักดี, ศรัญญา ตันติยาสวัสดิกุล, จริงใจ อารีมิตร 2016-12-27 - 2017-12-26 [364 วัน]
2560 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) - สวก.
19 การพัฒนาสารช่วยทางเภสัชกรรมของผลิตภัณฑ์ยาและส่วนผสมของผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปจากกากแป้งข้าวที่มีสี บังอร ศรีพานิชกุลชัย 2016-12-26 - 2017-12-26 [365 วัน]
2560 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) - สวก.
20 การศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัย จากสมุนไพร บังอร ศรีพานิชกุลชัย 2016-08-01 - 2017-04-01 [243 วัน]
2559 สถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
21 การศึกษาฤทธิ์ต้านเอนไซม์ไทโรซิเนสและการสร้างเมลานินของพืช สมุนไพรในพื้นที่อุทยานสัตว์ป่าอุบลราชธานี บังอร ศรีพานิชกุลชัย 2014-10-01 - 2015-09-30 [364 วัน]
2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
22 ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร บังอร ศรีพานิชกุลชัย 2013-10-01 - 2014-09-30 [364 วัน]
2557 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
23 การศึกษาฤทธิ์ต้านเอนไซม์ไทโรซิเนส และการสร้างเมลานินของพืชสมุนไพรในพื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ และเขื่อนอุบลรัตน์ บังอร ศรีพานิชกุลชัย 2013-10-01 - 2014-09-30 [364 วัน]
2557 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(กองทุนวิจัย 40 ปี)
24 ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร บังอร ศรีพานิชกุลชัย 2012-10-01 - 2013-09-30 [364 วัน]
2556 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
25 การศึกษาฤทธิ์ต้านเอนไซม์ไทโรซิเนสและการสร้างเมลานินของพืชสมุนไพรในพื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ บังอร ศรีพานิชกุลชัย, จินตนา จุลทัศน์, ทวีศักดิ์ ธิติเมธาโรจน์ 2012-10-01 - 2013-09-30 [364 วัน]
2556 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
26 ฤทธิ์เสริมการเจริญเติบโตของเส้นผมของสารสกัดดอกคำฝอย (ยอ-009) บังอร ศรีพานิชกุลชัย, จินตนา จุลทัศน์ 2012-06-01 - 2013-05-31 [364 วัน]
2555 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
27 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพโพรไบโอติกและเวชสำอางจากการผลิตผลพลอยได้จากกระบวนการหมักข้าวฮางงอกและข้าวก่ำสายพันธุ์ KKURL0381 บังอร ศรีพานิชกุลชัย 2012-04-01 - 2012-04-30 [29 วัน]
2555 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) - สวก.
28 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพและเวชสำอางเพื่อเพิ่มมูลค่าข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่มีสีโดยการปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ บังอร ศรีพานิชกุลชัย 2012-04-01 - 2013-04-30 [394 วัน]
2555 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) - สวก.
29 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพและเวชสำอางเพื่อเพิ่มมูลค่าข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่สี่โดยการปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ บังอร ศรีพานิชกุลชัย 2012-04-01 - 2013-04-30 [394 วัน]
2555 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) - สวก.
