ลงชื่อเข้าใช้งาน การจองห้องประชุม


เงื่อนไขการจ้องห้อง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  • ผู้มีสิทธิ์ใช้ห้องต้องเป็นบุคลากร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ใช้เพื่อการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ให้ขอใช้ห้องก่อนวันใช้งานจริงอย่างน้อย 2 วันทำการ เพื่อความพร้อมในการจัดเตรียมห้อง
  • การใช้ห้องนอกเวลาราชการและกิจกรรมของนักศึกษา สามารถจองผ่านระบบออนไลน์ได้แต่ต้องทำหนังสือขอใช้ตามแบบฟอร์ม
  • การจองใช้ห้อง สามารถจองภายในภาคการศึกษานั้นๆ (ไม่สามรถจองข้ามภาคการศึกษาได้)

คู่มือการใช้งาน