วันที่ รายชื่อ ตำแหน่ง โรงพยาบาล พิมพ์
2016-12-06 นาง รุ่งฤทัย ตรีชา พนักงานธุรการ
2017-01-16 นางกุลธิดา รักศิลป์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ
2017-02-21 นางสาว พรวิภา สัตนาโค นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
2017-02-24 นายวงศ์วิวัฒน์ ทัศนียกุล รองศาสตราจารย์
2017-03-15 นางนาฏศจี นวลแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2017-03-16 นางสาววริมา วงศ์พาณิชย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2017-05-09 นางนฤมล เจริญศิริพรกุล รองศาสตราจารย์
2017-05-22 บุญน้อม อริยานันทพงศ์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
2017-06-08 นางสาวเพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์
2017-06-09 นายประมวล สำนักโนน พนักงานธุรการ ส3
2017-06-13 นางสาว กรแก้ว จันทภาษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2017-06-13 นางสาว กรแก้ว จันทภาษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2017-06-19 เศรษฐ์ บุญจวง ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
2017-06-27 นายประมวล สำนักโนน พนักงานธุรการ ส3
2017-06-27 นายประมวล สำนักโนน พนักงานธุรการ เทคนิกการแพทย์
2017-06-27 นายอ่อนศรี พรมดี พนักงานผลิตทดลอง ส.2
2017-06-29 นางลิลณี พันธ์เพ็ง พนักงานธุรการ
2017-06-29 นางลิลณี พันธ์เพ็ง พนักงานธุรการ
2017-07-31 นางสาววริมา วงศ์พาณิชย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2017-08-01 นายสาคร ชัยนิคม นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ คณะเทคนิคการแพทย์