30 โครงการวิจัยร่วมและพัฒนาภายใต้ความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และวิชาการไทย-จีน บังอร ศรีพานิชกุลชัย 2011-10-01 - 2012-09-30 [365 วัน]
2555 สํานักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
31 การศึกษาการดูดซึมและเภสัชจลนศาสตร์ของสารสกัดว่านชักมดลูก บังอร ศรีพานิชกุลชัย 2011-10-01 - 2012-09-30 [365 วัน]
2555 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
32 โครงการพัฒนาศักยภาพเภสัชกรปฐมภูมิ บังอร ศรีพานิชกุลชัย 2011-10-01 - 2012-09-30 [365 วัน]
2555 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
33 ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร บังอร ศรีพานิชกุลชัย 2011-10-01 - 2012-09-30 [365 วัน]
2555 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
34 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรในวงศ์อะนาคาร์เดียซี 3 ชนิด ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ: การศึกษามาตรฐานและฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่น (ปีที่1) บังอร ศรีพานิชกุลชัย, ทวีศักดิ์ ธิติเมธาโรจน์, จินตนา จุลทัศน์ 2011-10-01 - 2012-09-30 [365 วัน]
2555 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
35 การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ของสารสกัดกระชายดำ บังอร ศรีพานิชกุลชัย, คัทลียา เมฆจรัสกุง 2011-09-01 - 2012-08-31 [365 วัน]
2554 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
36 การพัฒนามาตรฐานสารสกัดและผลิตภัณฑ์จากมะเขือเทศ บังอร ศรีพานิชกุลชัย 2011-08-01 - 2012-07-31 [365 วัน]
2554 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
37 ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการเข้าถึงบริการทางเภสัชกรรมที่ดีอย่างเท่าเทียมในสถานบริการทุกระดับ บังอร ศรีพานิชกุลชัย, ทิพาพร กาญจนราช, รักษวร ใจสะอาด, กรแก้ว จันทภาษา, นุศราพร เกษสมบูรณ์ 2011-06-01 - 2012-05-31 [365 วัน]
2554 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
38 การศึกษาผลของน้ำมันมะรุมต่อเซลล์ผมและการเจริญของเส้นผมในสัตว์ทดลอง บังอร ศรีพานิชกุลชัย 2011-05-01 - 2012-04-30 [365 วัน]
2554 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
39 ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลืตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร บังอร ศรีพานิชกุลชัย 2010-10-01 - 2011-09-30 [364 วัน]
2554 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
40 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมสารสกัดอด (Lannea coromandelica) จากพืชในพื้นที่เขื่อน จุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ นรินทร์ จันทร์ศรี, บังอร ศรีพานิชกุลชัย, อัญชลี ตัตตะวะศาสตร์, จอมใจ พีรพัฒนา 2010-10-01 - 2011-09-30 [364 วัน]
2554 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
41 การศึกษามาตรฐานและสาระสำคัญจากพืชสมุนไพรในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่เขื่อนห้วยกุ่ม จังหวัดชัยภูมิ บังอร ศรีพานิชกุลชัย, จินตนา จุลทัศน์ 2010-10-01 - 2011-09-30 [364 วัน]
2554 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
42 การศึกษาผลของผลิตภัณฑ์สุขภาพจากส่วนผสมสมุนไพร 3 ชนิด ต่อความจำและการเรียนรู้ บังอร ศรีพานิชกุลชัย 2010-10-01 - 2013-09-30 [1095 วัน]
2554 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
43 การนำกากเหลือจากเมล็ดมะรุมมาใช้พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพและทำให้น้ำสะอาด บังอร ศรีพานิชกุลชัย 2010-10-01 - 2013-09-30 [1095 วัน]
2554 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
44 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพจากฟักข้าว บังอร ศรีพานิชกุลชัย 2010-10-01 - 2012-09-30 [730 วัน]
2554 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
45 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพจากฟักข้าว บังอร ศรีพานิชกุลชัย, ภุชงค์ เพ็ชรศักดิ์ 2010-07-01 - 2011-06-30 [364 วัน]
2553 na
46 การศึกษาผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพจากส่วนผสมสมุนไพร 3 ชนิด ต่อความจำและการเรียนรู้ บังอร ศรีพานิชกุลชัย, Jian Su 2010-06-01 - 2011-05-31 [364 วัน]
2553 na
47 โครงการ โปรแกรมวิจัยร่วมด้านนาโนเวชสำอางสมุนไพรไทย (002/2553) บังอร ศรีพานิชกุลชัย 2010-04-01 - 2011-03-31 [364 วัน]
2553 ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสต์และเทคโนโลยี
48 การศึกษามาตรฐานและสารสำคัญจากพืชสมุนไพรในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น บังอร ศรีพานิชกุลชัย, จินตนา จุลทัศน์ 2009-10-01 - 2010-09-30 [364 วัน]
2553 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
49 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากพืชในพื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ จอมใจ พีรพัฒนา, บังอร ศรีพานิชกุลชัย, นาถธิดา วีระปรียากูร 2009-10-01 - 2010-09-30 [364 วัน]
2553 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
50 ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลืตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร บังอร ศรีพานิชกุลชัย 2009-10-01 - 2010-09-30 [364 วัน]
2553 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
51 การศึกษาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและการทดสอบทางคลินิกของสมุนไพรกระชายดำ บังอร ศรีพานิชกุลชัย 2009-09-01 - 2010-09-30 [394 วัน]
2552 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
52 การติดตามและประเมินผลโครงการการพัฒนาการผลิต Bioactive Fractions ที่มีฤทธิ์ต้านการกลายพันธุ์ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและ(ทธิ์ต้านดารสลายเซลล์ข้อเข่าจากสารสกัดหยาบของลำไย บังอร ศรีพานิชกุลชัย, แคทรียา สุทธานุช, วิจิตรา เลิศกมลกาญจน์ 2009-08-01 - 2010-01-31 [183 วัน]
2552 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) - สวก.
