การชำระค่าลงทะเบียนโดยการการโอนเงินเข้าบัญชี

รอการแจ้งข้อมูล

ติดต่อเรา

นางสาวมลธิชา ศรีบุญ (อ้อย)

เลขานุการหน่วยไต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

E-mail: moltsri@kku.ac.th

ลงทะเบียน "Kidney Smart : Integrated Concepts for Smart City"
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลสถานที่ทำงาน
ข้อมูลการลงทะเบียน

© Copy Right Information Support System Pharmaceutical Sciences KKU 2015

คำแนะนำการใช้งาน

เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ internet explorer เวอร์ชั่น 9 เป็นต้นไป, Mozilla Firefox เวอร์ชั่น 32 เป็นต้นไป, Google Chrome เวอร์ชั่น 37 เป็นต้นไป

สอบถามการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ taecch@kku.ac.th