การฝึกอบรมระยะสั้นหลักสูตรประกาศนียบัตร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปี พ.ศ.

หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริบาลทางเภสัชกรรมระยะสั้น (สาขาการบริบาลผู้ป่วยโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรัง)

วันที่ 11 มิถุนายน 2562
รอบที่ 1 :1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562
รอบที่ 2 :1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
รอบที่ 3 :1 ธันวาคม พ.ศ. 2562 - 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
รอบที่ 4 :1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 - 30 เมษายน พ.ศ. 2563
รอบที่ 5 :1 เมษายน พ.ศ. 2563 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563
รอบที่ 6 :1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยแบบประคับประคอง

วันที่ 11 มิถุนายน 2562
รอบที่ 1 :1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562
รอบที่ 2 :1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
รอบที่ 3 :1 ธันวาคม พ.ศ. 2562 - 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
รอบที่ 4 :1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 - 30 เมษายน พ.ศ. 2563
รอบที่ 5 :1 เมษายน พ.ศ. 2563 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563
รอบที่ 6 :1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563

หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริบาลทางเภสัชกรรม (สาขาการการตรวจติดตามระดับยาในเลือด)

วันที่ 11 มิถุนายน 2562
รอบที่ 1 :1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562
รอบที่ 2 :1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
รอบที่ 3 :1 ธันวาคม พ.ศ. 2562 - 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
รอบที่ 4 :1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 - 30 เมษายน พ.ศ. 2563
รอบที่ 5 :1 เมษายน พ.ศ. 2563 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563
รอบที่ 6 :1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563

หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริบาลทางเภสัชกรรม (สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก)

วันที่ 11 มิถุนายน 2562
รอบที่ 1 :1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562
รอบที่ 2 :1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
รอบที่ 3 :1 ธันวาคม พ.ศ. 2562 - 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
รอบที่ 4 :1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 - 30 เมษายน พ.ศ. 2563
รอบที่ 5 :1 เมษายน พ.ศ. 2563 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563
รอบที่ 6 :1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563

หลักสูตรประกาศนียบัตร "การให้บริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็ง"

วันที่ 11 มิถุนายน 2562
รอบที่ 1 :1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562
รอบที่ 2 :1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
รอบที่ 3 :1 ธันวาคม พ.ศ. 2562 - 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
รอบที่ 4 :1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 - 30 เมษายน พ.ศ. 2563
รอบที่ 5 :1 เมษายน พ.ศ. 2563 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563
รอบที่ 6 :1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563