53 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากพืชในพื้นที่ อ. น้ำพอง จ. ขอนแก่น จอมใจ พีรพัฒนา, บังอร ศรีพานิชกุลชัย, นาถธิดา วีระปรียากูร 2008-10-01 - 2009-09-30 [364 วัน]
2552 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
54 การศึกษาคุณค่าของสารสกัดสมุนไพรในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำหริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวอทยาลัยขอนแก่นในพื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ ต่อการป้องกันโรคเรื้อรัง :มะเร็ง นาถธิดา วีระปรียากูร, บังอร ศรีพานิชกุลชัย 2008-10-01 - 2009-09-30 [364 วัน]
2552 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
55 วิจัยร่วมต้านนาโนเวชสำอางสมุนไพรไทย บังอร ศรีพานิชกุลชัย 2008-10-01 - 2009-09-30 [364 วัน]
2552 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสต์และเทคโนโลยี
56 การศึกษาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์ต้านมะเร็งและฤทธิ์ต่อระบบภูมิคุ้มกันของพืชสมุนไพรในพื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ บังอร ศรีพานิชกุลชัย, อัญชลี ตัตตะวะศาสตร์, นิรามัย ฝางกระโทก 2008-10-01 - 2009-09-30 [364 วัน]
2552 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
57 ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลืตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร บังอร ศรีพานิชกุลชัย 2008-10-01 - 2009-09-30 [364 วัน]
2552 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
58 โปรแกรมวิจัยร่วมด้านนาโนเวชสำอางสมุนไพรไทย (002/2551) บังอร ศรีพานิชกุลชัย 2008-09-01 - 2009-08-31 [364 วัน]
2551 ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสต์และเทคโนโลยี
59 การจัดทำมาตรฐานสมุนไพรลูกใต้ใบ เพื่อบรรจุในตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย บังอร ศรีพานิชกุลชัย 2007-12-01 - 2009-12-31 [761 วัน]
2551 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
60 การศึกษามาตรฐานและสารสำคัญจากพืชสมุนไพรในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น บังอร ศรีพานิชกุลชัย, อารมณ์ ตัตตะวะศาสตร์, จินตนา จุลทัศน์ 2007-10-01 - 2008-09-30 [365 วัน]
2551 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
61 การศึกษาคุณค่าของสารสกัดสมุนไพรในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ ต่อการป้องกันโรคเรื้อรัง : มะเร็ง นาถธิดา วีระปรียากูร, บังอร ศรีพานิชกุลชัย 2007-10-01 - 2008-09-30 [365 วัน]
2551 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
62 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จอมใจ พีรพัฒนา, บังอร ศรีพานิชกุลชัย, นาถธิดา วีระปรียากูร 2007-10-01 - 2008-09-30 [365 วัน]
2551 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
63 ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลืตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร บังอร ศรีพานิชกุลชัย 2007-10-01 - 2008-09-30 [365 วัน]
2551 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
64 การศึกษาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและการทดสอบทางคลินิกของสมุนไพรกระชายดำ บังอร ศรีพานิชกุลชัย 2007-09-01 - 2008-09-30 [395 วัน]
2550 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
65 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 9 (คัทลียา เมฆจรัสกุล) บังอร ศรีพานิชกุลชัย, คัทลียา เมฆจรัสกุล 2007-06-01 - 2008-05-31 [365 วัน]
2550 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
66 ผลิตสารสกัดอัณฑะวัวต่อการแสดงออกทางพฤติกรรมทางเพศในหนูเพศผู้ บังอร ศรีพานิชกุลชัย 2006-10-01 - 2007-09-30 [364 วัน]
2550 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
67 โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีคุณภาพและเสริมสร้างสุขภาพสำหรับใช้กับไก่เนื้อ บังอร ศรีพานิชกุลชัย, ปราณี ชวลิตธำรง, ประไพ วงศ์สินคงมั่น, อัญชลี ตัตตะวะศาสตร์, ณัฐกาญจน์ อุ่นท้าว 2006-10-01 - 2007-09-30 [364 วัน]
2550 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
68 ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลืตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร บังอร ศรีพานิชกุลชัย 2006-10-01 - 2007-09-30 [364 วัน]
2550 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
69 การพัฒนาสูตรตำรับและการทดสอบชีวสมมูลของยาชื่อสามัญเพื่อสนับสนุนการผลิตในประเทศไทย บังอร ศรีพานิชกุลชัย 2006-10-01 - 2007-09-30 [364 วัน]
2550 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
70 การควบคุมการบริโภคยาสูบ บังอร ศรีพานิชกุลชัย 2005-11-01 - 2006-05-31 [211 วัน]
2549 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
71 การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ของสารสำคัญจากกระชายดำ บังอร ศรีพานิชกุลชัย 2005-10-01 - 2006-09-30 [364 วัน]
2549 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
72 โครงการบริหารงานวิจัย บังอร ศรีพานิชกุลชัย 2005-10-01 - 2006-09-30 [364 วัน]
2549 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
73 การศึกษาคุณค่าของสารสกัดสมุนไพรจากพืชในพื้นที่โคกภูตากาต่อการป้องกันโรงเรื้อรัง : มะเร็ง นาถธิดา วีระปรียากูร, บังอร ศรีพานิชกุลชัย, สุธาสินี พิชยวศิน 2005-10-01 - 2006-09-30 [364 วัน]
2549 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
74 การศึกษามาตรฐานและสารสำคัญจากพืชสมุนไพรในพื้นที่โคกภูตากา บังอร ศรีพานิชกุลชัย, อารมย์ ตัตตะวะศาสตร์, อรุณศรี ปรีเปรม, วรรณา ศิริแสงตระกูล 2005-10-01 - 2006-09-30 [364 วัน]
2549 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
75 ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลืตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร บังอร ศรีพานิชกุลชัย 2005-10-01 - 2006-09-30 [364 วัน]
2549 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
76 การศึกษาแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากกระชายดำและข่อย บังอร ศรีพานิชกุลชัย 2005-10-01 - 2006-09-30 [364 วัน]
2549 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
77 การศึกษาแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากกระชายดำและข่อย บังอร ศรีพานิชกุลชัย 2004-10-01 - 2005-09-30 [364 วัน]
2548 สำนักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ
78 ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลืตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร บังอร ศรีพานิชกุลชัย 2004-10-01 - 2005-09-30 [364 วัน]
2548 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
79 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยพืชจากพื้นที่โคกภูตากา อรุณศรี ปรีเปรม, บังอร ศรีพานิชกุลชัย, อัญชลี ตัตตะวะศาสตร์, จอมใจ พีรพัฒนา, ผดุงขวัญ จิตโรภาส 2004-10-01 - 2005-09-30 [364 วัน]
2548 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
80 การสกัดและศึกษาเปรียบเทียบสารสำคัญและฤทธิ์ทางชีวภาพของกระชายดำสายพันธุ์ที่มีสีเข้มและสีจาง บังอร ศรีพานิชกุลชัย 2004-10-01 - 2005-09-30 [364 วัน]
2548 สำนักงานวิจัยแห่งชาติ
81 การศึกษามาตรฐานและสารสำคัญของส่วนสกัดจากใบข่อยเพื่อเตรียมตำรับเจลสำหรับช่วยรักษาผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบเรื้อรัง บังอร ศรีพานิชกุลชัย 2003-10-01 - 2004-09-30 [365 วัน]
2547 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
82 การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์เพื่อพิสูจน์เอกลักษณ์หาปริมาณสาระสำคัญโดยเทคนิคโครมาโตกราฟีและทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของส่วนสกัดกระชายดำ บังอร ศรีพานิชกุลชัย 2003-10-01 - 2004-09-30 [365 วัน]
2547 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
83 การพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพตำรับผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรในรูปแบบกึ่งของแข็งเพื่อใช้รักษาโรคในช่องปาก วัชรี คุณกิตติ, อารมย์ ตัตตะวะศาสตร์, บังอร ศรีพานิชกุลชัย, อรุณศรี ปรีเปรม 2003-10-01 - 2004-09-30 [365 วัน]
2547 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
84 ประสิทธิภาพของเจลว่านหางจระเข้ในการรักษาเชื้อราในช่องปากในผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อ HIV ผกากรอง ลุมพิกานนท์, ภพ โกศลารักษ์, วิจิตร เกิดผล, บังอร ศรีพานิชกุลชัย, จุฬาพรรณ อิ้งจะนิล 2003-10-01 - 2004-09-30 [365 วัน]
2547 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
85 การผลิตและพัฒนาระบบนำส่งยารูปเจลของสารสกัดจากข่อยเพื่อรักษาโรคปริทันต์อักเสบเรื้อรัง ธีระ ฤทธิรอด, อารมย์ ตัตตะวะศาสตร์, บังอร ศรีพานิชกุลชัย, อรุณศรี ปรีเปรม, นวรัตน์ วราอัศวปติ, สุวิมล ทวีชัยศุภพงษ์ 2003-10-01 - 2004-09-30 [365 วัน]
2547 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
86 รูปแบบผงสมุนไพรแห้งที่เหมาะสมสำหรับเตรียมตำรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรคในช่องปาก บังอร ศรีพานิชกุลชัย, อารมย์ ตัตตะวะศาสตร์, อารี วังมณีรัตน์, วิจิตร เกิดผล, สุมนา นีระ 2003-10-01 - 2004-09-30 [365 วัน]
2547 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
87 ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลืตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร บังอร ศรีพานิชกุลชัย 2003-10-01 - 2004-09-30 [365 วัน]
2547 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
88 การพัฒนาตำรับยาน้ำบ้วนปากและยาเม็ดอมจากส่วนสกัดใบฝรั่งเพื่อลดกลิ่นปาก อารมย์ ตัตตะวะศาสตร์, บังอร ศรีพานิชกุลชัย, อรุณศรี ปรีเปรม, อาริยา รัตนทองคำ, จรินทร์ ปภังกรกิจ 2003-10-01 - 2004-09-30 [365 วัน]
2547 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
89 การศึกษาฤทธิ์ต่อระบบภูมิคุ้มกันและเซลล์มะเร็งของพืชในพื้นที่โคกภูตากา อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น บังอร ศรีพานิชกุลชัย, อัญชลี ตัดตะวะศาสตร์, อรุณศรี ปรีเปรม, วรรณา ศิริแสงตระกูล 2003-10-01 - 2004-09-30 [365 วัน]
2547 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
90 การพัฒนาตำรับยาน้ำบ้วนปากและยาเม็ดอมจากส่วนสกัดใบฝรั่งเพื่อลดกลิ่นปาก อารมย์ ตัตตะวะศาสตร์, บังอร ศรีพานิชกุลชัย, อรุณศรี ปรีเปรม, อาริยา รัตนทองคำ, จรินทร์ ปภังกรกิจ 2002-10-01 - 2003-09-30 [364 วัน]
2546 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
91 ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลืตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร บังอร ศรีพานิชกุลชัย 2002-10-01 - 2003-09-30 [364 วัน]
2546 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
92 การพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพตำรับผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรในรูปแบบกึ่งของแข็งเพื่อใช้รักษาโรคในช่องปาก วัชรี คุณกิตติ, อารมย์ ตัตตะวะศาสตร์, บังอร ศรีพานิชกุลชัย, อรุณศรี ปรีเปรม, นิธิภาวี ศรีสุข 2002-10-01 - 2003-09-30 [364 วัน]
2546 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
93 ความสัมฤทธิ์ผลของเจลว่านหางจรเข้ในการรักษาโรคไลเคนแพลนนัสในช่องปาก เจริญ ชุณหกาญจน์, ภพ โกศลารักษ์, วิจิตร เกิดผล, บังอร ศรีพานิชกุลชัย, จุฬาพรรณ อิ้งจะนิล 2002-10-01 - 2003-09-30 [364 วัน]
2546 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
94 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชในพื้นที่โคกภูตากา บังอร ศรีพานิชกุลชัย, ผดุงขวัญ จิตโรภาส, เมธิน ผดุงกิจ, อรุณศรี ปรีเปรม 2002-10-01 - 2003-09-30 [364 วัน]
2546 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
95 รูปแบบผงสมุนไพรแห้งที่เหมาะสมสำหรับเตรียมตำรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรคในช่องปาก บังอร ศรีพานิชกุลชัย, อารมย์ ตัตตะวะศาสตร์, อารี วังมณีรัตน์, วิจิตร เกิดผล, สุมนา นีระ 2002-10-01 - 2003-09-30 [364 วัน]
2546 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
96 การสะสมโลหะหนักในสิ่งมีชีวิตและตะกอน บังอร ศรีพานิชกุลชัย, บังอร ศรีพานิชกุลชัย, จินดา หวังบุญสกุล, ภิญญ์ฑิตา มุ่งการดี, วรรณา ศิริแสงตระกูล 2002-10-01 - 2003-09-30 [364 วัน]
2546 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
97 การผลิตและพัฒนาระบบนำส่งยารูปเจลของสารสกัดจากข่อยเพื่อรักษาโรคปริทันต์อักเสบเรื้อรัง ธีระ ฤทธิรอด, อารมย์ ตัตตะวะศาสตร์, บังอร ศรีพานิชกุลชัย, อรุณศรี ปรีเปรม, นวรัตน์ วราอัศวปติ, สุวิมล ทวีชัยศุภพงษ์ 2002-10-01 - 2003-09-30 [364 วัน]
2546 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
98 การสะสมของโลหะหนักในสิ่งมีชีวิตและตะกอน อรุณศรี ปรีเปรม, บังอร ศรีพานิชกุลชัย, จินดา หวังบุญสกุล, ภิญญ์ฑิตา มุ่งการดี, วรรณา ศิริแสงตระกูล 2001-10-01 - 2002-09-30 [364 วัน]
2545 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
99 ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันและต้านการก่อกลายพันธุ์ ของพืชในพื้นที่โคกภูตากา อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น บังอร ศรีพานิชกุลชัย, อรุณศรี ปรีเปรม, ธเนศ พงศ์จรรยากุล, วรรณา ศิริแสงตระกูล, จินดา หวังบุญสกุล, อารมย์ ตัตตะวะศาสตร์ 2001-10-01 - 2002-09-30 [364 วัน]
2545 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
36.1580

© Copy Right Information Support System Pharmaceutical Sciences KKU 2015

คำแนะนำการใช้งาน

เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ internet explorer เวอร์ชั่น 9 เป็นต้นไป, Mozilla Firefox เวอร์ชั่น 32 เป็นต้นไป, Google Chrome เวอร์ชั่น 37 เป็นต้นไป

สอบถามการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ taecch@kku.ac.th