การชำระค่าลงทะเบียนโดยการการโอนเงินเข้าบัญชี

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ชื่อบัญชี "เงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น (คณะเภสัชศาสตร์)"

บัญชีเลขที่ 551-3-02652-9

ติดต่อเรา

หน่วยสนับสนุนการวิจัยและประชุมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ หาวิทยาลัยขอนแก่น

โทรศัพท์ 0-4320-2378 ต่อ 48311 หรือ 48329

E-mail: taecch@kku.ac.th

ลงทะเบียน "โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทางเภสัชกรรม ครั้งที่ 3-4/2562 เรื่อง การจัดการห่วงโซ่อุปทานของเภสัชภัณฑ์ในโรงพยาบาล"
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลสถานที่ทำงาน
ข้อมูลการลงทะเบียน
การลงทะเบียนหลังจากวันที่ 2018-11-07 ราคาสำหรับบัณฑิตศึกษา
ภาค 1 ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2561 1700 บาท
ภาค 2 ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2561 1700 บาท
เก็บหน่วยกิตสะสมเพื่อจะศึกษาต่อ (ร่วมประชุมทั้ง ภาค 1 และ ภาค 2) 3400 บาท

© Copy Right Information Support System Pharmaceutical Sciences KKU 2015

คำแนะนำการใช้งาน

เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ internet explorer เวอร์ชั่น 9 เป็นต้นไป, Mozilla Firefox เวอร์ชั่น 32 เป็นต้นไป, Google Chrome เวอร์ชั่น 37 เป็นต้นไป

สอบถามการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ taecch@kku.ac.th