@kku.ac.th
   
 

 
 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร. 0 4320 2378, 0 4320 2379

ผู้จัดทำ : ศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ : hsunti@kku.ac.th

© 2011 Faculty of Pharmaceutical Sciences, Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand