การฝึกอบรมระยะสั้นหลักสูตรประกาศนียบัตร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปี พ.ศ.

หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริบาลทางเภสัชกรรมระยะสั้น (สาขาการบริบาลผู้ป่วยโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรัง) รุ่นที่ 4

วันที่ 14 ตุลาคม 2563
รอบที่ 1 :1 สิงหาคม พ.ศ. 2564 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564
รอบที่ 2 :1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
รอบที่ 3 :1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
รอบที่ 4 :1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 - 30 เมษายน พ.ศ. 2565
รอบที่ 5 :1 เมษายน พ.ศ. 2565 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565
รอบที่ 6 :1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565

หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริบาลทางเภสัชกรรมระยะสั้น (สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยแบบประคับประคอง) รุ่นที่ 6

วันที่ 14 ตุลาคม 2563
รอบที่ 1 :1 สิงหาคม พ.ศ. 2564 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564
รอบที่ 2 :1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
รอบที่ 3 :1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
รอบที่ 4 :1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 - 30 เมษายน พ.ศ. 2565
รอบที่ 5 :1 เมษายน พ.ศ. 2565 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565
รอบที่ 6 :1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565

หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริบาลทางเภสัชกรรมระยะสั้น (สาขาการให้บริบาลทางเภสัชกรรมการตรวจติดตามระดับยาในเลือด) รุ่นที่ 13

วันที่ 14 ตุลาคม 2563
รอบที่ 1 :1 สิงหาคม พ.ศ. 2564 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564
รอบที่ 2 :1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
รอบที่ 3 :1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
รอบที่ 4 :1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 - 30 เมษายน พ.ศ. 2565
รอบที่ 5 :1 เมษายน พ.ศ. 2565 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565
รอบที่ 6 :1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565

หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริบาลทางเภสัชกรรมระยะสั้น (สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก) รุ่นที่ 13

วันที่ 14 ตุลาคม 2563
รอบที่ 1 :1 สิงหาคม พ.ศ. 2564 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564
รอบที่ 2 :1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
รอบที่ 3 :1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
รอบที่ 4 :1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 - 30 เมษายน พ.ศ. 2565
รอบที่ 5 :1 เมษายน พ.ศ. 2565 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565
รอบที่ 6 :1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565

หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริบาลทางเภสัชกรรมระยะสั้น (สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็ง) รุ่นที่ 17

วันที่ 9 ตุลาคม 2563
รอบที่ 1 :1 สิงหาคม พ.ศ. 2564 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564
รอบที่ 2 :1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
รอบที่ 3 :1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
รอบที่ 4 :1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 - 30 เมษายน พ.ศ. 2565
รอบที่ 5 :1 เมษายน พ.ศ. 2565 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565
รอบที่ 6 :1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565